ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frugality

F R UW0 G AE1 L AH0 T IY0   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frugality-, *frugality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frugality[N] ความประหยัด, See also: ความมัธยัสถ์, ความตระหนี่, ความกระเหม็ดกระแหม่, Syn. thriftiness

English-Thai: Nontri Dictionary
frugality(n) ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม,ความประหยัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the King practices frugality by wearing hemp clothingเมื่อใดที่กษัตริย์ตกที่นั่งลำบาก ภายใต้ชุดป่านมอซอที่สวมใส่ Portrait of a Beauty (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
frugalityBy virtue of frugality he has made a fortune.

CMU English Pronouncing Dictionary
FRUGALITY    F R UW0 G AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frugality    (n) frˈuːgˈælɪtiː (f r uu1 g a1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勤倹[きんけん, kinken] (n) industry; diligence; frugality [Add to Longdo]
勤倹力行[きんけんりっこう, kinkenrikkou] (n,vs) work hard and practice frugality [Add to Longdo]
[けん, ken] (n) economizing; thriftiness; prudence; frugality [Add to Longdo]
倹約[けんやく, kenyaku] (adj-na,n,vs,adj-no) thrift; economy; frugality; (P) [Add to Longdo]
質素[しっそ, shisso] (adj-na,n) simplicity; modesty; frugality; (P) [Add to Longdo]
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving [Add to Longdo]
惜し気;惜しげ;惜気(io)[おしげ, oshige] (adj-na,n) (See 惜し気もなく) regret; frugality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Frugality \Fru*gal"i*ty\, n.; pl. {Frugalities}. [L. frugalitas:
   cf. F. frugalit['e].]
   1. The quality of being frugal; prudent economy; that careful
    management of anything valuable which expends nothing
    unnecessarily, and applies what is used to a profitable
    purpose; thrift; --- opposed to extravagance.
    [1913 Webster]
 
       Frugality is founded on the principle that all
       riches have
       limits.                --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A sparing use; sparingness; as, frugality of praise.
 
   Syn: Economy; parsimony. See {Economy}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 frugality
   n 1: prudence in avoiding waste [syn: {frugality}, {frugalness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top