หรือคุณหมายถึง epilogü?
Search result for

epilogue

(13 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epilogue-, *epilogue*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
epilogue    [N] บทส่งท้ายของงานวรรณกรรม (ซึ่งมักจะกล่าวถึงชะตากรรมของตัวละคร), Syn. postscript, Ant. prologue

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
epilogueปัจฉิมกถา, ปัจฉิมบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
epilogue(เอพ'พะลอก) n. ถ้อยคำส่งท้าย,ตอนส่งท้าย,เพลงส่งท้าย,ปัจฉิมกถา -vt. จัดให้มีถ้อยคำส่งท้าย., See also: epilogist n. ดูepilog

English-Thai: Nontri Dictionary
epilogue(n) บทส่งท้าย,คำส่งท้าย,ปัจฉิมกถา,บันทึกท้ายเล่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัจฉิมลิขิต    [N] postscript, See also: epilogue, Syn. ป.ล., Example: ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมกับผู้อ่านในปัจฉิมลิขิต, Thai definition: ข้อความหรือหนังสือที่เขียนภายหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปัจฉิมลิขิต[n.] (patchimlikhit) EN: postscript ; epilogue   

CMU English Pronouncing Dictionary
EPILOGUE    EH1 P AH0 L AO2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
epilogue    (n) (e1 p i l o g)
epilogues    (n) (e1 p i l o g z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エピローグ[, epiro-gu] (n) epilogue [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] (n) epilogue; postscript; envoi [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epilogue \Ep"i*logue\ (?; 115), n. [F. ['e]pilogue, L. epilogus,
   fr. Gr. ? conclusion, fr. ? to say in addition; 'epi` upon,
   besides + ? to say. See {Legend}.]
   1. (Drama) A speech or short poem addressed to the spectators
    and recited by one of the actors, after the conclusion of
    the play.
    [1913 Webster]
 
       A good play no epilogue, yet . . . good plays prove
       the better by the help of good epilogues. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet.) The closing part of a discourse, in which the
    principal matters are recapitulated; a conclusion.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epilogue
   n 1: a short speech (often in verse) addressed directly to the
      audience by an actor at the end of a play [syn: {epilogue},
      {epilog}]
   2: a short passage added at the end of a literary work; "the
     epilogue told what eventually happened to the main
     characters" [syn: {epilogue}, {epilog}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top