ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

firmer

F ER1 M ER0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firmer-, *firmer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I certainly have a firmer grasp on reality now.ฉันแน่ใจว่าฉันมองเห็นความเป็นจริงชัดขึ้นนะ How About a Friendly Shrink? (2010)
Or perhaps you could try taking a firmer hand.หรือบางที เธอน่าจะหาอะไรมาให้พวกเค้าเลี้ยงนะ I'll Swallow Poison on Sunday (2011)
Tie it a bit firmer.นายต้องผูกให้แน่นหน่อย อย่างน้อยต้องสามรอบ... Flower Boy Ramyun Shop (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบอ้าง[v.] (aēp-āng) EN: claim, pretend that something is true   FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างว่า[v.] (āng wā) EN: claim ; claim something is true ; pretend that something is true   FR: affirmer que ; prétendre que ; soutenir que
คอนเฟิร์ม[n.] (khønfoēm) EN: confirm   FR: confirmer
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ;disown ; negate ; disavow   FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer
รับรอง[v.] (raprøng) EN: assure ; certify ; confirm ; affirm   FR: certifier ; assurer ; garantir ; confirmer ; affirmer
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand   FR: réaffirmer sa position
ยืนยัน[v.] (yeūnyan) EN: assure ; affirm ; reaffirm ; confirm ; insist ; tell firmly ; attest   FR: confirmer ; affirmer ; assurer ; attester
ยืนยันว่าจริง[v. exp.] (yeūnyan wā jing) FR: confirmer ; affirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMER    F ER1 M ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmer    (j) fˈɜːʴmər (f @@1 m @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
小締まり[こじまり, kojimari] (n) firmer tendency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firm \Firm\, a. [Compar. {Firmer}; superl. {Firmest}.] [OE.
   ferme, F. ferme, fr.L. firmus; cf. Skr. dharman support, law,
   order, dh? to hold fast, carry. Cf. {Farm}, {Throne}.]
   1. Fixed; hence, closely compressed; compact; substantial;
    hard; solid; -- applied to the matter of bodies; as, firm
    flesh; firm muscles, firm wood.
    [1913 Webster]
 
   2. Not easily excited or disturbed; unchanging in purpose;
    fixed; steady; constant; stable; unshaken; not easily
    changed in feelings or will; strong; as, a firm believer;
    a firm friend; a firm adherent.
    [1913 Webster]
 
       Under spread ensigns, moving nigh, in slow
       But firm battalion.          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       By one man's firm obediency fully tried. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Solid; -- opposed to fluid; as, firm land.
    [1913 Webster]
 
   4. Indicating firmness; as, a firm tread; a firm countenance.
 
   Syn: Compact; dense; hard; solid; stanch; robust; strong;
     sturdly; fixed; steady; resolute; constant.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top