Search result for

full

(174 entries)
(0.0512 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -full-, *full*
English-Thai: Longdo Dictionary
Full Duplex(n) แบบสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทางพร้อมๆกันได้, Related: Half Duplex, Simplex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
full[ADJ] เต็ม, See also: เต็มที่
full[ADJ] ซึ่งสมบูรณ์, See also: ซึ่งครบถ้วน, Syn. complete, whole
fully[ADV] อย่างเต็มที่, See also: อย่างสมบูรณ์, อย่างครบถ้วน, Syn. completely, thoroughly, wholly
full up[ADJ] เต็ม, See also: แน่น
full up[ADJ] อิ่ม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. full, Ant. hungry
full-on[SL] เต็มความสามารถ
fullness[N] ความสมบูรณ์, See also: ความเต็มเปี่ยม, Syn. completeness, integrality, wholeness
full moon[N] เดือนเพ็ญ, See also: พระจันทร์เต็มดวง
full sesh[SL] ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น
full stop[N] มหัพภาค, See also: จุด, Syn. period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
full(ฟูล) adj. เต็มไปด้วย,เต็มadv. แท้จริง,แน่นอน,vt. ทำให้เต็ม. vi. เต็ม,มีอยู่เต็ม. n. สภาพสูงสุด,สภาพเต็มที่. -Phr. (in full เต็มที่ ไม่ได้ย่อ) ., See also: fullness n. fully adv., Syn. entire,maximum,satiated,dense
full bloodn. ความสัมพันธ์ทางสายเลือดทั้งพ่อและแม่
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
full housen. เต็มโรง, (ไพ่โปกเก้อร์) ไพ่หนึ่งตองกับหนึ่งคู่
full screenเต็มจอ1. หมายถึง ความสามารถในการพิมพ์อักขระ ณ จุดใดหรือ ที่ใดก็ได้บนจอภาพ2. ถ้าใช้กับเครื่องปลายทาง (terminal) หมายถึงเครื่อง ปลายทางที่สามารถแสดง ข้อมูลได้เต็มจอภาพในคราวเดียว
full swingn. เต็มอัตรา,เต็มห้อง,เต็มความสามารถ
full-blownadj. ซึ่งบานเต็มที่,ซึ่งเจริญเต็มที่
full-cutadj. ซึ่งเจียระไน58 หน้า
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
full-rigged(ฟุล'ริกดฺ) adj. กางเรือเต็มที่,มีอุปกรณ์เต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
full(adj) เต็ม,ทั้งสิ้น,แน่น,คับ,เต็มเปี่ยม,สมบูรณ์,ครบถ้วน,ทั้งหมด
full(n) ความครบถ้วน,ความบริบูรณ์,ความพร้อมมูล,ความเต็มเปี่ยม,ความเต็มที่
FULL-full-fledged(adj) เต็มเปี่ยม,เพียบ,แปล้,เต็มที่,สุกงอม
FULL-full-time(adj) เต็มวัน,เต็มเวลา
fullness(n) ความเต็ม,ความเต็มที่,ความเพียบ,ความตื้นเขิน
fully(adv) อย่างเต็มที่,อย่างเต็มเปี่ยม,อย่างเพียบ,อย่างจุใจ
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
dreadfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างหวาดกลัว,อย่างน่ายำเกรง,อย่างเลวมาก
scornfully(adv) อย่างสบประมาท,อย่างเหยียดหยาม,อย่างดูถูก,อย่างรังเกียจ
skilfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
full adderวงจรบวกเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
full ageบรรลุนิติภาวะ [ดู sui juris] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full bloodร่วมบิดามารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full coil suspensionระบบรองรับแบบสปริงขด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
full courtศาลครบองค์คณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full coverageความคุ้มครองเต็มที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full crown; complete crownครอบฟันเต็มซี่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
full denture; complete dentureฟันปลอมทั้งปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
full disclosureการเปิดเผยอย่างสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Full absorption costingการบัญชีต้นทุนร่วม [การบัญชี]
Full Clinical Courseเกิดขึ้นเต็มที่แล้ว [การแพทย์]
Full costingการบัญชีต้นทุนรวม [การบัญชี]
full cutoff trenchfull cutoff trench, ร่องแกนทึบน้ำแบบเต็ม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
full drain levelfull drain level, ระดับระบายน้ำสูงสุด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
full dress uniform with sash and decoration without sword เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด งดคาดกระบี่ (ข้าราชการทหารตำรวจ) [การทูต]
full duplex transmissionการสื่อสารสองทางเต็มอัตรา, การสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลได้สองทางโดยที่ผู้รับและผู้ส่งสามารถรับส่งข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์คู่สนทนาคุยโต้ตอบได้ในเวลาเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Full Material Recovery Facilityโรงแยกขยะก่อนหมัก, เอ็มอาร์เอฟ
โรงแยกขยะที่นำกลับมาใช้ได้ออก แล้วนำขยะที่เหลือไปหมักเป็นปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Full Outเกิดฝุ่นกัมมันตรังสี [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
full-scale (adj ) การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มที่
See also: S. all-out,
fully fashioned[Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) / Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) ] (adj ) 1. Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอังกฤษ (ฺBrE.) 2. Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอเมริกัน (ฺAmE.) ทั้งสองคำมีความหมายว่า "เย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบเข้ารูปหรือรัดรูป" เช่น Fully fashioned ​clothes (เสื้อผ้ารัดรูป) / fully fashioned ​stockings (ถุงน่องรัดรูป) / fully fashioned ​tights (กางเกงถุงน่องรัดรูป) เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We traffic in brick buildings full of professors.ที่นี่หนาแน่นไปด้วยอาจารย์ New Haven Can Wait (2008)
I can skip dinner now that I'm so full on humiliation.ฉันคงไม่ต้องกินข้าวเนแล้ว เพราะตอนนี้ฉันอิ่มไปด้วยความอาย Pret-a-Poor-J (2008)
You're just full of surprises lately, aren't you, Clark?...จะแต่งงานกัน Committed (2008)
He's a part-time mechanic and full-time alcoholic in Oklahoma city.เขาเป็นช่างยนตร์แบบพาร์ทไทม์ และ นักดื่มแบบฟูลไทม์ จ Committed (2008)
Well, that leaves us with Chloe's hard drive, which is full of a lot of fun facts, but not one lead on Clark.นั่นเป็นเบาะแสที่ฮาร์ดดิสโคอี้ทิ้งไว้ให้เรา ซึ่งเป็นความจริงที่อย่างมาก แต่ไม่สามารถนำไปถึงตัว คล๊าก Odyssey (2008)
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)
Gravity tethers full tension and stable, Captain.เขตแรงดึงดูดพร้อมแล้วและคงที่ครับผม Dead Space: Downfall (2008)
I need full blood work done ASAP.ผมอยากได้ผลเลือดทันที Dead Space: Downfall (2008)
Get full mags in those weapons.ขนกระสุนไปให้เต็มอัตรา Dead Space: Downfall (2008)
Four fully dead.สี่lคนตายไปแล้ว Not Cancer (2008)
Not to me. This is radio. - And I want a full play-by-play.ไม่ใชฉัน นี่วิทยุและฉันต้องการจะเล่นมัน Birthmarks (2008)
I want a full fetal work up.ฉันต้องการให้ทั้งทีมแพทย์ทำงานให้ Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fullMy house is fully insured.
fullKnowledge in itself is not an end, but a means to an end: to live a full and humane life.
fullOn a fine day in spring, we enjoyed a walking tour to the full.
fullEvery bus is full.
fullHe spoke with his mouth full at table.
fullThis book is full of figure of speech.
fullHe drove his sport car at full speed.
fullThe park was full of people.
fullThe sky was full of clouds that night.
fullWill you pay off the damages in full on the dot?
fullThe law is full of ambiguities.
fullI'm sorry, the flight is full.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเต็ม[N] full word, See also: full name, Ant. คำย่อ, Example: บทความวิชาการไม่ควรใช้อักษรย่อ เช่น ม.ศ.5 ควรใช้คำเต็มว่ามัธยมศึกษาปีที่5 น.ร. ควรใช้คำเต็มว่านักเรียน
ครบสามสิบสอง[ADJ] full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี
เนื้อๆ[ADV] completely, See also: fully, Syn. ล้วนๆ, เฉพาะ, Example: การนำก๊าซจากพม่ามาเป็นเชื้อเพลิงงานนี้ทำให้ทางรัฐบาลได้รับกำไรเนื้อๆ, Notes: (สแลง)
มหัพภาค[N] full stop, See also: full point
คะแนนเต็ม[N] full marks, Example: การแข่งขันรอบนี้มีคะแนนเต็มทั้งหมด 500 คะแนน, Count unit: คะแนน, Thai definition: จำนวนแต้มการนับสำหรับคะแนนที่ทำได้ทั้งหมด
เครื่องแบบเต็มยศ[N] full dress uniform, Syn. เครื่องแบบครึ่งยศ, Example: การประดับดาราของเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเครื่องแบบเต็มยศจะประดับที่อกเสื้อเบื้องซ้าย, Thai definition: เครื่องแต่งกายที่มีเครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคลประดับไว้ครบถ้วน
ครบชุด[ADJ] whole set of, See also: full set of, Example: ท่านสั่งซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ครบชุดจากร้านที่ได้มาตรฐาน, Thai definition: ครบตามจำนวนที่ประกอบเป็นชุด
แพรวพราว[ADV] full of wiles, See also: full of tricks, Example: ผู้ชายคนนี้มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวพราว เธอจะตามเขาทันหรือเปล่า, Thai definition: ทีมีเล่ห์เหลี่ยมหรือมีลูกเล่นไม่ธรรมดา
ครบบริบูรณ์[ADV] completely, See also: fully, wholly, entirely, Syn. ครบถ้วน, ครบถ้วนบริบูรณ์, Ant. ขาดเหลือ, Example: หลังจากมนุษย์ได้รับความปลอดภัยและความรักครบบริบูรณ์แล้ว ก็จะแสวงหาความต้องการขั้นสูงต่อไป, Thai definition: เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
เสร็จสรรพ[ADV] fully, See also: completely, perfectly, Syn. พร้อมสรรพ, Example: รถตู้คันนี้เปรียบเสมือนห้องนอนห้องน้ำและห้องแต่งตัวพร้อมกันเสร็จสรรพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาถา[adv.] (anāthā) EN: pitifully ; miserably ; tragically   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously   
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
เบาความ[v.] (baokhwām) EN: be imprudent ; be frivolous ; not consider carefully   
เบิกบาน[adv.] (boēkbān) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily   FR: joyeusement
บริบูรณ์[adj.] (børibūn) EN: complete ; perfect ; absolute ; to the full   FR: parfait ; complet ; absolu ; accompli ; ample
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort   
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally   FR: clairement ; distinctement

CMU English Pronouncing Dictionary
FULL    F UH1 L
FULLY    F UH1 L IY0
FULLAM    F UH1 L AH0 M
FULL'S    F UH1 L Z
FULLEN    F UH1 L AH0 N
FULLER    F UH1 L ER0
FULLARD    F UH1 L ER0 D
FULLMAN    F UH1 L M AH0 N
FULLMER    F UH1 L M ER0
FULLEST    F UH1 L AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
full    (j) (f u1 l)
fully    (a) (f u1 l ii)
fuller    (n) (f u1 l @ r)
fullers    (n) (f u1 l @ z)
fullest    (j) (f u1 l i s t)
fullback    (n) (f u1 l b a k)
fullness    (n) (f u1 l n @ s)
full-page    (j) - (f u1 l - p ei1 jh)
full-time    (j) - (f u1 l - t ai1 m)
fullbacks    (n) (f u1 l b a k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง
in Erfüllung gehenกลายเป็นจริง, สมหวัง เช่น Ich wünsche dir, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen., See also: verwirklichen, gelingen
Nettofüllmenge(n) |die, pl. Nettofüllmengen| ปริมาณสอดไส้สุทธิ(ขนม)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktive {m,f}; Aktiver (in einer Organisation)full member (of an organization) [Add to Longdo]
Blankovollmacht {f}full discretionary power [Add to Longdo]
Fernlicht {n}full beam [Add to Longdo]
Fullhouse {n} (Kartenspiel)full house (card game) [Add to Longdo]
Ganzaufnahme {f}full length portrait [Add to Longdo]
Generalvollmacht {f}full power of attorney [Add to Longdo]
Hauptsachtitel {m}full title; main title [Add to Longdo]
Langkiel {n}full keel [Add to Longdo]
in Lebensgrößefull length [Add to Longdo]
Vollausschüttung {f} des Gewinns [econ.]full profit distribution [Add to Longdo]
Vollausteuerung {f}full modulation [Add to Longdo]
Vollbart {m}full beard [Add to Longdo]
Vollbeschäftigung {f}full employment [Add to Longdo]
Vollbesitz {m}full possession [Add to Longdo]
Volldampf {m}full steam [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) {Buddh} (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) {ling} (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
うぞうぞ[, uzouzo] (adv) (on-mim) fearfully; gingerly [Add to Longdo]
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充分[chōng fèn, ㄔㄨㄥ ㄈㄣˋ, ] full; abundant, #826 [Add to Longdo]
充满[chōng mǎn, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ, / 滿] full of; brimming with; very full; permeated, #1,538 [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] full moon; to hope; to expect; to visit; to gaze (into the distance); to look towards; towards, #1,683 [Add to Longdo]
[yíng, ˊ, ] full; filled; surplus, #8,311 [Add to Longdo]
饱满[bǎo mǎn, ㄅㄠˇ ㄇㄢˇ, / 滿] full; plump, #10,951 [Add to Longdo]
礼服[lǐ fú, ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ, / ] full dress, #11,152 [Add to Longdo]
满怀[mǎn huái, ㄇㄢˇ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / 滿] full of; to contain; imbued with; to have one's heart filled with; one's breast (the seat of emotions); pregnant (of farm animals); heavy with young, #12,303 [Add to Longdo]
[mí, ㄇㄧˊ, / ] full; to fill; completely; to fix up, #12,746 [Add to Longdo]
满分[mǎn fēn, ㄇㄢˇ ㄈㄣ, / 滿] full marks, #14,392 [Add to Longdo]
满载[mǎn zài, ㄇㄢˇ ㄗㄞˋ, / 滿] full to capacity; fully loaded, #15,865 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
フルカラー[ふるからー, furukara-] full color [Add to Longdo]
フルサイズ[ふるさいず, furusaizu] full size (computer, e.g.) [Add to Longdo]
フルスクリーン[ふるすくりーん, furusukuri-n] full screen [Add to Longdo]
フルスクリーンエディタ[ふるすくりーん'えでいた, furusukuri-n ' edeita] full-screen editor [Add to Longdo]
フルダンプ[ふるだんぷ, furudanpu] full dump [Add to Longdo]
フルハイト[ふるはいと, furuhaito] full-height (a-no) [Add to Longdo]
フルバージョン[ふるばーじょん, furuba-jon] full version [Add to Longdo]
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, n.
   Complete measure; utmost extent; the highest state or degree.
   [1913 Webster]
 
      The swan's-down feather,
      That stands upon the swell at full of tide. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Full of the moon}, the time of full moon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, v. i.
   To become fulled or thickened; as, this material fulls well.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, adv.
   Quite; to the same degree; without abatement or diminution;
   with the whole force or effect; thoroughly; completely;
   exactly; entirely.
   [1913 Webster]
 
      The pawn I proffer shall be full as good. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The diapason closing full in man.    --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Full in the center of the sacred wood.  --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Note: Full is placed before adjectives and adverbs to
      heighten or strengthen their signification. "Full sad."
      --Milton. "Master of a full poor cell." --Shak. "Full
      many a gem of purest ray serene." --T. Gray. Full is
      also prefixed to participles to express utmost extent
      or degree; as, full-bloomed, full-blown, full-crammed
      full-grown, full-laden, full-stuffed, etc. Such
      compounds, for the most part, are self-defining.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, v. i.
   To become full or wholly illuminated; as, the moon fulls at
   midnight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\, v. t. [imp. & p. p. {Fulled}; p. pr. & vb. n.
   {Fulling}.] [OE. fullen, OF. fuler, fouler, F. fouler, LL.
   fullare, fr. L. fullo fuller, cloth fuller, cf. Gr. ?
   shining, white, AS. fullian to whiten as a fuller, to
   baptize, fullere a fuller. Cf. {Defile} to foul, {Foil} to
   frustrate, {Fuller}. n. ]
   To thicken by moistening, heating, and pressing, as cloth; to
   mill; to make compact; to scour, cleanse, and thicken in a
   mill.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Full \Full\ (f[.u]l), a. [Compar. {Fuller} (f[.u]l"[~e]r);
   superl. {Fullest}.] [OE. & AS. ful; akin to OS. ful, D. vol,
   OHG. fol, G. voll, Icel. fullr, Sw. full, Dan. fuld, Goth.
   fulls, L. plenus, Gr. plh`rhs, Skr. p[=u][.r]na full, pr[=a]
   to fill, also to Gr. poly`s much, E. poly-, pref., G. viel,
   AS. fela. [root]80. Cf. {Complete}, {Fill}, {Plenary},
   {Plenty}.]
   1. Filled up, having within its limits all that it can
    contain; supplied; not empty or vacant; -- said primarily
    of hollow vessels, and hence of anything else; as, a cup
    full of water; a house full of people.
    [1913 Webster]
 
       Had the throne been full, their meeting would not
       have been regular.          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. Abundantly furnished or provided; sufficient in quantity,
    quality, or degree; copious; plenteous; ample; adequate;
    as, a full meal; a full supply; a full voice; a full
    compensation; a house full of furniture.
    [1913 Webster]
 
   3. Not wanting in any essential quality; complete; entire;
    perfect; adequate; as, a full narrative; a person of full
    age; a full stop; a full face; the full moon.
    [1913 Webster]
 
       It came to pass, at the end of two full years, that
       Pharaoh
       dreamed.               --Gen. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
       The man commands
       Like a full soldier.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I can not
       Request a fuller satisfaction
       Than you have freely granted.     --Ford.
    [1913 Webster]
 
   4. Sated; surfeited.
    [1913 Webster]
 
       I am full of the burnt offerings of rams. --Is. i.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   5. Having the mind filled with ideas; stocked with knowledge;
    stored with information.
    [1913 Webster]
 
       Reading maketh a full man.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   6. Having the attention, thoughts, etc., absorbed in any
    matter, and the feelings more or less excited by it, as,
    to be full of some project.
    [1913 Webster]
 
       Every one is full of the miracles done by cold baths
       on decayed and weak constitutions.  --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Filled with emotions.
    [1913 Webster]
 
       The heart is so full that a drop overfills it.
                          --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   8. Impregnated; made pregnant. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Ilia, the fair, . . . full of Mars.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {At full}, when full or complete. --Shak.
 
   {Full age} (Law) the age at which one attains full personal
    rights; majority; -- in England and the United States the
    age of 21 years. --Abbott.
 
   {Full and by} (Naut.), sailing closehauled, having all the
    sails full, and lying as near the wind as poesible.
 
   {Full band} (Mus.), a band in which all the instruments are
    employed.
 
   {Full binding}, the binding of a book when made wholly of
    leather, as distinguished from half binding.
 
   {Full bottom}, a kind of wig full and large at the bottom.
 
   {Full brother} or {Full sister}, a brother or sister having
    the same parents as another.
 
   {Full cry} (Hunting), eager chase; -- said of hounds that
    have caught the scent, and give tongue together.
 
   {Full dress}, the dress prescribed by authority or by
    etiquette to be worn on occasions of ceremony.
 
   {Full hand} (Poker), three of a kind and a pair.
 
   {Full moon}.
    (a) The moon with its whole disk illuminated, as when
      opposite to the sun.
    (b) The time when the moon is full.
 
   {Full organ} (Mus.), the organ when all or most stops are
    out.
 
   {Full score} (Mus.), a score in which all the parts for
    voices and instruments are given.
 
   {Full sea}, high water.
 
   {Full swing}, free course; unrestrained liberty; "Leaving
    corrupt nature to . . . the full swing and freedom of its
    own extravagant actings." South (Colloq.)
 
   {In full}, at length; uncontracted; unabridged; written out
    in words, and not indicated by figures.
 
   {In full blast}. See under {Blast}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 full
   adv 1: to the greatest degree or extent; completely or entirely;
       (`full' in this sense is used as a combining form);
       "fully grown"; "he didn't fully understand"; "knew full
       well"; "full-grown"; "full-fledged" [syn: {fully}, {to
       the full}, {full}]
   adj 1: containing as much or as many as is possible or normal;
       "a full glass"; "a sky full of stars"; "a full life";
       "the auditorium was full to overflowing" [ant: {empty}]
   2: constituting the full quantity or extent; complete; "an
     entire town devastated by an earthquake"; "gave full
     attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full},
     {total}]
   3: complete in extent or degree and in every particular; "a full
     game"; "a total eclipse"; "a total disaster" [syn: {full},
     {total}]
   4: filled to satisfaction with food or drink; "a full stomach"
     [syn: {full}, {replete(p)}]
   5: (of sound) having marked deepness and body; "full tones"; "a
     full voice" [ant: {thin}]
   6: having the normally expected amount; "gives full measure";
     "gives good measure"; "a good mile from here" [syn: {full},
     {good}]
   7: being at a peak or culminating point; "broad daylight"; "full
     summer" [syn: {broad(a)}, {full(a)}]
   8: having ample fabric; "the current taste for wide trousers";
     "a full skirt" [syn: {wide}, {wide-cut}, {full}]
   n 1: the time when the Moon is fully illuminated; "the moon is
      at the full" [syn: {full moon}, {full-of-the-moon}, {full
      phase of the moon}, {full}]
   v 1: beat for the purpose of cleaning and thickening; "full the
      cloth"
   2: make (a garment) fuller by pleating or gathering
   3: increase in phase; "the moon is waxing" [syn: {wax}, {full}]
     [ant: {wane}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 full
   drunk; intoxicated
   complete; full
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top