ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gook

G UH1 K   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gook-, *gook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gook[N] คนผิวเหลือง, See also: คนเอเชีย
gook[SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gook(กูค) n. สิ่งสกปรก,ของเหลวข้น
gobbledegookn. ภาษาวกเวียน
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, I got a whole mess of computer gobbedly gook that I don't understand, but it says otherwise.เฮ้,ผมกำลังเจอปัญหา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผมไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไร ภาษาอะไรไม่รู้ ผมงง Sacrifice (2013)
Remember Dong Gook Restaurant in front of our school?นายจำดงกุ๊กที่ขายอาหารโรงเรียนได้หรือเปล่า Episode #1.11 (2010)
Jong Gook oppa, just wait a little.พี่ชาย คอยแปปนึงสิ The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
- We keep on, one of these gook fuckers gonna make us kill him.- การที่เราเก็บไว้ในหนึ่ง Fuckers gook เหล่านี้จะทำให้เราฆ่าเขา Pulp Fiction (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
GOOK    G UH1 K
GOOKIN    G UH1 K IH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
チョンカス[, chonkasu] (n) (vulg) (sl) (obsc) (blend of チョン and チンカス) gook (pejorative term for Koreans) [Add to Longdo]
珍糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook [Add to Longdo]
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gook
   n 1: any thick, viscous matter [syn: {sludge}, {slime}, {goo},
      {goop}, {gook}, {guck}, {gunk}, {muck}, {ooze}]
   2: (slang) a disparaging term for an Asian person (especially
     for North Vietnamese soldiers in the Vietnam War) [syn:
     {gook}, {slant-eye}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top