หรือคุณหมายถึง ?
Search result for

fae

(51 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fae-, *fae*
Possible hiragana form: ふぁえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faeces[N] อุจจาระ, See also: มูล, Syn. excrement
faerie[N] ดินแดนในเทพนิยาย, See also: ดินแดนเนรมิตในนิทาน, Syn. fairyland, faery, wonderland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faeces(ฟี'ซีซ) n.,pl. อุจจาระ,มูล., See also: faecal adj., Syn. feces

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
faecal; fecal-อุจจาระ, -คูถ [มีความหมายเหมือนกับ stercoraceous; stercoral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faecalith; coprolith; fecalith; stercolith; stercorolithนิ่วอุจจาระ, นิ่วคูถ [มีความหมายเหมือนกับ enterolith; splanchnolith] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faeces; feces; stoolอุจจาระ, คูถ [มีความหมายเหมือนกับ ordure ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Faecal Streptococci Group Dฟีเคลสเตรปโตคอคไคกลุ่มดี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do your faeces smell like perfume?เคยได้กลิ่นอึรึเปล่า? Baby and I (2008)
Quit hurling faeces like a howler monkey, would you?เลิกขว้างปาข้าวของเหมือนลิงสักทีได้มั้ย? Lucifer Rising (2009)
Swa thaet ic maeg min faehth awrecan!Swa thaet ic maeg min faehth awrecan! The Curse of Cornelius Sigan (2009)
Behaepse faest!Behaepse faest! Sweet Dreams (2009)
Apparently, a Fae coupled with one of your female ancestors.ชัดเจนว่าแฟรี่ได้จับคู่กับ\ หนึ่งในบรรพบุรุษที่เป็นผู้หญิงของเธอ I Smell a Rat (2010)
The Fae were known for breeding with humans, sometimes against the human's will.พวกแฟรี่ขึ้นชื่อเรื่อง\ การแพร่พันธุ์กับมนุษย์ บางครั้งก็ขัดกับ\ ความตั้งใจของมนุษย์ I Smell a Rat (2010)
Every supernatural I have ever met believes the Fae were wiped out of existence by vampires.พวกเหนือธรรมชาติ ที่ผมเคยเจอทุกคน เชื่อว่าพวกแฟรี่จะถูกลบ ออกจากสารระบบ โดยพวกแวมไพร์ I Smell a Rat (2010)
I have waited centuries to find a true fae.ฉันได้รอมาหลายร้อยปี เพื่อตามหานางฟ้าตัวจริง Evil Is Going On (2010)
They're fae...พวกเขาเป็นอมนุษย์ It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
So am I fae?งั้นฉันก็เป็นอมนุษย์ใช่มั๊ย? It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Fae is a general classification.อมนุษย์เป็นหมวดหมู่ที่ใช้เรียกกันทั่วไป It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
What kind of fae am I?ฉันเป็นอมนุษย์ประเภทไหน It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้[n.] (khī) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool   FR: fèces [fpl] ; excréments [mpl] ; selles [fpl] ; merde (vulg.) [f] ; crotte [f]
มูลโค[n.] (mūnkō) EN: cow dung ; semi-liquid faeces ; soft faeces ; soft excrement   FR: bouse [f]
ราฟาเอล นาดาล[n. prop.] (Rāfāēl Nādāl) EN: Rafael Nadal   FR: Rafael Nadal

CMU English Pronouncing Dictionary
FAE    F AY1
FAETH    F IY1 TH
FAERBER    F EH1 R B ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faery    (n) (f e@1 r ii)
faeces    (n) (f ii1 s ii z)
faerie    (n) (f e@1 r ii)
faeries    (n) (f e@1 r i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんこ[, unko] (n,vs) (col) shit; faeces; feces; (P) [Add to Longdo]
うんち[, unchi] (n,vs) (col) shit; faeces; feces; (P) [Add to Longdo]
ポイ捨て;ぽい捨て[ポイすて(ポイ捨て);ぽいすて(ぽい捨て), poi sute ( poi sute ); poisute ( poi sute )] (n) littering, esp. such things as empty cans, cigarette butts, dog faeces, etc. along roads, in parks, etc.; careless tossing away [Add to Longdo]
ラファエル前派[ラファエルぜんぱ, rafaeru zenpa] (n) Pre-Raphaelite Brotherhood [Add to Longdo]
日展[にってん, nitten] (n) (abbr) (See 日本美術展覧会・にほんびじゅつてんらんかい) Japan Fine Arts Exhibition; JFAE; Nitten Exhibition [Add to Longdo]
箱(P);函;匣;筥;筐;凾[はこ(P);こう(匣), hako (P); kou ( kou )] (n) (1) box; (2) car (of a train, etc.); (3) shamisen case; shamisen; (4) (arch) (See 箱屋) man who carries a geisha's shamisen; (5) (arch) receptacle for human waste; feces (faeces); (P) [Add to Longdo]
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P) [Add to Longdo]
糞虫[くそむし, kusomushi] (n) (1) (See 糞転がし・ふんころがし,黄金虫・こがねむし) dung beetle; gold beetle; goldbug; scarab beetle; (2) maggots in faeces (feces) [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n,adj-na) (1) convenience; service; facility; accommodation; (n) (2) excreta (esp. faeces); excrement; stool [Add to Longdo]
穢土[えど, edo] (exp) (1) {Buddh} (See 浄土) this impure world (as opposed to the pure land); (2) (arch) feces; faeces [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偽造[ぎぞう, gizou] Faelschung, Nachahmung [Add to Longdo]
彩る[いろどる, irodoru] faerben [Add to Longdo]
[おうぎ, ougi] Faecher [Add to Longdo]
扇形[せんけい, senkei] faecherfoermig [Add to Longdo]
扇形[せんけい, senkei] faecherfoermig [Add to Longdo]
染める[そめる, someru] faerben [Add to Longdo]
渡し船[わたしぶね, watashibune] Faehrschiff, Faehre [Add to Longdo]
紺屋[こんや, konya] Faerber, Faerberei [Add to Longdo]
紺屋[こんや, konya] Faerber, Faerberei [Add to Longdo]
能力[のうりょく, nouryoku] Faehigkeit, Talent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FAE
   n 1: a device consisting of a container of fuel and two
      explosive charges; the first charge bursts open the fuel
      container at a predetermined height and spreads the fuel in
      a cloud that mixes with atmospheric oxygen; the second
      charge detonates the cloud which creates an enormous blast
      wave and incinerates whatever is below [syn: {fuel-air
      explosive}, {FAE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FAE
     Field Application Engineer
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top