ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exclaim

IH0 K S K L EY1 M   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclaim-, *exclaim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exclaim[VT] ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell
exclaim[VI] ร้องอุทานเสียง (ดังด้วยความแปลกใจ, โกรธ, ตื่นเต้น), See also: อุทานเสียงดัง, Syn. cry out, speak out, yell

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exclaim(เอคซฺเคลม') v. ร้องอุทาน,ร้องตะโกน,เปล่งเสียง,ร้อง., See also: exclaimer n. ดูexclaim exclamation n. ดูexclaim exclamatory adj. ดูexclaim

English-Thai: Nontri Dictionary
exclaim(vi) ร้องอุทาน,เปล่งเสียง,ร้องตะโกน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Die! Oh, man! - [man exclaims in Italian]ตายซะ โอ้ย ให้ตาย When in Rome (2010)
(MEN EXCLAIM IN SURPRISE)The Woman in Black (2012)
(BOTH EXCLAIM FEARFULLY)อุทานตระหนกทั้งคู่) Hansel & Gretel: Witch Hunters (2013)
(MARIA EXCLAIMS IN SPANISH)มาเรียอุทานในภาษาสเปน) Scary Movie 5 (2013)
(ALL EXCLAIM HAPPILY)- ไม่ได้แข่งกันซะหน่อย - เรื่องของเจ๊สิ Office Christmas Party (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclaimAnd since she refused to accept it, she had been living in extreme discomfort, exclaiming: "Why should we spend all the capital we are ever likely to have tying ourselves down to a place we detest!"
exclaimHe exclaimed that I should not touch the gun.
exclaimHe exclaimed that she was beautiful.
exclaimHe exclaimed 'what a dirty face you have'.
exclaim"Her charm is beyond description!" the artist exclaimed.
exclaim"Look - there's a fire!!" Exclaimed Dan.
exclaimThe artist exclaimed.
exclaimThe boy exclaimed in delight.
exclaim"This is what I was looking for," he exclaimed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุทาน[V] exclaim, See also: interject, ejaculate, Example: เด็กสาวอุทานอย่างตกใจ จนกระทะหลุดจากมือลงไปกลิ้งอยู่กับพื้น, Thai definition: ี่เปล่งเสียงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ เป็นต้น
เสียงอุทาน[N] exclamation, See also: exclaiming, Example: นักดำน้ำหนุ่มใหญ่ถึงกับลืมตัวหลุดเสียงอุทานออกมาเป็นภาษาชาวเกาะด้วยความตื่นตระหนก, Count unit: เสียง, Thai definition: เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะโกน[v.] (takōn) EN: shout ; bawl ; holler ; roar ; call out ; cry out ; yell ; exclaim ; scream ; bellow   FR: crier ; s'écrier
อุทาน[v.] (uthān) EN: exclaim ; interject   FR: s'exclamer

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLAIM IH0 K S K L EY1 M
EXCLAIMS IH0 K S K L EY1 M Z
EXCLAIMED IH0 K S K L EY1 M D
EXCLAIMING IH0 K S K L EY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclaim (v) ˈɪksklˈɛɪm (i1 k s k l ei1 m)
exclaims (v) ˈɪksklˈɛɪmz (i1 k s k l ei1 m z)
exclaimed (v) ˈɪksklˈɛɪmd (i1 k s k l ei1 m d)
exclaiming (v) ˈɪksklˈɛɪmɪŋ (i1 k s k l ei1 m i ng)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exclaim \Ex*claim"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Exclaimed}; p.
   pr. & vb. n. {Exclaiming}.] [L. exclamare, exclamatum; ex +
   clamare to cry out; cf. OF. exclamer. See {Clam}.]
   To cry out from earnestness or passion; to utter with
   vehemence; to call out or declare loudly; to protest
   vehemently; to vociferate; to shout; as, to exclaim against
   oppression with wonder or astonishment; "The field is won!"
   he exclaimed.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exclaim \Ex*claim"\, n.
   Outcry; clamor. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      Cursing cries and deep exclaims.     --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclaim
   v 1: utter aloud; often with surprise, horror, or joy; "`I won!'
      he exclaimed"; "`Help!' she cried"; "`I'm here,' the mother
      shouted when she saw her child looking lost" [syn:
      {exclaim}, {cry}, {cry out}, {outcry}, {call out}, {shout}]
   2: state or announce; "`I am not a Communist,' he exclaimed";
     "The King will proclaim an amnesty" [syn: {proclaim},
     {exclaim}, {promulgate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top