Search result for

flausen

(50 entries)
(2.1607 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flausen-, *flausen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flausen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flausen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Where did you get such ideas?- Wer setzt dir so Flausen in den Kopf? Dragonslayer (1981)
If any worthless thoughts still linger in your mind, discard them!Das sollte euch alle Flausen aus dem Kopf treiben! Sukeban deka (1987)
Everyone expected a piece of fluff, but we wanted to do something important something the youth of America could relate to.Alle hatten Flausen erwartet, doch wir wollten etwas Wichtiges machen... etwas, mit dem sich die Jugend Amerikas identifiziert. Kelly Does Hollywood: Part 1 (1991)
And I don't want a woman walking around, giving them ideas.Und ich will nicht, dass eine Frau herumläuft, und ihnen Flausen in den Kopf setzt. Alien³ (1992)
Oh, those crazy kids, honey.Die haben auch nichts als Flausen im Kopf. Unchained Malady (1992)
And I don't want to see any more attitude from her.Mit ihren Flausen muss Schluss sein. Point of No Return (1993)
What I'm suggesting is that we let the girls spend these last three weeks together.- Das sind doch alles Flausen! Du gehörst hierher zu uns! Heavenly Creatures (1994)
Your foolishness, your music!Immer diese Flausen, deine Musik... Brother of Sleep (1995)
He doesn't care about that now that you got his head filled - with all these crazy ideas.Aber ihm ist so etwas jetzt egal, seitdem Sie ihm Flausen in den Kopf gesetzt haben. Workin' Man Blues (1996)
He has cretinous interests, he's dishonest...Er hat nur Flausen im Kopf und er ist unaufrichtig. Same Old Song (1997)
But you don't need to put foolish notions in the head of a fool.Aber setz einem Träumer keine dummen Flausen in den Kopf. Space Cowboys (2000)
Don't tell me he's still got this bee in his bonnet about Lady Edgware?Sagen Sie nicht, er hat immer noch diese Flausen im Kopf wegen Lady Edgware! Lord Edgware Dies (2000)
The Brazilian makes you do crazy things.Der Brasilianische setzt einem Flausen in den Kopf Sex and Another City (2000)
Eva dear, are you making fun of me?Nicht ich, Ihr seid's‚ Ihr macht mir FlausenDie Meistersinger von Nürnberg (2001)
Karl May. Only silly things in his head.Hat nix als Flausen im Kopf. Manitou's Shoe (2001)
I came here with all these ideas and these stupid prejudices.Als ich herkam, hatte ich so viele Flausen und... dumme Vorurteile. Dogville (2003)
You've put ideas in his head.Sie haben ihm Flausen in den Kopf gesetzt. Steamboy (2004)
Maybe you should just take me out back and hose me down.Vielleicht solltest du mir die Flausen wieder austreiben. Witchstock (2004)
He sometimes has some crazy ideas too, but now he is at the Eastern front. Because he knows he must do his duty.Der hatte auch manchmal Flausen im Kopf, aber jetzt steht er an der Ostfront, weil er eingesehen hat, dass er seine Pflicht tun muss. Sophie Scholl: The Final Days (2005)
He will make sure you will forget about this nonsense. He won't have any mercy with you.Der treibt Ihnen die Flausen schon aus, mein Fräulein, der macht Sie... und lhren Herrn Bruder so klein mit Hut! Sophie Scholl: The Final Days (2005)
Chintu! Upto mischief again?Was denn, Chintu, so früh schon wieder Flausen im Kopf? Krrish (2006)
Where does this nonsense come from?Woher hast du diese FlausenThe Bubble (2006)
Hal feeds the president ideas.Hal setzt dem Präsidenten Flausen in den Kopf. Day 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2006)
You got no experience. What you do have is a bunch of half-baked romantic notions that some barflies put in your head.Du hast keine Erfahrung, höchstens ein paar halbgare romantische Flausen, die dir ein paar Säufer einredeten. No Exit (2006)
When I was her age, I had enough weighing on my head.Als ich in ihrem Alter war, hatte ich genug Flausen im Kopf. Chapter Six 'Better Halves' (2006)
And for my grandson to get rid of the little whore who's got her claws into him, because she puts ideas into his head and you can't think things like that at his age.Und hilf meinem Enkel, von dem Flittchen wegzukommen, das ihn gekapert hat, sie hat ihm Flausen in den Kopf gesetzt, die man in seinem Alter einfach nicht haben kann. The Grocer's Son (2007)
So is this guy that's been putting ideas in your head?Ist das der Typ, der dir Flausen in den Kopf setzt? Eating Away (2007)
She's a tough cookie.Setz ihr keine Flausen in den Kopf. Like a Dragon (2007)
He messes with the kids' heads in his Jesus school.Er setzt ihnen nur Flausen in den Kopf mit seiner Jesus-Schule. Eldsdansen (2008)
Don't give my wife ideas!Setzen Sie meiner Frau keine Flausen in den Kopf! The Unicorn and the Wasp (2008)
You know, with the Mayans ID'd, too, I can only imagine the poison Hale's gonna pour on Lowell's ear.Weißt du,... jetzt, wo die Mayans auch identifiziert sind,... kann ich mir vorstellen welche Flausen Hale Lowell in's Ohr setzen wird. Old Bones (2008)
You're still a little boy playing silly games.Sie sind immer noch ein kleiner Junge, der nur Flausen im Kopf hat. The Red Baron (2008)
She has not yet finished her lesson. I'm trying to tune but ...Setz ihr keine Flausen in den Kopf. The Anarchist's Wife (2008)
Proud of you. So your mum sent you here in the hope that a little bracing sea air would sort you out?Und Mom hofft, die frische Seeluft treibt dir die Flausen aus? Pirate Radio (2009)
That scoundrel Rancho is messing with your mind !Hat dieser Teufel Rancho dir diese Flausen in den Kopf gesetzt? 3 Idiots (2009)
I've got her mother pouring poison in her ear.Ihre Mutter hat ihr Flausen in den Kopf gesetzt. Love Among the Ruins (2009)
I never had time to fool with it.Ich hatte keine Zeit für solche FlausenTrue Grit (2010)
If I understand correctly the old Goethe, the son of man nonsense in your head.Wenn ich den alten Goethe richtig verstanden habe, hat der Sohnemann Flausen im Kopf. Young Goethe in Love (2010)
Shoot 'em. Uh, don't give her any ideas.Setzten Sie ihr nicht solche Flausen in den Kopf. Where There's Smoke (2010)
I presume it is your girlfriend who fills your head with this nonsense, huh ?Ich nehme an, deine Freundin setzt dir diese Flausen in den Kopf. The Best Exotic Marigold Hotel (2011)
Lord Albert put ideas in your head, did he?Graf Albert setzt dir Flausen in den Kopf, ja? Albert Nobbs (2011)
He's putting crazy things in my head.Er setzt mir verrückte Flausen in den Kopf. One Last Shot (2011)
I think it may be a good thing that you're hardly ever here, and that you rarely see him, if you're going to put strange ideas in his head.Ich frage mich, ob es nicht besser ist, dass Sie so oft weg sind und ihn so gut wie nie sehen. Sie würden ihm Flausen in den Kopf setzen. A Bad Encounter (2011)
If that crazy old tramp has been around here, putting ideas in Norman's head...Wenn der alte Penner hier war und Norman Flausen in den Kopf gesetzt hat... ParaNorman (2012)
There's nothing worse than having a head full of fancy.Es gibt nichts Schlimmeres, als Flausen im Kopf zu haben. The Legend of Kaspar Hauser (2012)
Whim-whams are bad.Flausen im Kopf sind nicht gut. The Legend of Kaspar Hauser (2012)
Priest, do you have whims?Pater, haben Sie Flausen im Kopf? The Legend of Kaspar Hauser (2012)
To calm the whims, before they become really lively, a bit too fierce.Um die Flausen zu zügeln, denn die liefen etwas zu sehr aus dem Ruder. The Legend of Kaspar Hauser (2012)
How bad are your whims, then?Wie verrückt sind denn die Flausen in Ihrem Kopf? The Legend of Kaspar Hauser (2012)
Don't bother getting his hopes up.Setzen Sie ihm keine Flausen in den Kopf. Radiostars (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top