ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

environmental

IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L   
105 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -environmental-, *environmental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
environmentalist[N] นักสิ่งแวดล้อม, See also: คนที่ทำงานด้านรักษาสิ่งแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
environmental and occupational medicineเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอาชีวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental artศิลปะผสานสิ่งแวดล้อม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
environmental diseaseโรคเหตุสิ่งแวดล้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental engineeringวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
environmental geochemistryธรณีเคมีสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
environmental geologyธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
environmental health๑. อนามัยสิ่งแวดล้อม๒. วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmental impact statementถ้อยแถลงการกระทบสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
environmental standardsมาตรฐานสิ่งแวดล้อม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Environmental agenciesหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Environmental Agentsสาเหตุสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environmental aspectsแง่สิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Environmental auditingการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Environmental Chargeสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง [การแพทย์]
Environmental chemistryเคมีสภาวะแวดล้อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Environmental chemistryเคมีสภาวะแวดล้อม [TU Subject Heading]
Environmental Conditionสภาวะสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environmental Conditionสภาวะสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environmental conditionsภาวะสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
environmental (adj) เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
environmental science (n ) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know your voting record and your consistent stand on environmental causes.ผลรู้สถิติคะแนนเสียงคุณ ประเด็นหาเสียงคุณคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม Maid in Manhattan (2002)
The traders who are involved in the market are not guys who are whose moral fibre when it comes to environmental conditions are going to be rattled at allผู้ค้าที่เกี่ยวข้องในตลาด (คาร์ลตัน บราวน์ นายหน้าค้าสินค้าโภคภัณฑ์) ไม่ใช่คนที่--- ธรรมะธรรมโม The Corporation (2003)
Brokers don't stay away from copper because it violates their religious beliefs or your environmental policies.โบรเกอร์ไม่วิ่งหนีทองแดง เพราะมันฝืนความเชื่อทางศาสนา หรือนโยบายสิ่งแวดล้อมหรอก The Corporation (2003)
Our information that we receive does not include anything about the environmental conditions because until the environmental conditions become a commodity themselves or are being traded then obviously we will not have anything to do with that.ข้อมูลที่เราได้รับ ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ยกเว้นจนกว่าสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็น The Corporation (2003)
Chevron was guilty of environmental violations and paid $6.5 million in fines.เชฟรอนมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม และต้องจ่ายค่าปรับ 6.5 ล้านเหรียญ The Corporation (2003)
Eastman Kodak was guilty of environmental violations.อีสต์แมนโกดักมีความผิดฐานละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม... The Corporation (2003)
They asked me if I would come and speak to that group and give them a kick off speech and launch this new task force with an environmental vision and I didn't have an environmental vision and I did not want to make that speech.พวกเขาขอให้ผมมาร่วมประชุม และกล่าวปาฐกถาเปิดงาน โดยให้วิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ภารกิจครั้งใหม่นี้ The Corporation (2003)
Alexa Woods, environmental technician and guide.อเล็กซา วูด ผู้เชี่ยวชาญและแนะแนวด้านสภาพแวดล้อม AVP: Alien vs. Predator (2004)
No, I split my time between working for a small environmental group and taking scientists on expeditions on the ice.ไม่ ฉันแบ่งเวลางาน สำหรับกลุ่มสภาพแวดล้อมย่อย และกำลังคุยกับนักวิทยาศาสตร์ ในการเดินทางบนน้ำแข็ง AVP: Alien vs. Predator (2004)
Yeah, it's your basic environmental laundry list.ใช่ มันเป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเจ้าระเบียบอย่างคุณ Mr. Monk and the Blackout (2004)
All the charity work, the environmental progress his company was making...ทั้งงานการกุศล งานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเขาดูแล Allen (2005)
There's environmental issues, allergies, religious requirements, take your pick.มีปัญหาสิ่งแวดล้อมแพข้อกำหนดศาสนาใช้รับของ. English, Fitz or Percy (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
environmentalEnvironmental changes gave rise to new species.
environmentalEnvironmental pollution is causing abnormal weather conditions.
environmentalEnvironmental problems call for quick action.
environmentalHow to deal with environmental pollution is a serious matter.
environmentalI know a lot about environmental problems.
environmentalIndustrialization of the region must be carried out very carefully to avoid environmental destruction.
environmentalI would like to put special emphasis on the concept that social ecology is the second school of contemporary environmentalism.
environmentalMan has a great capacity to adapt to environmental changes.
environmentalMany European people are aware of environmental problems.
environmentalNature provides other forms of protection against environmental dangers.
environmentalNot a day goes by without our hearing of an environmental problem.
environmentalNow musicians include issues such as human rights and environmental pollution.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[N] environmental pollution, See also: environmental impurity, Example: มลพิษทางสภาวะแวดล้อมเกิดจากความสกปรกที่มนุษย์สร้างขึ้น
นักสิ่งแวดล้อม[N] environmentalist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ใฝ่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[n. exp.] (jariyasāt saphāwa waētløm) EN: environmental ethics   
จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (jittawitthayā singwaētløm) EN: environmental psychology   FR: psychologie environnementale [f]
การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kān raprøng rabop kān jatkān singwaētlom) EN: Environmental Management System   FR: système de management environnemental [m]
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kotmāi kīokap singwaētløm) EN: environmental law   
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit thāng saphāwa waētløm) EN: environmental pollution ; environmental impurity   FR: pollution de l'environnement [f]
นักสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (nak singwaētløm) EN: environmentalist   FR: environnementaliste [m]
ปัญหาสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (panhā singwaētløm) EN: environmental problems   FR: problème environnemental [m]
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม[adj.] (pen mit kap singwaētløm) EN: eco-friendly ; environment-friendly ; environmentally-friendly ; non-polluting ; ecologically sound   

CMU English Pronouncing Dictionary
ENVIRONMENTAL IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L
ENVIRONMENTAL IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L
ENVIRONMENTALLY IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L IY0
ENVIRONMENTALLY IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L IY0
ENVIRONMENTALIST EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N AH0 L IH0 S
ENVIRONMENTALIST EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N T AH0 L IH0 S
ENVIRONMENTALIST EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N AH0 L IH0 S T S
ENVIRONMENTALIST EH0 N V AY1 R AH0 N M EH2 N T AH0 L IH0 S T S
ENVIRONMENTALIST IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N AH0 L IH0 S T
ENVIRONMENTALIST IH0 N V AY2 R AH0 N M EH1 N T AH0 L IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
environmental (j) ˈɪnvˌaɪərənmˈɛntl (i1 n v ai2 @ r @ n m e1 n t l)
environmentally (a) ˈɪnvˌaɪərənmˈɛntəliː (i1 n v ai2 @ r @ n m e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
环保[huán bǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] environmental protection, #1,803 [Add to Longdo]
环境保护[huán jìng bǎo hù, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ, / ] environmental protection, #6,238 [Add to Longdo]
环境污染[huán jìng wū rǎn, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄨ ㄖㄢˇ, / ] environmental pollution, #11,153 [Add to Longdo]
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, / ] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评 [Add to Longdo]
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ökoaudit {n}environmental audit [Add to Longdo]
Ökobilanz {f}environmental performance evaluation [Add to Longdo]
Umweltabgabe {f}; Umweltgebühr {f}environmental charge [Add to Longdo]
Umweltanalytik {f}environmental analysis [Add to Longdo]
Umweltbedingung {f} | Umweltbedingungen {pl}environmental condition | environmental conditions [Add to Longdo]
Umweltbelastbarkeit {f}environmental resilience [Add to Longdo]
Umweltbildung {f}environmental education [Add to Longdo]
Umwelteinfluss {m}environmental impact [Add to Longdo]
Umwelteinwirkung {f}environmental impact [Add to Longdo]
Umweltenergie {f}environmental energy [Add to Longdo]
Umweltforschung {f}environmental research; environmental studies [Add to Longdo]
Umwelthygiene {f}environmental health [Add to Longdo]
Umelthygieneamt {n}environmental health department [Add to Longdo]
Umweltinvestitionsprogramm {n}environmental investment program [Add to Longdo]
Umweltkampagne {f}environmental campaign [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エコファーマー[, ekofa-ma-] (n) environmentally friendly farmer (as recognized by law) (wasei [Add to Longdo]
グリーン[, guri-n] (adj-na,n) green; environmentally friendly; (P) [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei [Add to Longdo]
セカンドスクール[, sekandosuku-ru] (n) outdoor environmental educational program for city children (programme) (wasei [Add to Longdo]
宇宙公害[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] (n) {comp} environmental loss time; external loss time [Add to Longdo]
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment [Add to Longdo]
環境グループ[かんきょうグループ, kankyou guru-pu] (n) environmental group [Add to Longdo]
環境ストレス[かんきょうストレス, kankyou sutoresu] (n) environmental stress [Add to Longdo]
環境デザイン[かんきょうデザイン, kankyou dezain] (n) environmental design [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
外因損失時間[がいいんそんしつじかん, gaiinsonshitsujikan] environmental loss time, external loss time [Add to Longdo]
環境モニタリング[かんきょうモニタリング, kankyou monitaringu] environmental monitoring [Add to Longdo]
環境条件[かんきょうじょうけん, kankyoujouken] environmental condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 environmental \environmental\ adj.
   1. of or pertaining to the environment; as, environmental
    factors.
    [WordNet 1.5]
 
   2. of or pertaining to the environment (definition 2); as,
    environmental pollution; environmental disaster;
    environmental cleanup; environmental deterioration.
    [WordNet 1.5]
 
       THOUSANDS of dead fish and other marine species,
       suffocated by a rotting, glutinous morass which
       spreads over kilometres of coral reefs.
       This scenario has all the hallmarks of a unnatural
       environmental disaster resulting from environmental
       negligence. However this isn't the case, instead the
       cause -- coral spawn slick deoxygenation -- is a
       natural event which has the potential to occur
       periodically on the reefs of the West Pilbara.
                          --Michael
                          Borowitzka
                          ("Natural
                          event spawns
                          environmental
                          disaster" in
                          Murdoch News,
                          October 12,
                          1995)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 environmental
   adj 1: of or relating to the external conditions or
       surroundings; "environmental factors"
   2: concerned with the ecological effects of altering the
     environment; "environmental pollution"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top