ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eh

   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eh-, *eh*
English-Thai: Longdo Dictionary
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์
rehab(n) การบำบัด คำย่อของ rehabilitation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eh[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
eh up[SL] คำกล่าวแสดงการทักทาย, See also: เฮลโล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eh(เอ'อี) interj. คำอุทานแสดงความสงสัยประหลาดใจ,เฮ้อ!
ehfabbr. pidermic hemorrhagic fever
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
aldehyde(แอล' ดิไฮดฺ) n., chem. อินทรียสารประกอบที่มีกลุ่มธาตุ -CHO. -aldehydic adj.
alehouse(เอล' เฮาซฺ) n. ร้ายขายเหล้าที่มี ale ขาย
all-terrain vehicleรถที่ใช้ได้กับทุกดินฟ้าอากาศ
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
apprehensible(แอพพริเฮน'ซิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้. -apprehensibility n.
apprehension(แอพพริเฮน'เชิน) n. ความสงสัย,ความกลัว, ความหวาดหวั่น,ความเข้าใจ, การหยั่งรู้,ความคิดเห็น,การจับกุม, Syn. dread, alarm, capture, comprehension)
apprehensive(แอพพริเฮน'ซิฟว) adj. หวั่นว่าบางสิ่งบางอย่างอาจเกิดขึ้น,กลัว,สามารถเข้าใจได้เร็ว,ตระหนัก, Syn. fearful, anxious, afraid, perceptive ###A. fearless,calm)

English-Thai: Nontri Dictionary
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
bareheaded(adj) ไม่สวมหมวก,เปิดศีรษะ
beehive(n) รังผึ้ง,รวงผึ้ง
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ
behave(vi,vt) ประพฤติ,ปฏิบัติตัว,ทำตัว,กระทำ
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EHF (extremely high frequency)อีเอชเอฟ (ความถี่สูงสุด) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ehlers-Danlos Syndromeกลุ่มอาการเอห์เลอร์ส-แดนลอส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A bit thin perhaps but you always were thin eh Pablito?อาจผอมไปนิด แต่... ...นายก็ผอมตลอดใช่ไหมล่ะ พาบลิโต้? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Leave it to Gohan, eh Piccolo?ไง! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You are pretty chatty, eh ?เจ้านี่พูดมากจริง Iljimae (2008)
Eh Geom, how could you...อืม กีออม,แล้วเจ้าล่ะ Iljimae (2008)
Eh ... in the near future, we get into the car and go home to relax. Do not!เฮ้ ในอนาคตอันใกล้ เราจะไปขึ้นรถ กลับบ้าน พักผ่อน Drag Me to Hell (2009)
Good to see you. Eh ... This is Christine, Christine, This is my father, Larry.นี่คริสทีน \ นี่พ่อผม เลนนาร์ด Drag Me to Hell (2009)
I found this in the car, eh ...ผมเจอมันในรถ ผมคิดว่า Drag Me to Hell (2009)
- Eh hey!นี่ๆ! Prosecutor Princess (2010)
- Stripes. Eh he...- ลายขวาง.. The Switch (2010)
I'm not going from the goddamn tunnels. If our lights go out we're fucked. Eh listen.ฉันไม่ไปอุโมงค์นั่นแน่ๆ ไฟดับขึ้นมาก็ซวยอ่ะ Grave Encounters (2011)
♪ The candle feeds the flame ♪ ♪ Eh, eh ♪ ♪ What I've got's full stock ♪หรือเทียนที่โหมด้วยไฟ สิ่งที่ฉันได้มานั้นเต็มเปี่ยม Mash Off (2011)
Eh well...คือว่า... Ernest & Celestine (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ehEh? Have we run out of toner? Oh well, sorry, but can you go the staff-room and get some, Katou?
ehEh? Hundreds of thousands of Yen plus betrothal gifts?
ehEh? This tune ... The playlist has looped.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ๊ะ[INT] Eh!, Example: เอ๊ะตาแก่ผมขาวคนนี้ทำไมมาบ่อยจัง, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความฉงน ไม่เข้าใจ หรือไม่พอใจเป็นต้น
อ๊ะ[INT] eh!; Eh!, Syn. เอ๊ะ, Example: อ๊ะ! นั่นอะไร, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความประหลาดใจ
เออแน่ะ[INT] eh!, Example: เออแน่ะ ไม่นึกเลยว่าเขาจะปลิ้นปล้อนขนาดนี้, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความพิศวงว่า ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
เอาใจ[v.] (aojai) EN: please ; pamper ; make happy ; try to please ; behave well   FR: faire plaisir ; dorloter ; flatter ; amadouer ; contenter
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir
เบื้องหลัง[adv.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past   FR: avant
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
ช้า[adj.] (chā) EN: slow ; late ; tardy ; sluggish ; behind time ; behindhand   FR: lent ; en retard ; attardé
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: manipulate behind the scene ; pull the strings behind the scene   FR: tirer les ficelles
ชะลอรถ[v. exp.] (chalø rot) EN: slow up a car ; make a car slower   FR: faire ralentir un véhicule
ชำนัญ[v.] (chamnan) EN: know ; be aware of ; understand ; comprehend ; perceive   

CMU English Pronouncing Dictionary
F EH1 F
M EH1 M
L EH1 L
X EH1 K S
N EH1 N
S EH1 S
EN EH1 N
'S EH1 S
ES EH1 S
EK EH1 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eh (uh) ˈɛɪ (ei1)
Ehrlich (n) ˈɛrlɪk (e1 r l i k)
Ehrenreich (n) ˈɛrənrɪk (e1 r @ n r i k)

German-Thai: Longdo Dictionary
ehemalig(Adj.) ก่อน, แต่ก่อน เช่น ehemalige Studenten ศิษย์เก่า, ehemaliger Freundin แฟนคนก่อน
eher(Adv.) มากกว่าจะ, ค่อนข้างจะ เช่น Das ist eher möglich. มันค่อนข้างจะเป็นไปได้มากกว่า
eher(Adv.) ตั้งแต่แรก, ในไม่ช้า
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig
ehrgeizig(adj) ทะเยอทะยาน เช่น VW gibt sich ehrgeizig. Volkswagen will bis 2018 auf eine Produktion von mehr als zehn Mio. Autos im Jahr kommen.
übernehmen(vi) |übernahm, hat übernommen| รับช่วงต่อ รับไปทำแทน, ทำต่อ
Behörde(n) |die, pl. Behörden| สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
Behörden, See also: Behörde
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Unternehmen(n) |der, pl. Unternehmen| บริษัท, กิจการ, ธุรกิจ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}[แอร์เฟรา] ภรรยา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehestifter {m}matchmakers [Add to Longdo]
Ehestreit {m}domestic quarrel [Add to Longdo]
Ehrwürdigkeit {f}venerability [Add to Longdo]
Ehevermittlung {f}marriage-bureau [Add to Longdo]
Ehe {f} | Ehen {pl}wedlock | wedlocks [Add to Longdo]
Ehe {f}; Heirat {f}marriage [Add to Longdo]
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor [Add to Longdo]
Ehebett {n}marriage-bed [Add to Longdo]
Ehebrecher {m}adulterer [Add to Longdo]
Ehebrecherin {f} | Ehebrecherinnen {pl}adulteress | adulteresses [Add to Longdo]
Ehebruch {m}adulterousness [Add to Longdo]
Ehebruch {m} | Ehebrüche {pl}adultery | adulteries [Add to Longdo]
Ehebündnis {n}; Ehestand {m}matrimony [Add to Longdo]
Ehebund {m}marriage-tie [Add to Longdo]
Ehefeind {m}misogamist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[さく, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See さく果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship) [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit [Add to Longdo]
ある意味では[あるいみでは, aruimideha] (exp) in a sense; in some way; to an extent; (P) [Add to Longdo]
あれ程(P);彼程[あれほど, arehodo] (adv,adj-no) (uk) to that extent; (P) [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
えへへ[, ehehe] (exp) tee-hee; giggle [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あふれ表示[あふれひょうじ, afurehyouji] overflow indication [Add to Longdo]
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
シリコンウェハ[しりこん'うえは, shirikon ' ueha] silicon wafer [Add to Longdo]
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
テレホンカード[てれほんかーど, terehonka-do] telephone card, calling card [Add to Longdo]
データウェアハウス[でーたうえあはうす, de-taueahausu] data warehouse, data warehousing [Add to Longdo]
ホームテレホン[ほーむてれほん, ho-muterehon] home telephone [Add to Longdo]
下位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]
割付け配列[わりつけはいれつ, waritsukehairetsu] allocatable array [Add to Longdo]
見掛け変数[みかけへんすう, mikakehensuu] dummy variable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
主人[しゅじん, shujin] Ehemann, Hausherr [Add to Longdo]
光栄[こうえい, kouei] Ehre, Ruhm [Add to Longdo]
名誉[めいよ, meiyo] Ehre [Add to Longdo]
名誉市民[めいよしみん, meiyoshimin] Ehrenbuerger [Add to Longdo]
名誉職[めいよしょく, meiyoshoku] Ehrenamt [Add to Longdo]
[おっと, otto] Ehemann, Mann [Add to Longdo]
奥さん[おくさん, okusan] Ehefrau, Frau [Add to Longdo]
[つま, tsuma] Ehefrau [Add to Longdo]
[こん, kon] EHE [Add to Longdo]
婚姻法[こんいんほう, kon'inhou] Eherecht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Eh \Eh\, interj. [OE. ei, ey.]
     An expression of inquiry or slight surprise.
     [1913 Webster]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  eh
   ahoy

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top