ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feet

F IY1 T   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feet-, *feet*
English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
get someone's feet wetเริ่มทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง เช่น If you've never invested money in the stock market, now is the time to get your feet wet.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feet[N] เท้า, See also: ตีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feet(ฟีท) n. พหูพจน์ของ foot
old feetn. ความไม่มั่นใจ,ความกลัว,การไร้ความกล้า

English-Thai: Nontri Dictionary
feet(n) pl ของ foot

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Little wooden feet and best of allฟุตไม้เล็ก ๆ น้อย ๆ และดีที่สุด ของทั้งหมด Pinocchio (1940)
Why, I can see your name in lights, lights six feet high.ทำไมฉันสามารถเห็นชื่อของ คุณในไฟ ไฟสูงหกฟุต Pinocchio (1940)
Higher up yet: The SS, the untouchables, to be addressed from ten feet away.สูงไปกว่านั้น ก็พวกผู้คุม SS ผู้สูงศักดิ์ ที่อยู่ห่างไปเพียง 10 ฟุต Night and Fog (1956)
It's 12 feet from the bed to the door. The hall is 43 feet.มันเป็น 12 ฟุตจากเตียงไปที่ประตู ฮอลล์เป็น 43 ฟุต 12 Angry Men (1957)
He would have had to walk 12 feet, open the bedroom door, walk 43 feet down and open the front door, all in 15 seconds.เขาจะมีที่จะเดิน 12 ฟุต, เปิดประตูห้องนอน เดิน 43 ฟุตลงและเปิดประตูหน้าทั้งหมดใน 15 วินาที 12 Angry Men (1957)
The boy was five feet seven inches tall. His father was six two.เด็กอายุห้าฟุตเจ็ดนิ้วสูง พ่อของเขาเป็นหกสอง 12 Angry Men (1957)
She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses. 12 Angry Men (1957)
# Help me get my feet back on the groundช่วยฉันได้รับเท้าของฉันกลับมาอยู่ บนพื้นดิน Help! (1965)
# Help me get my feet back on the groundช่วยฉันได้รับเท้าของฉันกลับมาอยู่ บนพื้นดิน Help! (1965)
# Help me get my feet back on the groundช่วยฉันได้รับเท้าของฉันกลับมาอยู่ บนพื้นดิน Help! (1965)
# Help me get my feet back on the groundช่วยฉันได้รับเท้าของฉันกลับมาอยู่ บนพื้นดิน Help! (1965)
# Help me get my feet back on the groundช่วยฉันได้รับเท้าของฉันกลับมาอยู่ บนพื้นดิน Help! (1965)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feetAfter an uphill struggle against great odds they finally got the company on its feet again.
feetAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
feetA room 8 feet square has an area of 64 square feet.
feetAs soon as she entered the room, I rose to my feet and made a deep bow.
feetAt intervals of five feet.
feetA yard is equal to three feet.
feetBathe your feet to get the dirt off.
feetDon't tramp in the living room with muddy feet.
feetEvery actor has cold feet just before the beginning of a show.
feetHeaven is under our feet as well as over our heads.
feetHe collapsed at her feet.
feetHe doesn't have his feet on the ground.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาท[N] foot, See also: feet, Syn. เท้า, ตีน, พระบาท, บาทา, Example: สานุศิษย์ก้มกราบลงที่บาทของพระองค์ด้วยความสำนึกในพระคุณเป็นล้นพ้น, Count unit: ข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาทา[n.] (bāthā) EN: foot ; feet   
บาทาสามัคคี[v. exp.] (bāthā sāmakkhī) EN: use feet to stamp furiously to hurt someone ; trample ; tread upon   
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāmsūng sām meūn fut) EN: at an altitude of 30,000 feet   FR: à une altitude de 30.000 pieds
ลืมตาอ้าปาก[v. exp.] (leūmtā ā pāk) EN: get better in financial status ; be getting along financially be doing all right financially ; come up in the world ; stand on one's own feet   
ลิลิต[n.] (lilit) EN: kind of Thai stanza or verse composed of varying types of poetic feet   
ลุก[v.] (luk) EN: get up ; rise ; stand up ; get to one's feet ; arise ; get up ; get out of bed   FR: se lever ; se relever
เงยหน้าอ้าปาก[v. exp.] (ngoēi nā ā pāk) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up   FR: ne pas avoir de soucis d'argent
ประคองตัว[v. exp.] (prakhøng tūa) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet   
ซอยเท้า[v. exp.] (søi thāo) EN: tap with the feet ; take short steps ; mark time   FR: marcher à petits pas

CMU English Pronouncing Dictionary
FEET F IY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feet (n) fˈiːt (f ii1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
趼足[jiǎn zú, ㄐㄧㄢˇ ㄗㄨˊ, ] feet with calluses; fig. a long and hard march [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりきり舞い[きりきりまい, kirikirimai] (n,vs) a whirl; going round and round; rushing a person off his feet [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
どたどた;ドタドタ[, dotadota ; dotadota] (adv,adv-to,vs) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet) [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[, dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
ふらふら(P);フラフラ[, furafura (P); furafura] (adj-na,adv-to,vs,adj-no) (on-mim) unsteady on one's feet; stagger; reel; totter; dizzy; (P) [Add to Longdo]
よろよろ[, yoroyoro] (adv,n,vs,adv-to,adj-no) (on-mim) unsteady on its feet; tottering; (P) [Add to Longdo]
ダクマダクマ;ダックマダックマ[, dakumadakuma ; dakkumadakkuma] (exp,adj-na) (fem) woman's word for the sound of feet thumping across a noh theatre; space of noh theatre based on the reach of the sound of feet thumping [Add to Longdo]
フィート[, fi-to] (n) feet; foot; (P) [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[, rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foot \Foot\ (f[oo^]t), n.; pl. {Feet} (f[=e]t). [OE. fot, foot,
   pl. fet, feet. AS. f[=o]t, pl. f[=e]t; akin to D. voet, OHG.
   fuoz, G. fuss, Icel. f[=o]tr, Sw. fot, Dan. fod, Goth.
   f[=o]tus, L. pes, Gr. poy`s, Skr. p[=a]d, Icel. fet step,
   pace measure of a foot, feta to step, find one's way.
   [root]77, 250. Cf. {Antipodes}, {Cap-a-pie}, {Expedient},
   {Fet} to fetch, {Fetlock}, {Fetter}, {Pawn} a piece in chess,
   {Pedal}.]
   1. (Anat.) The terminal part of the leg of man or an animal;
    esp., the part below the ankle or wrist; that part of an
    animal upon which it rests when standing, or moves. See
    {Manus}, and {Pes}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The muscular locomotive organ of a mollusk. It is
    a median organ arising from the ventral region of body,
    often in the form of a flat disk, as in snails. See
    Illust. of {Buccinum}.
    [1913 Webster]
 
   3. That which corresponds to the foot of a man or animal; as,
    the foot of a table; the foot of a stocking.
    [1913 Webster]
 
   4. The lowest part or base; the ground part; the bottom, as
    of a mountain, column, or page; also, the last of a row or
    series; the end or extremity, esp. if associated with
    inferiority; as, the foot of a hill; the foot of the
    procession; the foot of a class; the foot of the bed;; the
    foot of the page.
    [1913 Webster]
 
       And now at foot
       Of heaven's ascent they lift their feet. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. Fundamental principle; basis; plan; -- used only in the
    singular.
    [1913 Webster]
 
       Answer directly upon the foot of dry reason.
                          --Berkeley.
    [1913 Webster]
 
   6. Recognized condition; rank; footing; -- used only in the
    singular. [R.]
    [1913 Webster]
 
       As to his being on the foot of a servant. --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   7. A measure of length equivalent to twelve inches; one third
    of a yard. See {Yard}.
    [1913 Webster]
 
   Note: This measure is supposed to be taken from the length of
      a man's foot. It differs in length in different
      countries. In the United States and in England it is
      304.8 millimeters.
      [1913 Webster]
 
   8. (Mil.) Soldiers who march and fight on foot; the infantry,
    usually designated as the foot, in distinction from the
    cavalry. "Both horse and foot." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   9. (Pros.) A combination of syllables consisting a metrical
    element of a verse, the syllables being formerly
    distinguished by their quantity or length, but in modern
    poetry by the accent.
    [1913 Webster]
 
   10. (Naut.) The lower edge of a sail.
     [1913 Webster]
 
   Note: Foot is often used adjectively, signifying of or
      pertaining to a foot or the feet, or to the base or
      lower part. It is also much used as the first of
      compounds.
      [1913 Webster]
 
   {Foot artillery}. (Mil.)
     (a) Artillery soldiers serving in foot.
     (b) Heavy artillery. --Farrow.
 
   {Foot bank} (Fort.), a raised way within a parapet.
 
   {Foot barracks} (Mil.), barracks for infantery.
 
   {Foot bellows}, a bellows worked by a treadle. --Knight.
 
   {Foot company} (Mil.), a company of infantry. --Milton.
 
   {Foot gear}, covering for the feet, as stocking, shoes, or
    boots.
 
   {Foot hammer} (Mach.), a small tilt hammer moved by a
    treadle.
 
   {Foot iron}.
     (a) The step of a carriage.
     (b) A fetter.
 
   {Foot jaw}. (Zool.) See {Maxilliped}.
 
   {Foot key} (Mus.), an organ pedal.
 
   {Foot level} (Gunnery), a form of level used in giving any
    proposed angle of elevation to a piece of ordnance.
    --Farrow.
 
   {Foot mantle}, a long garment to protect the dress in riding;
    a riding skirt. [Obs.]
 
   {Foot page}, an errand boy; an attendant. [Obs.]
 
   {Foot passenger}, one who passes on foot, as over a road or
    bridge.
 
   {Foot pavement}, a paved way for foot passengers; a footway;
    a trottoir.
 
   {Foot poet}, an inferior poet; a poetaster. [R.] --Dryden.
 
   {Foot post}.
     (a) A letter carrier who travels on foot.
     (b) A mail delivery by means of such carriers.
 
   {Fot pound}, & {Foot poundal}. (Mech.) See {Foot pound} and
    {Foot poundal}, in the Vocabulary.
 
   {Foot press} (Mach.), a cutting, embossing, or printing
    press, moved by a treadle.
 
   {Foot race}, a race run by persons on foot. --Cowper.
 
   {Foot rail}, a railroad rail, with a wide flat flange on the
    lower side.
 
   {Foot rot}, an ulcer in the feet of sheep; claw sickness.
 
   {Foot rule}, a rule or measure twelve inches long.
 
   {Foot screw}, an adjusting screw which forms a foot, and
    serves to give a machine or table a level standing on an
    uneven place.
 
   {Foot secretion}. (Zool.) See {Sclerobase}.
 
   {Foot soldier}, a soldier who serves on foot.
 
   {Foot stick} (Printing), a beveled piece of furniture placed
    against the foot of the page, to hold the type in place.
    
 
   {Foot stove}, a small box, with an iron pan, to hold hot
    coals for warming the feet.
 
   {Foot tubercle}. (Zool.) See {Parapodium}.
 
   {Foot valve} (Steam Engine), the valve that opens to the air
    pump from the condenser.
 
   {Foot vise}, a kind of vise the jaws of which are operated by
    a treadle.
 
   {Foot waling} (Naut.), the inside planks or lining of a
    vessel over the floor timbers. --Totten.
 
   {Foot wall} (Mining), the under wall of an inclosed vein.
    [1913 Webster]
 
   {By foot}, or {On foot}, by walking; as, to pass a stream on
    foot.
 
   {Cubic foot}. See under {Cubic}.
 
   {Foot and mouth disease}, a contagious disease (Eczema
    epizo["o]tica) of cattle, sheep, swine, etc.,
    characterized by the formation of vesicles and ulcers in
    the mouth and about the hoofs.
 
   {Foot of the fine} (Law), the concluding portion of an
    acknowledgment in court by which, formerly, the title of
    land was conveyed. See {Fine of land}, under {Fine}, n.;
    also {Chirograph}. (b).
 
   {Square foot}. See under {Square}.
 
   {To be on foot}, to be in motion, action, or process of
    execution.
 
   {To keep the foot} (Script.), to preserve decorum. "Keep thy
    foot when thou goest to the house of God." --Eccl. v. 1.
 
   {To put one's foot down}, to take a resolute stand; to be
    determined. [Colloq.]
 
   {To put the best foot foremost}, to make a good appearance;
    to do one's best. [Colloq.]
 
   {To set on foot}, to put in motion; to originate; as, to set
    on foot a subscription.
 
   {To} {put one on his feet}, or {set one on his feet}, to put
    one in a position to go on; to assist to start.
 
   {Under foot}.
     (a) Under the feet; (Fig.) at one's mercy; as, to trample
       under foot. --Gibbon.
     (b) Below par. [Obs.] "They would be forced to sell . . .
       far under foot." --Bacon.
       [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feet \Feet\, n. pl.
   See {Foot}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feet \Feet\, n. [See {Feat}, n.]
   Fact; performance. [Obs.]
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top