Search result for

gef

(64 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gef-, *gef*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
changeful(เชน'จฺฟูล) adj. เปลี่ยนแปลง,เปลี่ยนได้ง่าย,เปลี่ยนไปมาก,ไม่แน่นอน, See also: changefulness n., Syn. variable ###A. certain
revengeful(รีเวนจฺ'ฟูล) adj. ผูกพยาบาท,ต้องการแก้แค้น, See also: revengefulness n.
vengeful(เวนจฺ'ฟูล) adj. ต้องการแก้แค้น,ต้องการล้างแค้น,มีใจพยาบาท., See also: vengefully adv. vengefulness n., Syn. retaliative

English-Thai: Nontri Dictionary
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
revengeful(adj) อาฆาต,พยาบาท,ผูกใจเจ็บ,ต้องแก้แค้น
vengeful(adj) พยาบาท,อาฆาต,ล้างแค้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bregdan anwiele gefeluec!Bregdan anwiele gefeluec! Le Morte d'Arthur (2008)
Turkey stuffed with a brisket stuffed with gefilte fish.ไก่งวงยัดไส้เนื้อวัวกับปลานิล The Pirate Solution (2009)
Gefultume hi thaet heo onslaepe.Gefultume hi thaet heo onslaepe. The Sins of the Father (2009)
Thicge thu thone drycraeft the thinan deorcan mode gefylth.Thicge thu thone drycraeft the thinan deorcan mode gefylth The Diamond of the Day: Part One (2012)
No, Gef.ห้าม เจฟ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พยาบาท[v.] (phayābāt) EN: be vengeful ; be vindictive ; harbour thought of revenge/of vindication ; be bent on revenge   FR: vouloir se venger ; être vindicatif ; manisfester un esprit de vengeance ; avoir de la rancune (contre) ; avoir de l'inimitié pour/contre

CMU English Pronouncing Dictionary
GEFFEN    G EH1 F AH0 N
GEFFRE    JH EH1 F ER0
GEFFERT    G EH1 F ER0 T
GEFFNER    G EH1 F N ER0
GEFINOR    G EH1 F AH0 N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
Gefahr(n) |die, pl. Gefahren| อันตราย
Gefahren(n) |pl.|, See also: die Gefahr
Gefallen(n) |der, nur Sg.| ความกรุณา, ความชอบ, การบริการที่ถูกใจ มักจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น Schatz! Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, mir eine Zeitung zu kaufen? = ที่รักจ๋า, คุณช่วยทำอะไรให้ผมหน่อยได้มั้ย แค่ไปซื้อหนังสือพิมพ์
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
Gefallene(n) |der, pl. Gefallenen| ทหารที่เสียชีวิตในสงคราม
Gefängnis(n) |das, pl. Gefängnisse| คุก
Gefängnisstrafe(n) |die, pl. Gefängnisstrafen| โทษต้องจำคุก, See also: S. Freiheitsstrafe, Haftstrafe, A. Geldstrafe,
Gefäß(n) |das, pl. Gefäße| ภาชนะ
geführt, See also: führen
gefunden, See also: finden

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Geflecht {n} | Geflechte {pl}ตาข่าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefährdungshaftung {f}absolute liability [Add to Longdo]
Gefährlichkeit {f}dangerousness [Add to Longdo]
Gefährlichkeit {f}perilousness [Add to Longdo]
Gefährlichkeit {f}riskiness [Add to Longdo]
Gefährlichtkeit {f}hazardousness [Add to Longdo]
Gefährte {m}; Kerl {m}fellow [Add to Longdo]
Gefälle {n}; Senkung {f}; Abhang {m}; Abfall {m}descent [Add to Longdo]
Gefälle {n}incline [Add to Longdo]
Gefälle {n} (eines Flusses) | nutzbares Gefälle (eines Flusses)drop (of a river) | available head; potential head [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f} | Gefälligkeiten {pl}complacence; complaisance | complaisances [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}; Gefallen {m} | um einen Gefallen bittenfavor [Am.]; favour [Br.] | to ask a favour [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}favorableness [Am.]; favourableness [Br.] [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}pleasingness [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}; Liebenswürdigkeit {f}courtesy [Add to Longdo]
Gefälligkeit {f}; Wohlwollen {n}goodwill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
ゲフィルテフィッシュ[, gefirutefisshu] (n) gefilte fish [Add to Longdo]
シマミドリハゼ[, shimamidorihaze] (n) Afele's fringefin goby (Eviota afelei); Afele's pygmy goby [Add to Longdo]
シロイソハゼ[, shiroisohaze] (n) spotted fringefin goby (Eviota albolineata); white-barred pygmy-goby; whiteline pygmy goby [Add to Longdo]
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship [Add to Longdo]
影富士[かげふじ, kagefuji] (n) shadow cast by Mount Fuji; image of Mount Fuji as reflected in a lake, etc. [Add to Longdo]
怨霊[おんりょう, onryou] (n) revengeful ghost; apparition [Add to Longdo]
下げ札[さげふだ, sagefuda] (n) tag; label [Add to Longdo]
下げ振り[さげふり, sagefuri] (n) plummet; plumb bob [Add to Longdo]
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] gefuehllos, grausam [Add to Longdo]
凍結[とうけつ, touketsu] gefrieren_lassen, einfrieren_lassen [Add to Longdo]
刑務所[けいむしょ, keimusho] Gefaengnis [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] gefaehrlich [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] gefaehrlich [Add to Longdo]
危険[きけん, kiken] Gefahr [Add to Longdo]
[うつわ, utsuwa] GEFAESS, GERAET, BEFAEHIGUNG, FAEHIGKEIT [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] GEFANGENER [Add to Longdo]
囚人[しゅうじん, shuujin] Gefangener, Haeftling, Straefling [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  GEF
         Graphical Editing Framework (Java, SWT, WTP)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top