ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

endangerment

EH0 N D EY1 N JH ER0 M AH0 N T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -endangerment-, *endangerment*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...for endangerment to life and the destruction of property. Hey!ข้อหาเป็นภัยต่อชีวิต ทำลายทรัพย์สิน Guardians of the Galaxy (2014)
Murder charges aside, we got him on reckless endangerment and evading arrest.นอกจากข้อหาฆาตกรรมแล้ว เรายังตั้งข้อหาก่ออันตราย และขัดขวางกันจับกุมด้วย Kupale (2012)
Did you honestly believe I wouldn't find out you paid off a judge last summer to downgrade Daniel's D.U.I. and reckless endangerment charges?คุณเชื่อสนิทเลยแหละสิว่าฉันจะไม่มีทางรู้ ฤดูร้อนที่ผ่านมาคุณจ่ายอ่ะไรให้กับอัยการ จ่ายเพื่อลดระดับแดนเนียลในการขับขี่โดยประมาท และไม่ยั้งคิด เป็นอันตราย? Scandal (2012)
Well, he's sort of under arrest for reckless endangerment and making a false report.ก็ดี เขาถูกจับกุม ข้อหาประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น และเจตนาหลอกลวง The Push (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
ENDANGERMENT    EH0 N D EY1 N JH ER0 M AH0 N T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefahr {f} | Gefahren {pl}endangerment | endangerments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P) [Add to Longdo]
絶滅危機[ぜつめつきき, zetsumetsukiki] (n) endangerment (of a species) [Add to Longdo]
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Endangerment \En*dan"ger*ment\, n.
   Hazard; peril. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 endangerment
   n 1: a source of danger; a possibility of incurring loss or
      misfortune; "drinking alcohol is a health hazard" [syn:
      {hazard}, {jeopardy}, {peril}, {risk}, {endangerment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top