ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fractiousness

F R AE1 K SH AH0 S N AH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fractiousness-, *fractiousness*, fractiousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fractiousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fractiousness*)
CMU English Pronouncing Dictionary
FRACTIOUSNESS F R AE1 K SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fractiousness (n) frˈækʃəsnəs (f r a1 k sh @ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reizbarkeit {f}fractiousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fractious \Frac"tious\, a. [Cf. Prov. E. frack forward, eager,
   E. freak, fridge; or Prov. E. fratch to squabble, quarrel.]
   Apt to break out into a passion; apt to scold; cross;
   snappish; ugly; unruly; as, a fractious man; a fractious
   horse.
 
   Syn: Snappish; peevish; waspish; cross; irritable; perverse;
     pettish. -- {Frac"tious*ly}, v. -- {Frac"tious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fractiousness
   n 1: the trait of being prone to disobedience and lack of
      discipline [syn: {unruliness}, {fractiousness},
      {willfulness}, {wilfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top