ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

factor

F AE1 K T ER0   
142 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -factor-, *factor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
factor[N] ปัจจัย, See also: ตัวประกอบ, ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งต่างๆ, Syn. constituent, determinant, portion
factor[N] ตัวประกอบ (ทางคณิตศาสตร์)
factor[N] ระดับต่างๆ ในระบบที่ใช้วัดมาตรฐาน, Syn. agent
factory[N] โรงงาน, See also: โรงงานอุตสาหกรรม, Syn. plant, manufactory, industry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
factor(แฟค'เทอะ) n. ปัจจัย,เหตุ,กรณี,ตัวคูณ,ตัวหาร,ผู้แทนบริษัท. vt. แสดงว่าเป็นผลคูณ., See also: factorial n.,adj. factorable adj. factorship n., Syn. agent
factoring(แฟค' เทอริง) n. การทำการค้าขายแทนบริษัท
factory(แฟค'ทะรี) n. โรงงาน
benefactor(เบนนิแฟค'เทอะ) n. ผู้ทำความดี,ผู้ทำกุศล,ผู้มีพระคุณ,ผู้บริจาค, See also: benefactress หญิงที่ทำความดีหรือทำกุศลหรือบริจาค, Syn. patron
blocking factorจำนวนระเบียนต่อกลุ่มหมายถึง จำนวนระเบียนในหนึ่งบล็อก (block) ในการบันทึกข้อมูลลงแถบบันทึก (tape) นั้น จะบันทึก 1 ระเบียน (record) ต่อ 1 บล็อก หรือหลายระเบียนต่อ 1 บล็อกก็ได้ดู block ประกอบ
cofactor(โคแฟค'เทอะ) n. ปัจจัยร่วม
common factorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
malefactor(แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย., Syn. malefactress
manufactory(แมนนิจแฟค'ทะรี) n. โรงงาน pl. manufactories
olfactory(ออลแฟค'ทะรี) n.,adj. (เกี่ยวกับ) อวัยวะดมกลิ่น,ฆานประสาท, See also: olfactorily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
factor(n) ส่วนประกอบ,ปัจจัย,ส่วนย่อย,เหตุ,กรณี
factory(n) โรงงาน
benefactor(n) ผู้มีบุญคุณ,ผู้บริจาค
cofactor(n) ปัจจัยร่วม
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
manufactory(n) โรงงาน
olfactory(adj) เกี่ยวกับการได้กลิ่น,เกี่ยวกับจมูก,เกี่ยวกับการดมกลิ่น
satisfactorily(adv) อย่างสมปรารถนา,อย่างพอใจ,อย่างหนำใจ,อย่างสาแก่ใจ
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
unsatisfactory(adj) ไม่น่าพอใจ,ผิดหวัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
factorตัวแทนค้าต่าง [ดู commission agent] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factorตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factorปัจจัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor group; quotient groupกรุปผลหาร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factor, precipitatingปัจจัยกระตุ้น, ปัจจัยชนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor, predisposingปัจจัยโน้มรับโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factor, riskปัจจัยเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
factorableแยกตัวประกอบได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
factorageค่าบำเหน็จตัวแทนค้าต่าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
factorial๑. แฟกทอเรียล๒. เชิงตัวประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
factorตัวประกอบ,  ตัวประกอบของจำนวนเต็มใด ๆ หมายถึงจำนวนเต็มที่หารจำนวนนั้นได้ลงตัว เช่น 5 และ  3 เป็นตัวประกอบของ 15 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Factor analysisการวิเคราะห์ตัวประกอบ [TU Subject Heading]
Factor Endownment ทรัพยากรที่มีอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้เป็นปัจจัยสำคัญ ในการผลิตสินค้าในและบริการต่างๆ นักเศรษฐศาสตร์ พบว่าการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆ มีทรัพยากรไม่เหมือนกัน ประเทศที่มีทรัพยากรชนิดใดมาก ประเทศนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้เปรียบทางด้านต้นทุนในการผลิตสินค้าซึ่งต้อง ใช้ทรัพยากรชนิดนั้นๆ เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการกำหนดราคาของอุปสงค์และอุปทาน ประเทศที่มีทรัพยากรการผลิตชนิดใดมากก็จะเป็นผูผลิตและส่งออกสินค้าที่ใช้ ทรัพยากรนั้นเป็นสัดส่วนที่มาก โดยนำไปขายแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ต้องใช้ทรัพยากรที่ประเทศตนมีอยู่น้อย [สิ่งแวดล้อม]
Factor IVตัวประกอบที่4 [การแพทย์]
factor of safetyfactor of safety, ส่วนปลอดภัย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Factor VIIแฟคเตอร์ VII [TU Subject Heading]
Factor VIIaแฟคเตอร์ VIIa [TU Subject Heading]
Factor VIIIแฟคเตอร์VIII [การแพทย์]
Factorial Designการทดสอบแบบแฟตเตอเรียล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
factor (n ) ผู้แทนค้าต่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it's a fear factor for a young girl, and of course, when you look up to your agent, he's been teaching you things, you're gonna believe what he says.แต่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้กลัว สำหรับสาวน้อยอ่อนหัด และแน่นอน เมื่อคุณฟังนายหน้าของคุณ เขาสอนคุณหลายสิ่ง คุณจะเชื่อในสิ่งที่เขาบอก After Porn Ends 2 (2017)
It's improved the response time of our drone pilots by a factor of ten.มันพัฒนาการตอบสนอง ของนักบินโดรนขึ้นหนึ่งในสิบ Snowden (2016)
Biological contamination is a major risk factor at the Montana site, so say environmental pressure groups.การปนเปื้อนทางชีวภาพเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่เว็บไซต์มอนแทนา, เพื่อบอกว่ากลุ่มความดัน สิ่งแวดล้อม Arrival (2016)
Yeah, well, when you factor in the size of the city, the chances of running into a meta-human are actually pretty low.ใช่ แล้วๆ เมื่อคุณนึกถึงปัจจัยในขนาดของเมือง โอกาสที่จะเจอกับมนุษย์เมต้า ก็ค่อนข้างต่ำนะ The Darkness and the Light (2015)
You congratulate yourself, crisis averted, then go home, never noticing the polymorphic root kit buried deep inside your system... until hackers activate it to... bypass that sweet, stateless multi... factor authentication... code you are so bloody proud of.คุณแสดงความยินดีกับตัวเอง เรื่องวิกฤติผ่านพ้นไป คุณกลับบ้าน ไม่ได้สังเกตุเลยว่ามี รูทคิทโพลีมอร์ฝังลึกอยู่ในระบบ Many Heads, One Tale (2015)
TARS, factor an orbit of Gargantua.ทาร์สคำนวณวงโคจรการ์แกนทัว ประหยัดเชื้อเพลิง ลดแรงขับเคลื่อน Interstellar (2014)
We've also run several computer models on the neurotoxin itself, making certain assumptions based on prevailing wind speed, humidity, smog -- as many factors as the model allows.เรายังได้รันรูปแบบ คอมพิวเตอร์หลายๆ แบบ เรื่องความเป็นพิษ ต่อระบบประสาท ตั้งสมมติฐานที่แน่นอน บนพื้นฐาน Cain and Gabriel (2014)
The control in any experiment always lacks the factor being tested.มักจะขาดปัจจัยที่ถูกทดสอบ ด้วยวิธีนี้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณ กำลังทดสอบคือ Hiding in the Light (2014)
That's a problem for you. Especially when you factor in the secret teenage girlfriend.Especially when you factor in the secret teenage girlfriend. Gone Girl (2014)
And in the case of Aerotyne, based on every technical factor out there, John, we are looking at a grand slam home run.และในกรณีของ เอโรไดน ที่ ขึ้นอยู่กับทุกปัจจัยทางเทคนิค ออกมีจอห์น เรากำลังมองหาที่ แกรนด์สแลม วิ่งกลับบ้าน The Wolf of Wall Street (2013)
I couldn't factor in their youth.ฉัน... ลืมคิดถึงปัจจัย "วัยหนุ่มสาว" เป็นตัวแปรในการคำนวณของฉัน Episode #1.13 (2013)
Your social life is not going to be the determining factor in my trial.ชีวิตในสังคมของลูก จะไม่มาสิ้นสุดโดยมีแม่เป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง Keep Your Enemies Closer (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
factorAbility is the only factor considered in promoting employees.
factorA factory is not suitable for a residential district.
factorAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
factorA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
factorA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
factorAll of the factories are nearing capacity.
factorAt the turn of the century, children still worked in factories.
factorAutomobiles are made in factories.
factorBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:
factorBuilding the steel factory was a great enterprise.
factorCapital, land and labor are the three key factors of production.
factorCar are factory products, while foods are farm products.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร.ง.[N] factory, Syn. โรงงาน
โรงงาน[N] factory, See also: plant
โรงงาน[N] factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
ตัวกระทำ[N] factor, Example: สารที่เติมลงไปจะเป็นตัวกระทำให้เห็นผลเร็วขึ้น, Thai definition: สิ่งที่เป็นตัวทำให้อีกสิ่งหนึ่งมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น
ปัจจัย[N] factor, See also: cause, means, element, consideration, essential, Syn. เหตุ, Example: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลออกเป็น 3 ประเภทคือ ปัจจัยทางด้านชีววิทยา ปัจจัยด้านจิตใจปัจจัยทางด้านสังคม, Count unit: ปัจจัย, Thai definition: เหตุอันเป็นทางให้เกิดผล
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวประกอบ[N] factor, Syn. องค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Thai definition: ส่วนที่ไม่สำคัญ, ส่วนที่เป็นส่วนเสริมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ปัจจัยการผลิต[N] production factor, See also: factor of production, input factor

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวิเคราะห์ปัจจัย[n. exp.] (kān wikhrǿ patjai) EN: factor analysis   
การแยกตัวประกอบ[n. exp.] (kān yaēk tūaprakøp) EN: factorizing   FR: factorisation [f]
คนร้าย[n.] (khonrāi) EN: outlaw ; criminal ; malefactor   FR: malfaiteur [m]
น่าพอใจ [adj.] (nāphøjai) EN: agreeable ; satisfactory   FR: agréable
องค์[n.] (ong) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element   FR: membre [f] ; élément constitutif [m] ; organe [m] ; composant [m] ; facteur [m]
องค์ประกอบ[n.] (ongprakøp) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite   FR: élément [m]
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: factor ; cause ; means ; element ; consideration   FR: élément [m] ; facteur [m] ; moyen [m]
ปัจจัยเบื้องต้น[n. exp.] (patjai beūangton) EN: basic factor   
ปัจจัยชี้ขาด[n. exp.] (patjai chīkhāt) EN: decisive factor ; deciding factor   
ปัจจัยภายใน[n. exp.] (patjai phāinai) EN: internal factor ; intrinsic factor   

CMU English Pronouncing Dictionary
FACTOR    F AE1 K T ER0
FACTORS    F AE1 K T ER0 Z
FACTORY    F AE1 K T ER0 IY0
FACTORED    F AE1 K T ER0 D
FACTORS'    F AE1 K T ER0 Z
FACTORIES    F AE1 K T ER0 IY0 Z
FACTORING    F AE1 K T ER0 IH0 NG
FACTORY'S    F AE1 K T ER0 IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
factor    (n) fˈæktər (f a1 k t @ r)
factors    (n) fˈæktəz (f a1 k t @ z)
factory    (n) fˈæktəriː (f a1 k t @ r ii)
factories    (n) fˈæktərɪz (f a1 k t @ r i z)
factorize    (v) fˈæktəraɪz (f a1 k t @ r ai z)
factorized    (v) fˈæktəraɪzd (f a1 k t @ r ai z d)
factorizes    (v) fˈæktəraɪzɪz (f a1 k t @ r ai z i z)
factorizing    (v) fˈæktəraɪzɪŋ (f a1 k t @ r ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工厂[gōng chǎng, ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] factory, #2,878 [Add to Longdo]
厂家[chǎng jiā, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄚ, / ] factory; factory owners, #3,403 [Add to Longdo]
因子[yīn zǐ, ㄧㄣ ㄗˇ, ] factor, #4,936 [Add to Longdo]
厂长[chǎng zhǎng, ㄔㄤˇ ㄓㄤˇ, / ] factory director, #9,171 [Add to Longdo]
厂矿[chǎng kuàng, ㄔㄤˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] factories and mines, #20,939 [Add to Longdo]
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, / ] factory site; location, #32,149 [Add to Longdo]
因数[yīn shù, ㄧㄣ ㄕㄨˋ, / ] factor (of an integer); divisor, #45,850 [Add to Longdo]
厂主[chǎng zhǔ, ㄔㄤˇ ㄓㄨˇ, / ] factory owner, #65,595 [Add to Longdo]
厂规[chǎng guī, ㄔㄤˇ ㄍㄨㄟ, / ] factory regulations, #90,123 [Add to Longdo]
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, / ] factory history, #110,342 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faktor {m} | Faktoren {pl} | bestimmender Faktor | kritischer Faktorfactor | factors | determining factor | critical factor [Add to Longdo]
Faktorenanalyse {f}factor analysis [Add to Longdo]
Störfaktor {m}factor of disturbance; disruptive factor; disruptive influence [Add to Longdo]
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low [Add to Longdo]
Wachstumsfaktor {m}factor of growth [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Rh因子[アールエッチいんし, a-ruecchi inshi] (n) Rh factor (Rhesus factor) [Add to Longdo]
お寒い;御寒い[おさむい, osamui] (adj-i) (1) poor; unsatisfactory; inadequate; (2) (pol) (See 寒い) cold; chilly [Add to Longdo]
アールエイチ[, a-rueichi] (n) Rh; Rhesus factor [Add to Longdo]
アンテナ利得率[アンテナりとくりつ, antena ritokuritsu] (n) {comp} antenna gain factor [Add to Longdo]
クラスファクトリ[, kurasufakutori] (n) {comp} class factory [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[, shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
スケーリングファクター[, suke-ringufakuta-] (n) scaling factor [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
セーフティーファクター[, se-futei-fakuta-] (n) safety factor [Add to Longdo]
ファクター[, fakuta-] (n) factor; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ブロッキング系数[ブロッキングけいすう, burokkingu keisuu] blocking factor [Add to Longdo]
ブロック化因数[ブロックかいんすう, burokku kainsuu] blocking factor [Add to Longdo]
マーカ倍率[マーカばいりつ, ma-ka bairitsu] marker size scale factor [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]
因子集合[いんししゅうごう, inshishuugou] factor set [Add to Longdo]
因子分析[いんしぶんせき, inshibunseki] factor analysis [Add to Longdo]
因数[いいんすう, iinsuu] factor [Add to Longdo]
階乗[かいじょう, kaijou] factorial [Add to Longdo]
階乗機能[かいじょうきのう, kaijoukinou] factorial function [Add to Longdo]
確実性係数[かくじつせいけいすう, kakujitsuseikeisuu] certainty factor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Factor \Fac"tor\, v. t. [imp. & p. p. {Factored} (-t[e^]rd); p.
   pr. & vb. n. {Factoring}.] (Mach.)
   To resolve (a quantity) into its factors.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Factor \Fac"tor\, n. [L. factor a doer: cf. F. facteur a factor.
   See {Fact}.]
   1. (Law) One who transacts business for another; an agent; a
    substitute; especially, a mercantile agent who buys and
    sells goods and transacts business for others in
    commission; a commission merchant or consignee. He may be
    a home factor or a foreign factor. He may buy and sell in
    his own name, and he is intrusted with the possession and
    control of the goods; and in these respects he differs
    from a broker. --Story. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
       My factor sends me word, a merchant's fled
       That owes me for a hundred tun of wine. --Marlowe.
    [1913 Webster]
 
   2. A steward or bailiff of an estate. [Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math.) One of the elements or quantities which, when
    multiplied together, form a product.
    [1913 Webster]
 
   4. One of the elements, circumstances, or influences which
    contribute to produce a result; a constituent; a
    contributory cause.
    [1913 Webster +PJC]
 
       The materal and dynamical factors of nutrition. --H.
                          Spencer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 factor
   n 1: anything that contributes causally to a result; "a number
      of factors determined the outcome"
   2: an abstract part of something; "jealousy was a component of
     his character"; "two constituents of a musical composition
     are melody and harmony"; "the grammatical elements of a
     sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an
     effective ingredient of a speech" [syn: {component},
     {constituent}, {element}, {factor}, {ingredient}]
   3: one of two or more integers that can be exactly divided into
     another integer; "what are the 4 factors of 6?" [syn:
     {divisor}, {factor}]
   4: a businessman who buys or sells for another in exchange for a
     commission [syn: {agent}, {factor}, {broker}]
   5: any of the numbers (or symbols) that form a product when
     multiplied together
   6: an independent variable in statistics
   7: (genetics) a segment of DNA that is involved in producing a
     polypeptide chain; it can include regions preceding and
     following the coding DNA as well as introns between the
     exons; it is considered a unit of heredity; "genes were
     formerly called factors" [syn: {gene}, {cistron}, {factor}]
   v 1: resolve into factors; "a quantum computer can factor the
      number 15" [syn: {factor}, {factor in}, {factor out}]
   2: be a contributing factor; "make things factor into a
     company's profitability"
   3: consider as relevant when making a decision; "You must factor
     in the recent developments" [syn: {factor}, {factor in},
     {factor out}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 factor
  n.
 
   See {coefficient of X}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top