Search result for

grima

(56 entries)
(0.035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grima-, *grima*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grimace[N] หน้าตาบูดบึ้ง, Syn. sneer, smirk
grimace[VI] ทำหน้าบูดบึ้ง, Syn. frown, glower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grimace(กริม'เมส) n. หน้าตาบูดบึ้ง,หน้าตาบู้บี้. vi. ทำหน้าตาบูดบึ้งหรือบู้บี้., See also: grimacer n. grimacingly adv., Syn. scowl
grimalkin(กริแมล'คิน) n. แมว,แมวแก่ตัวเมีย
pilgrimage(พิล'กระมิจฺ) n. การเดินทางแสวงบุญ,การจาริกแสวงบุญ,การเดินทางไกล,วิถีทางชีวิต

English-Thai: Nontri Dictionary
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
grimace(vi) ทำหน้าบูดบึ้ง,ทำหน้าตาบูดเบี้ยว,แหกหูแหกตา
pilgrimage(n) การธุดงค์,การแสวงบุญ,การเดินทาง,การจาริก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grimaceหน้าเบะ [การแพทย์]
Grimace Testการตรวจข้อเข่า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- We all did shit like that and without all the grimacing.- พวกเราก็ทำงั้นเหมือนกันนะ แต่ไม่ได้หน้าบูดอย่างงี้.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Grimaldi?กรีมาลดิ? Belles de Jour (2010)
A Grimaldi-as in the royal family of Monaco.กรีมาลติ ราชวงศ์แห่งโมนาโคน่ะ Belles de Jour (2010)
But the Grimaldis aren't a very large family.แต่ กรีมาลติ ไม่ใช่ตระกูลใหญ่มาก Belles de Jour (2010)
Jean Michel Grimaldi of Monaco?ชอง ไมเคิล กรีมาลติ แห่งโมนาโค Belles de Jour (2010)
I don't understand. I thought you were a Grimaldi.ฉันไม่เข้าใจเลย ฉันคิดว่าคุณคือกรีมาลติ ซะอีก Belles de Jour (2010)
Monsieur Grimaldi would want me to be sure it was perfect.มองซิเออ Grimaldi จะต้อง ต้องการให้ฉันแน่ใจว่ามันสมบูรณ์แบบ Double Identity (2010)
...that was like watching Ronald McDonald eat a cheeseburger off the Grimace.โอเค ใช่ --อืม-- Just Go with It (2011)
Grimace and Stretch Marks won't stand a chance.หน้าตาบูดเบี้ยวและมีรอยแตกลาย จะไม่มีโอกาส Prom Queen (2011)
Blair wasn't with Dan. She was with a guy named Louis Grimaldi.แบลร์ไม่ได้อยู่กับแดน เธออยู่กับหลุย กริมาลดิ Petty in Pink (2011)
Excuse me. I am Princess Sophie Grimaldi of Monaco.ฉันคือเจ้าหญิงโซเฟีย กริมัลดิ แห่งโมนาโค The Princesses and the Frog (2011)
Maybe the grimaldis' yacht can moor for a couple days in Malibu and we can meet up.อาจจะจอดในมาลิบู ซัก 2-3 วันเราจะได้เจอกัน The Wrong Goodbye (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grimaThe students grimaced at the teacher.
grimaWhat's the matter, dad? Why are you grimacing like that?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสยะ[V] sneer, See also: grimace, Example: ชายฉกรรจ์แสยะยิ้มหยันเยาะ ความกลัวที่มีต่อผู้เฒ่าหมดลง, Thai definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือ เกลียดกลัว
แสยะปาก[V] grimace, See also: grimace with the mouth, Syn. แบะปาก, Example: เขาชอบแสยะปาก เมื่อรู้สึกไม่พอใจ, Thai definition: อาการของปากที่แบะออก แสดงให้รู้ว่า เกลียด เยาะเย้ย หรือเกลียดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาริก[v.] (jārik) EN: make a pilgrimage   FR: faire un pèlerinage
การถือธุดงค์[n. exp.] (kān theū thudong) EN: pilgrimage keeping   
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices   FR: vénérer ; adorer
แสวงบุญ[n.] (sawaēngbun) EN: pilgrimage ; pilgrim   FR: pélérinage [m]
แสยะ[v.] (sayae) EN: sneer ; grin ; grimace with the mouth ; smile broadly ; smile grimly ; smile scornfully   FR: forcer un sourire
แสยะปาก[v. exp.] (sayae pāk) EN: grimace ; grimace with the mouth   FR: grimacer

CMU English Pronouncing Dictionary
GRIMA    G R IY1 M AH0
GRIMACE    G R IH1 M AH0 S
GRIMACED    G R IH1 M AH0 S T
GRIMACES    G R IH1 M AH0 S AH0 Z
GRIMALDI    G R IY0 M AA1 L D IY0
GRIMALDO    G R IY0 M AA1 L D OW0
GRIMACING    G R IH1 M AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grimace    (v) (g r i1 m ei1 s)
grimaced    (v) (g r i1 m ei1 s t)
grimaces    (v) (g r i1 m ei1 s i z)
grimacing    (v) (g r i1 m ei1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grimasse {f}grimace [Add to Longdo]
Grimasse schneidento grimace; to pull a face [Add to Longdo]
Grimassen schneidendgrimacing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊勢参り[いせまいり, isemairi] (n) Ise pilgrimage [Add to Longdo]
雲水行脚[うんすいあんぎゃ, unsuiangya] (n) itinerant monk being on pilgrimages to many lands [Add to Longdo]
顔をしかめる;顔を顰める[かおをしかめる, kaowoshikameru] (exp,v1) to grimace; to frown [Add to Longdo]
笈;負[おい, oi] (n) wooden box carried on one's back to store items for a pilgrimage [Add to Longdo]
詣で[もうで, moude] (suf) pilgrimage; visit [Add to Longdo]
詣でる[もうでる, mouderu] (v1) to make a pilgrimage [Add to Longdo]
御蔭参り;お蔭参り[おかげまいり, okagemairi] (n) (See 伊勢参り) pilgrimage to Ise [Add to Longdo]
行脚[あんぎゃ, angya] (n,vs) pilgrimage; walking tour; tour; (P) [Add to Longdo]
行脚僧[あんぎゃそう, angyasou] (n) {Buddh} itinerant monk; monk on a pilgrimage [Add to Longdo]
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top