ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhibitionists

EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T S   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhibitionists-, *exhibitionists*, exhibitionist
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา exhibitionists มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *exhibitionists*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhibitionist[N] ผู้ที่ชอบเรียกร้องความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exhibitionist(เอคซะบิเชิน' นิสทฺ) n. ผู้ชอบแสดงออก,ผู้ชอบอวด,ผู้ชอบอวดอวัยวะสืบพันธุ์ของตนแก่ผู้อื่น., See also: exhibitionistic adj.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are a total exhibitionist.หล่อนนี่เป็นพวกชอบโชว์ชะมัดเลย Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Yeah, about how I'm an exhibitionist with a freak for a mom.ใช่ เกี่ยวกับวิธีที่ฉันแสดงออก กับกำลังใจสำหรับแม่ It Girl, Interrupted (2012)
You son of an exhibitionist.คุณบุตรชาย ของผู้ชอบแสดงออก Hacksaw Ridge (2016)
Only he has nothing to hide.Ein ExhibitionistThe Black Monocle (1961)
peepers, the men's-room queens the exhibitionists, subway jostlers, the dirty-word specialists.Spanner, Männerklotunten... Exhibitionisten, U-Bahn-Rempler, Obszönitätenliebhaber. The Boston Strangler (1968)
I would say "exhibitionist" is more to the point.Ich würde sagen, "Exhibitionistin" träfe es eher. A Dandy in Aspic (1968)
Almost everybody is an exhibitionist.Die meisten Menschen sind Exhibitionisten. Memories of Underdevelopment (1968)
I'm a terrible exhibitionist.Ich bin exhibitionistisch. My Night at Maud's (1969)
Sandro Lorrani, 31 years old, exhibitionist, eight convictions.Sandro Lorrani, 31 Jahre alt, Exhibitionist. Acht Mal verurteilt. The Bird with the Crystal Plumage (1970)
-No, an exhibitionist.- Nein, ExhibitionistThe Troubles of Alfred (1972)
We get those exhibitionists all the time, hey lady, look!Wir haben dauernd mit diesen Exhibitionisten zu tun, - "Hey, Fräulein, hergesehen!" The Front Page (1974)
- Alright, alright, the flasher wants to talk to you.Schon gut, schon gut, der Exhibitionist will mit Ihnen sprechen. The Front Page (1974)
I'm not an exhibitionist!Ich bin doch kein ExhibitionistLenny (1974)
I had one boy, who was two years older than the rest, and who was a bit of an exhibitionist.Ein Junge war zwei Jahre älter als die anderen, und er war exhibitionistisch veranlagt. Small Change (1976)
We have pictures of you so-called mooners.Wir haben Bilder von euch Exhibitionisten. Grease (1978)
They were noisy, exhibitionist, friendly, energetic, gregarious and generous.Sie waren laut, exhibitionistisch, freundlich, energisch, gesellig und großzügig. The Falls (1980)
Panty-sniffers, weenie-flashers, guys who fall in love with their shoes, guys who belt their hog on the No.43 bus.Höschenschnüffler, Exhibitionisten, Schuhfetischisten, Typen, die sich im Bus einen runterholen. True Confessions (1981)
Do you mean an exhibitionist? - Yes, exhibitionist.Du meinst, ein "Exhibitionist"? Body Double (1984)
- Yeah, I'm sure.Exhibitionist. Ja. Body Double (1984)
Now there was that time that you kept seeing that flasher on the Senate Park bike path.Ja, du hast beim Fahrradfahren öfter den Exhibitionisten im Senate Park gesehen. We're Off to See the Wizard (1985)
- No, I don't mean flashers.- Ich meine keine Exhibitionisten. We're Off to See the Wizard (1985)
I'm a Iittle shy.Ich bin kein ExhibitionistFamily Matter (1987)
Thanks.Benny, der ExhibitionistHonor Among Thieves? (1988)
That's the bastard who flashed us at the Amphitheatre.Der widerliche Exhibitionist aus dem Amphitheater. The Adventures of Ford Fairlane (1990)
Is it because he's like a flasher or just a peeper?Weil er so was wie ein Exhibitionist oder ein Spanner ist? Cape Fear (1991)
A flasher?Von Exhibitionisten? Cape Fear (1991)
He's a verbal exhibitionist.Er ist ein verbaler ExhibitionistBitter Moon (1992)
"One who tells dirty jokes has concealed inclinations to exhibitionism.""Wer dreckige Witze erzählt... hat versteckte exhibitionistische Neigungen." The Dirty Joke (1997)
Hey, you know that guy who was arrested last month for flashing young lads? -Yeah. -he's only a bloody priest.Stellt euch vor, der Exhibitionist, der neulich verhaftet wurde, ist Priester! Get Real (1998)
The ones yesterday looked like flashers.Die gestern sahen wie Exhibitionisten aus. The Thomas Crown Affair (1999)
He's loud, shows off that he's gay, there's no limit to his sexual voracity, therefore he's constantly being arrested.Lärmig, exhibitionistisch, sexuell unersättlich, wird folglich ständig verhaftet. Before Night Falls (2000)
Assistance required. Suspected flasher.Vermutlich ein ExhibitionistThe Parole Officer (2001)
'Roger, Maggie.' I am not a flasher.- Verstanden, Maggie. - Ich bin kein ExhibitionistThe Parole Officer (2001)
Except Naked Nancy, but she's an exhibitionist. She has other problems.Alle außer Naked Nancy, aber die ist Exhibitionistin und nicht ganz dicht. My Philosophy (2003)
Put that back in your pants, exhibitionist!Steck ihn wieder weg. Mann! Du ExhibitionistMysterious Skin (2004)
12 cases of morality offence.Exhibitionisten überführt. Muxmäuschenstill (2004)
Where's the exhibitionist?Wo ist die Exhibitionistin? Date Night (2004)
That's why I have to test an actress's potential for exhibitionism.Deshalb muss ich das exhibitionistische Potenzial der Schauspielerin testen. The Exterminating Angels (2006)
How big's a body part gotta be before we're supposed to report it?- "Exhibitionist" - Wie groß muss ein Körperteil sein, bevor wir ihn melden sollen? Reading Is a Funda Mental Case (2008)
They weren't expecting a perverted exhibitionist.Für ihren Sohn erträumten sie sich keine perverse Exhibitionistin. Une autruche en décapotable (2008)
And also, in one subject, it caused an increased interest in exhibitionist sex.Und bei einer Testperson hat es ein erhöhtes Interesse an exhibitionistischem Sex geweckt. Poisoned Pill (2010)
So, uh, Doctor, by exhibitionist sex, you mean sex in public places, like gas stations and shopping malls?Also, Doctor, mit exhibitionistischem Sex meinen Sie Sex an öffentlichen Orten, wie Tankstellen und Einkaufszentren? Poisoned Pill (2010)
He's a flasher!Er ist ein ExhibitionistEpisode #2.5 (2011)
A flasher.ExhibitionistEpisode #2.5 (2011)
William Earling, exhibitionist.William Earling, ExhibitionistOne for the Money (2012)
I'm afraid you'll think I'm an exhibitionist or something.Ich fürchte, du hältst mich für eine Exhibitionistin. Hannah Arendt (2012)
- About how I'm an exhibitionist with a freak for a mom.- Ja, über die komische Exhibitionistin mit der verrückten Hippie-Mutter. It Girl, Interrupted (2012)
What are you, like the Gramercy Park flasher now?Bist du jetzt die Exhibitionistin vom Gramercy Park? For a Good Time, Call... (2012)
I'm Miss Flash Storm, the Neon Woman, the original flasher, the last of the pink hot strippers!Ich bin Miss Flash Storm. Die Neonfrau, die Ur-Exhibitionistin. Die letzte der heißen Stripperinnen. I Am Divine (2013)
What about your mate Gladwell, the kiddy-flasher?Was ist mit deinem Kumpel Gladwell, dem Kinder-Exhibitionisten? The Waldo Moment (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXHIBITIONIST    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T
EXHIBITIONISTS    EH2 K S AH0 B IH1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhibitionist    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪst (e2 k s i b i1 sh @ n i s t)
exhibitionists    (n) ˌɛksɪbˈɪʃənɪsts (e2 k s i b i1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exhibitionist {m} | Exhibitionisten {pl}exhibitionist | exhibitionists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
露出狂[ろしゅつきょう, roshutsukyou] (n) exhibitionist; flasher [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top