Search result for

erv

(74 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -erv-, *erv*
English-Thai: Longdo Dictionary
educational supervisor(n) ศึกษานิเทศก์
interviewee(n) ผู้ถูกสัมภาษณ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, A. interviewer
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
preservative(n) วัตถุกันเสีย, สารกันเสีย
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
confidence interval(n phrase) ช่วงความเชื่อมั่น
civil service system(n phrase) ระบบข้าราชการพลเรือน
national guard service(n) กองกำลังรักษาความมั่นคงแห่งชาติ
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า
secret service(name ) หน่วยตำรวจลับซึ่งมีหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีสหรัฐ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
acervate(อะเซอ' เชท) adj. งอกเป็นกลุ่ม
acervulomaโรคเนื้องอกในสมองที่ประกอบด้วย psammoma bodies
acystinerviaกระเพาะปัสสาวะอัมพาต
auditory nerveควบตุมการทรงตัวและการได้ยิน
autonomic nervous systemระบบประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับการทำงานเอง ของอวัยวะในร่างกาย
bond servantn. ทาส,คนรับใช้ที่เป็นทาส, Syn. slave
bond serviceการเป็นทาส
cervical(เซอ'วิเคิล) adj. เกี่ยวกับคอ,เกี่ยวกับปากมดลูก

English-Thai: Nontri Dictionary
CIVIL civil servant(n) ข้าราชการพลเรือน
CIVIL civil service(n) ราชการฝ่ายพลเรือน
conservation(n) การสงวน,การป้องกัน,การพิทักษ์,การปกปักรักษา
conservationist(n) นักอนุรักษ์
conservatism(n) ลัทธิจารีตนิยม,ลัทธิอนุรักษ์นิยม
conservative(adj) ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งอนุรักษ์เอาไว้,ซึ่งรักษาไว้
conservative(n) นักอนุรักษ์นิยม,นักจารีตนิยม,คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า
conservator(n) ผู้ควบคุม,ผู้พิทักษ์,ผู้รักษา
conservatory(n) เรือนต้นไม้,เรือนกระจก,โรงเรียนสอนดนตรี
conserve(n) ผลไม้กวน,ผลไม้แช่อิ่ม,ผลไม้ดอง,ของดอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง Frost/Nixon (2008)
You've always known you were different erveryone has lied to you.เธอรู้มาตลอด ว่าเธอแตกต่าง ทุกคนโกหกเธอ I Believe the Children Are Our Future (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุด[N] Ervatamia, Syn. ต้นพุด, ดอกพุด, Example: พวงมาลัยนี้ใช้ดอกพุดร้อยเลยไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่าไหร่, Count unit: ต้น, ดอก, Thai definition: ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Ervatamia วงศ์ Apocynaceae เช่น พุดจีบ หรือ พุดสวน (E. coronaria Stapf) ดอกสีขาว ใช้ดอกตูมร้อยพวงมาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาหารกระป๋อง[n. exp.] (āhān krapǿng) EN: canned food ; tinned foods   FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารพร้อมแล้ว[n. exp.] (āhān phrøm laēo) FR: le repas est servi ; le repas est prêt
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite   FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อ่างเก็บน้ำ[n.] (āngkepnām) EN: reservoir ; water tower   FR: réservoir [m]
อันตรภาค[n.] (antaraphāk) EN: interval   
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk chan) EN: class interval   

CMU English Pronouncing Dictionary
ERVEN    ER1 V AH0 N
ERVIN    ER1 V IH2 N
ERVING    ER1 V IH0 NG

German-Thai: Longdo Dictionary
auf die Nerven gehenกวนประสาท, รบกวน, สร้างความรำคาญ เช่น Deine Rederei geht mir langsam auf die Nerven. การพูดของเธอเริ่มกวนประสาทฉัน
untervermieten(vt) |vermietete unter, hat untervermietet| ให้เช่าบ้านหรือห้องต่อ (โดยที่ชื่อผู้เช่าในสัญญาเช่ายังคงเดิม เป็นการรักษาห้องเช่านั้นไว้จะได้ไม่ต้องไปหาใหม่เวลาที่ต้องไปต่างเมืองหรือต่างแดนเป็นเวลานาน), See also: mieten
hervorrufen(vt) |ruft hervor, hat hervorgerufen| ก่อให้เกิด, เป็นผลให้เกิด, See also: verursachen, führen zu
Hyperventilation(n) |die, pl. Hypoventilationen| การหายใจถี่เร็ว
Wettervorhersage(n) |die, pl. Wettervorhersagen| การพยากรณ์อากาศ เช่น die Wettervorhersage für die Region Bonn
Nervenkitzel(n) |der, pl. Nervenkitzel| สิ่งเร้าใจ, เรื่องที่น่าหวาดเสียว เช่น Fans von purer Action und Nervenkitzel sollten im Juni unbedingt AXN einschalten., See also: S. Erregung

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก
serviette en cuir(n) กระเป๋าหนัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ISP[アイエスピー, aiesupi-] (n) Internet Service Provider; ISP [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS [Add to Longdo]
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
アプリケーションサーバ[あぷりけーしょんさーば, apurike-shonsa-ba] application server [Add to Longdo]
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer [Add to Longdo]
オンラインサービス[おんらいんさーびす, onrainsa-bisu] online service [Add to Longdo]
カードサービス[かーどさーびす, ka-dosa-bisu] card services [Add to Longdo]
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service [Add to Longdo]
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
クオリティオブサービス[くおりていおぶさーびす, kuoriteiobusa-bisu] quality of service [Add to Longdo]
クライアントサーバコンピューティング[くらいあんとさーばこんぴゅーていんぐ, kuraiantosa-bakonpyu-teingu] client-server computing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top