Search result for

falla

(45 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falla-, *falla*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fallacy[N] ความคิดที่ไม่ถูกต้อง, See also: วิธีคิดผิดๆ, Syn. delusion, misconcepton
fallacious[ADJ] ซึ่งคิดไม่ถูกต้อง, See also: ซึ่งผิดพลาด, Syn. erroneous, misleading

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fallacious(ฟะเล'เชิส) adj. หลอกลวง,ลวง,ซึ่งทำให้เข้าใจผิด,ผิดพลาด,ซึ่งทำให้ผิดหวัง., See also: fallaciously adv. fallaciousness n., Syn. false ###A. true
fallacy(แฟล'ละซี) n. การหลอกลวง,การทำให้เข้าใจผิด,ความผิดพลาด,การอ้างเหตุผลหรือความเชื่อที่ผิด, Syn. delusion
fallal(แฟลแลล') n. เสื้อผ้าอาภรณ์หรูหรา,สิ่งประดับ.
pathetic fallacyn. การมีลักษณะหรือความรู้สึกของมนุษย์อยู่ด้วย

English-Thai: Nontri Dictionary
fallacious(adj) หลอกลวง,ผิดพลาด
fallacy(n) การลวงให้เข้าใจผิด,การเข้าใจผิด,การหลอกลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fallacyเหตุผลวิบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fallacy, naturalisticความผิดพลาดของธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
The big, strong, brave men that we've all been reading about in novels and watching in movies since we were 9 years old that's a fallacy.ผู้ชายที่เก่ง แข็งแกร่ง ห้าวหาญ ที่เราอ่านมาจาก.. ..ในนิยายและดูจากในหนัง ตั้งแต่เราอายุ9ขวบ.. The Ugly Truth (2009)
Fallacies ♪ผิดซะงั้น I See You (2010)
Fallacies ♪ผิดซะงั้น I See You (2010)
As new cases of the virus now known as hepatitis V continue to be diagnosed every day and the Center for Disease Control scrambles to understand its strange mutation pattern, one voice has risen above the rest in dispelling the many fallaciesได้มีการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องทุกวัน และศูนย์ควบคุมโรค ได้เร่งดำเนินการทำการศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงประหลาดนี้ Radioactive (2013)
In basketball it's called the Hot Hand Fallacy.ในกีฬาบาสเกตบอลก็เรียกว่า มือฮอตเข้าใจผิด The Big Short (2015)
We will not allow fascist fallacies to poison our spirit.เราจะไม่ยอมให้ความคิดผิด ๆ ของพวกฟาสซิสต์มาครอบงำเรา Guernica (2016)
Nothing, it is a fallacy. Normality? Stability?มันว่างเปล่ามันคือการลวง ความปกติ เสถียรภาพ Urge (2016)
- State trooper. - Fallacy. Dead guy in the parking lot?เรื่องกองทหาร ไม่จริง ผู้ชายที่ตายในลานจอดรถล่ะ? 10 Things I Hate About You (1999)
- We got that at Fallaci's. - Right. It's unbelievably fresh.ใช่ มันยังใหม่อยู่เลย American Beauty (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อสรุปที่ผิด[n. exp.] (khøsarup thī phit) EN: fallacy ; wrong conclusion   
มุสา[adj.] (musā) EN: wrong ; false   FR: mensonger ; fallacieux ; faux
เท็จ[adj.] (thet) EN: false ; untrue ; delusive ; spurious   FR: faux ; mensonger ; fallacieux
เทียม[adj.] (thīem) EN: false ; counterfeit ; spurious ; deceptive   FR: faux ; contrefait ; fallacieux

CMU English Pronouncing Dictionary
FALLA    F AE1 L AH0
FALLAW    F AE1 L AO2
FALLACY    F AE1 L AH0 S IY0
FALLACIES    F AE1 L AH0 S IY0 Z
FALLACIOUS    F AH0 L EY1 SH AH0 S
FALLACIOUSLY    F AH0 L EY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fallacy    (n) (f a1 l @ s ii)
fallacies    (n) (f a1 l @ s i z)
fallacious    (j) (f @1 l ei1 sh @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誤信[ごしん, goshin] (n,vs) misbelief; fallacy [Add to Longdo]
誤謬[ごびゅう, gobyuu] (n,vs) fallacy; mistake [Add to Longdo]
誤謬推理[ごびゅうすいり, gobyuusuiri] (n) fallacy (sometimes esp. a paralogism) [Add to Longdo]
合成の誤謬[ごうせいのごびゅう, gouseinogobyuu] (n) fallacy of composition [Add to Longdo]
自然主義的誤謬[しぜんしゅぎてきごびゅう, shizenshugitekigobyuu] (n) naturalistic fallacy [Add to Longdo]
謬見[びゅうけん, byuuken] (n) fallacy [Add to Longdo]
謬説[びゅうせつ, byuusetsu] (n) fallacy; fallacious argument [Add to Longdo]
謬妄[びゅうもう, byuumou] (n) (1) fallacy; conjecture; (2) baseless thing; random thing [Add to Longdo]
謬論[びゅうろん, byuuron] (n) fallacy; mistaken opinion [Add to Longdo]
迷夢[めいむ, meimu] (n) illusion; fallacy; delusion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Falla
   n 1: Spanish composer and pianist (1876-1946) [syn: {Falla},
      {Manuel de Falla}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 falla
   drop; fall
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top