ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gmt

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gmt-, *gmt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gmtabbr. Greenwich Mean Time

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
GMT (Greenwich Mean Time)จีเอ็มที (เวลาปานกลางกรีนิช) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
68 years old Elizabeth Abbott, arrived at 5:38 GMT, exhausted but happy.อลิซาเบช เอบบอท อายุ 68 ปี มาถึงเวลา 5.38 กรีนนิซไทม์ เหน็ดเหนื่อย แต่มีความสุข The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We have impact confirmed. Contact at 2250 GMT.ยืนยันการพุ่งชน\ เมื่อ 22.50 GMT Transformers: Dark of the Moon (2011)
Last night, at 2300 GMT, one of our ground assets produced a live lead on an enemy operating base in the Korengal Valley.สายลับภาคสนามของเราได้เข้าปฏิบัติการ ที่ฐานลับในหลุบเขาโคเรนเกล Pilot (2011)
No later than 9 p.m. GMT.ไม่เกินเวลาเก้าโมงเช้า Kingsman: The Secret Service (2014)
- Live and direct. 16:20 GMT.- สดส่งตรงมาเลย I6.20 เวลากรีนิช Spectre (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวลามัชฌิมกรีนิช[n. exp.] (wēlā matchima Krīnit) EN: Greenwich Mean Time (GMT)   FR: temps moyen de Greenwich [m]
เวลามาตรฐานกรีนิช[n. exp.] (wēlā māttrathān Krīnit) EN: Greenwich Mean Time (GMT)   FR: temps moyen de Greenwich [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
GMT    (n) ʤˌiːˌɛmtˈiː (jh ii2 e2 m t ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
WEZ : westeuropäische ZeitGMT : Greenwich Mean Time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリニッジ平均時[グリニッジへいきんじ, gurinijji heikinji] (n) (obsc) (See グリニッジ標準時) Greenwich Mean Time; GMT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 GMT
   n 1: the local time at the 0 meridian passing through Greenwich,
      England; it is the same everywhere [syn: {Greenwich Mean
      Time}, {Greenwich Time}, {GMT}, {universal time}, {UT},
      {UT1}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 GMT
     Greenwich Mean Time [+0000] (TZ, UTC, UK)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top