ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

giver

G IH1 V ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -giver-, *giver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
giver[N] ผู้ให้, Syn. contributor, benefactor, grantor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indian giverผู้ให้ที่เอาของที่ให้กลับ, See also: indian giving n.

English-Thai: Nontri Dictionary
giver(n) ผู้ให้,ผู้มอบ
lawgiver(n) ผู้ออกกฎ,ผู้บัญญัติกฎ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's the worst gift giver ever.เค้าเป็นคนให้ของขวัญที่แย่ที่สุด The 23rd (2011)
The, uh... kindly dream giver who sprinkles sand in the eyes of children.นั่น... ผู้ให้ในฝันผู้ใจดีที่คอยโรยทรายเข้าไปในตาของเด็กๆ For the Triumph of Evil (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
giverIn our country we seldom open gifts in the presence of the giver.
giverShe is a cheerful giver.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ให้[N] giver, See also: donor, supplier, sponsor, contributor, Syn. ผู้บริจาค, ผู้อุทิศ, ผู้เสียสละ, Ant. ผู้รับ, Example: พ่อแม่คือผู้ให้เสมอ ถึงแม้ลูกจะเติบโต ปีกกล้าขาแข็งแล้วก็ตาม, Count unit: คน, Thai definition: ยกหรือมอบสิ่งที่เป็นของตนแก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี่ยงวุ้น[v. exp.] (līeng wun) FR: tergiverser
ผู้ดูแล[n.] (phūdūlaē) EN: carer ; caregiver (Am.)   
ผู้ให้[n.] (phūhai) EN: giver ; donor ; supplier ; sponsor ; contributor ; grantor   FR: donateur [m]
ทานบดี[n.] (thānnabodī) EN: almsgiver ; lord of alms ; donator   

CMU English Pronouncing Dictionary
GIVER G IH1 V ER0
GIVERS G IH1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
giver (n) gˈɪvər (g i1 v @ r)
givers (n) gˈɪvəz (g i1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赠与者[zèng yú zhě, ㄗㄥˋ ㄩˊ ㄓㄜˇ, / ] giver, #434,561 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spender {m} | Spender {pl}giver | givers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺香[いこう, ikou] (n) lingering odor of giver (clothes, etc.) (odour) [Add to Longdo]
介護者[かいごしゃ, kaigosha] (n) caregiver; carer [Add to Longdo]
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]
檀越[だんおつ, dan'otsu] (n) alms-giver; person who donates to a monk or a temple; dana-pati [Add to Longdo]
与え主[あたえぬし, ataenushi] (n) giver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Giver \Giv"er\, n.
   One who gives; a donor; a bestower; a grantor; one who
   imparts or distributes.
   [1913 Webster]
 
      It is the giver, and not the gift, that engrosses the
      heart of the Christian.         --Kollock.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 giver
   n 1: someone who devotes himself completely; "there are no
      greater givers than those who give themselves"
   2: person who makes a gift of property [syn: {donor}, {giver},
     {presenter}, {bestower}, {conferrer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top