ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gagarin

G AH0 G AE1 R AH0 N   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gagarin-, *gagarin*
Possible hiragana form: ががりん
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It went missing in the Gagarin radiation belt in the early 2160s.มันก็หายไปในแถบรังสีกาการิน ใน 2160 ต้น Star Trek Beyond (2016)
Yuri Gagarin, has become the first man in space.ยูริกาการินได้กลายเป็นมนุษย์คน แรกในอวกาศ Hidden Figures (2016)
Gagarin completed one full orbit around the planet in 108 minutes.กาการินเสร็จหนึ่งวงโคจรเต็ม รูปแบบทั่วโลกใน 108 นาที Hidden Figures (2016)
Yuri Gagarin, 3KA capsule into orbit at 6:07 UTC.12 เมษายน 1961 ยูริกาการิน มนุษย์คนแรกในอวกาศ ยูริกาการิน, 3เคเอ แคปซูลในวง โคจรที่ 06: 07ยูทีสี Hidden Figures (2016)
Proving conclusively that man could survive orbital space flight Gagarin was awarded the Order of Lenin55 ยูทีสี พิสูจน์อย่างแน่ชัด คนที่สามารถอยู่รอดได้โคจร พื้นที่กว้าง กาการินเป็น Hidden Figures (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
GAGARIN    G AH0 G AE1 R AH0 N

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gagarin
   n 1: Soviet cosmonaut who in 1961 was the first person to travel
      in space (1934-1968) [syn: {Gagarin}, {Yuri Gagarin}, {Yuri
      Alekseyevich Gagarin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top