Search result for

elie

(45 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elie-, *elie*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atelier(แอท'เทลเย) n.,Fr. ห้องศิลป, ห้องทำงานด้านศิลป (workshop, studio)
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
believe(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt
chandelier(ชานดะเลียร์') n. โคมระย้า,โคมกิ่ง
disbeliefn. ความไม่เชื่อ, Syn. incredulity
disbelievevt. ไม่เชื่อ, See also: disbeliever n. ดูdisbelieve
hotelier(-เย') n. ผู้จัดการหรือเจ้าของโรงแรม

English-Thai: Nontri Dictionary
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
belief(n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
chandelier(n) โคมระย้า,โคมแขวน,โคมกิ่ง,โคมช่อ
disbelief(n) ความไม่เชื่อ,การไม่ยอมรับ
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ,ไม่ยอมรับ
MAKE-make-believe(vi) ทำให้เชื่อ,สมมุติ,กุเรื่องขึ้น
misbeliever(n) คนไม่เชื่อศาสนา,คนเชื่อผิดๆ
relief(n) การเปลี่ยนเวร,การช่วยให้พ้นภัย,ภาพนูน,ความเด่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Elie wiesel... อีลาย วีซีล Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
I just need to make sure that my Elie Saab dress is in there for the party tonight.ชุดเอลี่ ซาบของฉันอยู่ในนี้ สำหรับงานปาร์ตี้คืนนี้ Empire of the Son (2011)
I sent in tip about how your Elie Saab couture upstages stodgy lions ten minutes ago, just like you said.เมื่อประมาณสิบนาทีที่แล้ว เหมือนที่คุณสั่ง Despicable B (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อเมลี โมเรสโม่[n. prop.] (Amēlī Mōrēsmō) EN: Amelie Mauresmo   FR: Amélie Mauresmo
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce   FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
เบาใจ[adj.] (baojai) EN: relieved   FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
ช่างหมวก[n. exp.] (chang mūak) FR: chapelier [m]
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi

CMU English Pronouncing Dictionary
ELIE    EH1 L IY0

German-Thai: Longdo Dictionary
geliehenes Geld(n) |das, nur Sg.| เงินกู้ยืม

Japanese-English: EDICT Dictionary
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
ごっこ[, gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
さばさば[, sabasaba] (adv,n,vs) (on-mim) relief; candid [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
ほっと[, hotto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) [Add to Longdo]
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top