Search result for

fd

(46 entries)
(0.0505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fd-, *fd*, f
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dfdabbr. defined formula diets
lfdabbr. low fat diet

English-Thai: Nontri Dictionary
serfdom(n) ความเป็นข้าแผ่นดิน,ความเป็นทาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FDDI (fiber distributed data interface)เอฟดีดีไอ (ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FDDI (fiber distributed data interface)เอฟดีดีไอ (ระบบต่อประสานข้อมูลแบบกระจายใช้เส้นใยนำแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FDM (frequency division multiplex)เอฟดีเอ็ม (การรวมส่งสัญญาณแบบแบ่งความถี่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FDMA (frequency division multiple access)เอฟดีเอ็มเอ (การร่วมใช้ช่องสัญญาณแบบแบ่งความถี่) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FDDIFDDI, มาตรฐานของ LAN แบบหนึ่ง ใช้โทโพโลยีหรือวิธีการเชื่อมต่อแบบวงแหวน โดยใช้สายสัญญาณเป็นสายใยแก้วนำแสงมีอัตราการส่งข้อมูลถึง 100 Mbps [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The drugs are about to be approved by the fda.ยาต้องได้รับการตรวจสอบจากFDAdverse Events (2008)
- Just take the FDR... - No, no, not FDR Drive.แค่ไปเอฟดีอาร์ ไม่, ไม่, ไม่ไปที่เอฟดีอาร์ New York, I Love You (2008)
If you take FDR Drive, - first of all, it's more of a fare. - I do this every single day.อย่างแรกเลย มันต้องเสียเงินเพิ่ม ผมไปแบบนี้ทุกวัน New York, I Love You (2008)
Take the FDR Drive, please.ไปทางตรอก เอฟดีอาร์เถอะ ได้โปรด มันเร็วกว่ากันเยอะ New York, I Love You (2008)
I'll say it again. They're over-the-counter, FDA-approved.ฉันจะพูดอีกทีนะ มันวางขายทั่วไป อย.อนุมัติแล้ว Vitamin D (2009)
Gandhi's bifocals, FDR's iron lung.มันเจ๋งเอามากๆเลย โอ้ นี่เหรอ? นี่ยังไม่เท่าไร Fallen Idols (2009)
And so you know,i've contacted the fda.และคุณควรรู้ไว้ ผมแจ้งไปทาง FDA แล้ว Bad Seed (2009)
The FDA spokesperson confirmed...Daybreakers (2009)
Fdiferf.มะดิเฟ่อ.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
The FDA approved itFDA (องค์การควบคุมยาและอาหาร) อนุมัติแล้ว Lost (2010)
Ten minutes. FDR Drive was a mess.อีก 10 นาที ถนน FDR ไม่ค่อยดี Day 8: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2010)
The UN wear blue berets and the FDLR wear black berets.สหประชาชาติสวมหมวกผ้าสีน้ำเงิน และ กลุ่มปลดปล่อยรวันดาสวมหมวกผ้าที่ดำ Chuck Versus the Role Models (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
FDIC    (n) (e1 f d i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
FDP(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
FDGB : Freier Deutscher Gewerkschaftsbund (DDR)Free Federation of German Trade Unions [Add to Longdo]
FDDI : Technologie für GlasfasernetzwerkeFDDI : fiber data distributed interface [Add to Longdo]
FDAFood and Drug Administration (U.S.A.) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イソスズメダイ[, isosuzumedai] (n) yellowtail sergeant (Abudefduf notatus) [Add to Longdo]
エフディー[, efudei-] (n) {comp} FD [Add to Longdo]
エフディーエイチディー[, efudei-eichidei-] (n) {comp} FDHD [Add to Longdo]
エフディーディー[, efudei-dei-] (n) {comp} FDD [Add to Longdo]
エフディーディーアイ[, efudei-dei-ai] (n) {comp} FDDI [Add to Longdo]
オヤビッチャ[, oyabiccha] (n) Indo-Pacific sergeant-major fish (Abudefduf vaigiensis) [Add to Longdo]
オヤビッチャ属[オヤビッチャぞく, oyabiccha zoku] (n) Abudefduf (genus of damselfish in the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
カナリーダムゼル[, kanari-damuzeru] (n) Canary damsel (Abudefduf luridus) [Add to Longdo]
サージャントメージャー[, sa-jantome-ja-] (n) sergeant-major (Abudefduf saxatilis) [Add to Longdo]
シチセンスズメダイ[, shichisensuzumedai] (n) banded sergeant (Abudefduf septemfasciatus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光纤分布数据接口[guāng xiān fēn bù shù jù jiē kǒu, ㄍㄨㄤ ㄒㄧㄢ ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄐㄧㄝ ㄎㄡˇ, / ] FDDI; Fiber Distributed Data Interface [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
客先開発プログラム[きゃくさきかいはつプログラム, kyakusakikaihatsu puroguramu] field developed program (FDP) [Add to Longdo]
光ファイバ分散型データインターフェース[ひかりファイバぶんさんがたデータインターフェース, hikari faiba bunsangata de-tainta-fe-su] fiber distributed data interface, FDDI [Add to Longdo]
周波数分割マルチプレクサ[しゅうはすうぶんわりマルチプレクサ, shuuhasuubunwari maruchipurekusa] Frequency-Division Multiplexer, FDM [Add to Longdo]
周波数分割多元接続[しゅうはすうぶんわりたげんせつぞく, shuuhasuubunwaritagensetsuzoku] Frequency Division Multiple Access, FDMA [Add to Longdo]
周波数分割多重[しゅうはすうぶんかつたじゅう, shuuhasuubunkatsutajuu] FDM, Frequency Division Multiplexing [Add to Longdo]
全二重[ぜんにじゅう, zennijuu] Full-Duplex, FDX [Add to Longdo]
多重伝送装置[たじゅうでんそうそうち, tajuudensousouchi] FDM, Frequency Division Multiplexer [Add to Longdo]
周波数多重[しゅうはすうたじゅう, shuuhasuutajuu] FDD, frequency division duplex [Add to Longdo]
直交周波数多重[ちょっこうしゅうはすうたじゅう, chokkoushuuhasuutajuu] OFDM, orthogonal frequency division multiplexing [Add to Longdo]
多元接続方式[たげんせつぞくほうしき, tagensetsuzokuhoushiki] multiple access method (FDMA, TDMA, CDMA) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top