Search result for

esta

(143 entries)
(0.0373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -esta-, *esta*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
estate[N] ทรัพย์สินที่ดิน, See also: ที่ดิน, อสังหาริมทรัพย์, Syn. land, property
estate[N] มรดก, Syn. fortune, inheritance, property
establish[VT] สร้าง, See also: สถาปนา, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, Syn. found, institute, set up
establish[VT] แสดงให้เห็น, See also: พิสูจน์, Syn. prove, verify
estaminet[N] ร้านขายกาแฟเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส), See also: ร้านขายเครื่องดื่มเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส), ร้านขายอาหารเล็กๆ (โดยเฉพาะในฝรั่งเศส)
established[ADJ] เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง), Syn. confirmed, ratified, valid
establisher[N] ผู้สถาปนา, See also: ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, Syn. founder
establish in[PHRV] ทำให้เกิดขึ้น, See also: ทำให้เป็นที่ยอมรับ
estate agent[N] คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน, Syn. real estate agent, realtor
establishment[N] การสถาปนา, See also: การก่อตั้ง, การจัดตั้ง, การสร้าง, Syn. founding, institution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
establish(อีสแทบ'ลิช) vt. สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,ตั้งมั่น,กำหนด,บัญญัติ,ทำให้เป็นที่ยอมรับ,พิสูจน์, See also: establisher n. ดูestablish
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
appestat(แอพ' พิสแทท) n. บริเวณสมองมนุษย์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความอยากอาหาร
attestation(อะเทสเท'เชิน) n. การให้การ,การเป็นพยาน,การรับรอง,หลักฐานพยาน
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry
contestation(คอนเทสเท'เชิน) n. การแข่งขัน,ความขัดแย้ง,การโต้เถียง
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
egesta(อีเจส'ทะ) n. มูล,ของเสียจากร่างกาย, See also: egestion n. egestive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
establish(vt) สถาปนา,ตั้ง,จัดตั้ง,ก่อตั้ง,กำหนด,สร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
estate(n) มรดก,หลักทรัพย์,ทรัพย์สิน,ที่ดิน,ชั้น,ฐานันดร,คฤหาสน์
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
festal(adj) เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง,รื่นเริง,ร่าเริง,สนุกสนาน
forestall(vt) เป็นต่อ,ขึ้นหน้า,ดักหน้า,ขัดขวาง,ยับยั้ง
incontestable(adj) แย้งไม่ได้,เถียงไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
establish the guiltพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment๑. สถานที่ทำการ, สถานที่ประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา๓. สถาบัน, กลุ่มผู้ทรงอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
establishment๑. ที่ตั้งทำการ, สถานที่ทำการ, สถานประกอบการ๒. การก่อตั้ง, การสถาปนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
establishment, independentสถาบันอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
establishment, religiousสถาบันศาสนา (ที่ได้รับการรับรอง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estate๑. ที่ดินกรรมสิทธิ์, สิทธิในที่ดิน๒. กองมรดก, ทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate car; station wagonรถตรวจการ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
estate dutyอากรมรดก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
estate dutyอากรมรดก [ดู death duty, legacy duty และ succession duty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Establishment of Diplomatic Relations and Missionsการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและคณะผู้แทนถาวร ทางการทูต ข้อนี้มีบทบัญญัติไว้ในมาตรา 2 ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตว่าการสถาปนาความ สัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐ และคณะผู้แทนถาวรทางการทูตมีขึ้นได้ด้วยความยินยอมของกันและกันในเรื่องนี้ รัฐที่มีอธิปไตยโดยสมบูรณ์ทุกรัฐ มีสิทธที่จะส่งตัวแทนทางการทูตไปทำหน้าที่พิทักษ์ดูแลผลประโยชน์ของตนยังรัฐ อื่นๆ ซึ่งถือกันว่ามี Active right of legation แต่การใช้สิทธิดังกล่าว เป็นเรื่องดุลยพินิจของแต่ละรัฐ เพราะจะบังคับให้รัฐหนึ่งส่งคณะผู้แทนทางทูตประจำ ณ ที่ใดหาได้ไม่ ถ้าหากรัฐนั้นไม่ปรารถนาจะปฏิบัติเช่นนั้น ในทำนองเดียวกันจะมีการบังคับให้รัฐผู้รับต้องรับคณะผู้แทนทางการทูตจากรัฐ ใดหาได้ไม่ ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องดุลยพินิจของรัฐผู้รับเช่นกัน [การทูต]
Estateทรัพย์มรดก [TU Subject Heading]
Estateอสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Real estate is not on the list, at least not in new york.ความจริงคือดินนี่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ และอย่างน้อยมันก็ไม่ได้อยู่ในนิวยอร์ค Chuck in Real Life (2008)
Now that we've established that I own you,ตอนนี้ดูเหมือนเรากำลังทำสิ่งที่ฉันจะเป็นหนี้เธอนะ Chuck in Real Life (2008)
Real estate was just foreplay.ทรัพย์สมบัติก็แค่ของเล่น Chuck in Real Life (2008)
We've established that.เราจะทำมัน Adverse Events (2008)
I hope Peririco gave you an educational tour of the estate.ฉันหวังว่าเพอริริโคจะพาเธอ\ ไปท่องเที่ยวศึกษาความรู้ The Secret of Moonacre (2008)
In addition, we have received a number of new grants and estates.นอกจากนี้ เราได้รับเงินทอง และทรัพย์ิสินอีกจำนวนหนึ่ง The Other Boleyn Girl (2008)
Introduce a little anarchy upset the established order and everything becomes chaos.เริ่มต้นความวุ่นวาย ปวดหัวกับการตั้งกฎเกณฑ์ และทุกอย่างเริ่มอลม่าน The Dark Knight (2008)
Not anymore. But the wedding is at his family's estate in Hewitt, Texas.ไม่มีหรอก แต่งานแต่งงานจัดขึ้นใน ที่ดินครอบครัวเขาในฮิววิทท์ เท็กซัส Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Get rid of dictatorial government and establish an interim government!กำจัดรัฐบาลเผด็จการ, ตั้งรัฐบาลชั่วคราว! Episode #1.7 (2008)
Well, according to public records, the owner of the estate's name is Stuart Tuxhorn, and he's a CEO of a company called Spectroleum.จากข้อมูลทั่วไป/N ชื่อเจ้าของอาคารคือ สจ๊วต ทักซ์ฮอร์น และเขาเป็นซีอีโอของบริษัทสเป็คโทรเลียม ไฮโซขนาดนั้นคงต้องมีรปภคุ้มกัน.ตลอด 24 ชั่วโมงแหง Breaking and Entering (2008)
They want the universal caliphate established across the face of the Earth and they want every infidel converted or dead.พวกเขาได้อุทิศชีวิตเพื่อพระเจ้าของพวกเขาแล้ว เพื่อเปลี่ยนพวกนอกศาสนาให้มาเข้ารีต ไม่ก็กำจัดทิ้ง Body of Lies (2008)
All we need is to establish that he is there.ที่เราต้องการคือแค่ให้รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่ Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
estaThe English established colonies in America.
estaThey have run this small hotel since it was established.
estaMy six-year-old aunt inherited the huge estate.
estaCan you establish his innocence?
estaShe has a claim on her deceased husband's estate.
estaThis custom has become firmly established among the Japanese.
estaThe research institute was established in the late 1960s.
estaHe establish himself as a politician.
estaWe have established the institute with a view to facilitating the research.
estaFather established his business 40 years ago.
estaHe was established as Foreign minister.
estaThe school was established in 1650.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเนื้อตั้งตัว[V] establish oneself, See also: set oneself up (e.g. in business), Syn. ตั้งตัว, ก่อร่างสร้างตัว, Example: เมื่อเขาออกจากคุกนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งให้ทุนรอนออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวประกอบธุรกิจ, Thai definition: ตั้งฐานะหรือตั้งหลักฐาน
ตั้งมาตรฐาน[V] set a standard, See also: establish a standard, Example: ศูนย์อำนวยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ตั้งมาตรฐานและคุณภาพไว้สูงจนปฏิบัติตามได้ยาก, Thai definition: กำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา[N] school, See also: establishment for education, Syn. โรงเรียน
สถานประกอบการ[N] establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
เริ่มกิจการ[V] start, See also: establish, begin, initiate, found, set up, Syn. เปิดกิจการ, Ant. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, Example: ร้านอาหารไทยในปารีสของผมจะเริ่มกิจการในเดือนหน้า
สถาปนา[V] establish, See also: set up, found, build, Syn. แต่งตั้ง, Ant. ถอดถอน, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงใหม่, Thai definition: ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คำตั้ง[N] establishing word, Thai definition: คำที่ยกขึ้นตั้งเพื่อนิยามความหมายในการทำพจนานุกรม
ตั้งกรม[V] set up a new department, See also: establish a new department, install members of the royal family in a higher rank, Syn. ทรงกรม, Thai definition: สถาปนาเจ้านายขึ้นทรงกรม
ตั้งขึ้น[V] establish, See also: form, found, set, organize, Syn. สร้างขึ้น, จัดตั้งขึ้น, ก่อตั้ง, Example: บริษัทนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525
ตั้ง[V] establish, See also: form, stand, set up, erect, found, Syn. สร้าง, ก่อตั้ง, จัดตั้ง, แต่งตั้ง, Example: ัฐบาลได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติขึ้นเมื่อปลายปี 2541, Thai definition: ทำให้มีขึ้นหรือสร้างให้มีขึ้น เช่น ตั้งตำแหน่งใหม่, ตั้งบ้านตั้งเรือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē māk) EN: what awful weather !   FR: quel temps détestable !
เอากลับคืน[v. exp.] (ao klapkheūn) FR: restaurer ; rétablir
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN: real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
แบ่งมรดก[v. exp.] (baeng møradok) EN: divide an estate   
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranabat) EN: notification of death   FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate   FR: développement immobilier [m]
เบญจา[n.] (benjā) EN: five-tiered pedestal   

CMU English Pronouncing Dictionary
ESTA    EH1 S T AH0
ESTAI    EH1 S T EY0
ESTATE    AH0 S T EY1 T
ESTATES    AH0 S T EY1 T S
ESTATE'S    AH0 S T EY1 T S
ESTABLISH    IY0 S T AE1 B L IH0 SH
ESTABLISH    AH0 S T AE1 B L IH0 SH
ESTABROOK    EH1 S T AH0 B R UH2 K
ESTATEHOOD    AH0 S T EY1 T HH UH2 D
ESTABROOKS    EH1 S T AH0 B R UH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
estate    (n) (i1 s t ei1 t)
estates    (n) (i1 s t ei1 t s)
establish    (v) (i1 s t a1 b l i sh)
estaminet    (n) (e1 s t a1 m i n ei)
estaminets    (n) (e1 s t a1 m i n ei z)
established    (v) (i1 s t a1 b l i sh t)
establishes    (v) (i1 s t a1 b l i sh i z)
establishing    (v) (i1 s t a1 b l i sh i ng)
establishment    (n) (i1 s t a1 b l i sh m @ n t)
establishments    (n) (i1 s t a1 b l i sh m @ n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Zugeständnis(n) |das, pl. Zugeständnisse| การยินยอม, การยอมอ่อนข้อให้, สิ่งที่ยินยอม, เรื่องที่ยินยอม เช่น Zugeständnisse an die Entführer kommen nicht in Frage. การยินยอมต่อตัวประกันเป็นไปไม่ได้, See also: S. Konzession,
Geständnis[เก-ฉะ-เต๊น-หนิส] (n) |das, pl. Geständnisse| การสารภาพผิด, การยอมรับผิด, See also: S. das Selbstbekenntnis
Bestatter(n) |der, pl.Bestatter| สัปเหร่อ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Establishment {n} | Angehöriger des Establishmentsthe establishment [Br.] | establishment figure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check [Add to Longdo]
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill [Add to Longdo]
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler [Add to Longdo]
アプリオリ法[アプリオリほう, apuriori hou] (n) {comp} gestalt method; a priori method [Add to Longdo]
アンチエスタブリッシュメント[, anchiesutaburisshumento] (n) anti-establishment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, ] establish, create; knife cut [Add to Longdo]
地产[dì chǎn, ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, / ] estate [Add to Longdo]
定律[dìng lǜ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] established law [Add to Longdo]
定理[dìng lǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, ] established theory; theorem (math.) [Add to Longdo]
建成[jiàn chéng, ㄐㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, ] establish; build [Add to Longdo]
悠久[yōu jiǔ, ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, ] established; long [Add to Longdo]
成立[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ, ] establish; set up [Add to Longdo]
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] established rules; the beaten track [Add to Longdo]
历史悠久[lì shǐ yōu jiǔ, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄧㄡ ㄐㄧㄡˇ, / ] established (tradition); time-honored [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
イスタブリッシュメント[いすたぶりっしゅめんと, isutaburisshumento] establishment [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
既設[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
局建[きょくげん, kyokugen] office setup, office establishment [Add to Longdo]
局留めアドレス[きょくどめアドレス, kyokudome adoresu] poste restante address [Add to Longdo]
再スタート[さいスタート, sai suta-to] restart [Add to Longdo]
再開[さいかい, saikai] restart [Add to Longdo]
再開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] restart phase [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  esta
     this
  

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

  esta
     these; this; this here
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top