Search result for

elfers

(85 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -elfers-, *elfers*, elfer
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา elfers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *elfers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- For a do-it-yourselfer?-สำหรับคนทำงานช่างเอง Fifty Shades of Grey (2015)
It's for my probation officer.- Die ist für meinen BewährungshelferCheech and Chong's Next Movie (1980)
Some passers... so-called passers... after taking your money... drive you straight up to the Kommandantur.Es gibt Fluchthelfer, sogenannte Fluchthelfer, die das Geld nehmen und die dann genau vor der Kommandantur halten. The Last Metro (1980)
The passer refuses to risk it...Der Fluchthelfer will vor lauter Angst nichts mehr hören. The Last Metro (1980)
That identity card was found on a passer who was arrested.Wir fanden den Ausweis bei einem festgenommenen FluchthelferThe Last Metro (1980)
some "moving men" came for the piano. They never returned it.Es ging um Umzugshelfer für ein Klavier, das nie wieder auftauchte. The Last Metro (1980)
They were moving men like I am!Es waren keine UmzugshelferThe Last Metro (1980)
D.A. Can be a big help at a roadblock.Der Staatsanwalt ist ein toller FluchthelferSeems Like Old Times (1980)
Now, I'll be back here with some help to cart away the recipe machine.Ich werde mit Helfern zurückkommen, um die Rezeptmaschine abzuholen. The Hot Rod (1981)
I can hardly wait to see the look on Wilma Wigglesworth's face when she sees our domestic help.Ich freue mich schon auf auf Wilma Wigglesworths Gesicht, wenn sie unsere Helfer sieht. The Revel (1981)
Now, I'm gonna have to tell the parole officer. If I do, he's goin' back in the can.Das werde ich dem Bewährungshelfer sagen müssen, und dann geht er zurück in den Knast. Blow Out (1981)
- Want me to call the probation people?- Soll ich die Bewährungshelfer anrufen? The Postman Always Rings Twice (1981)
I've seen that on cable TV, and it did nothing for me.Im Kabelfernsehen, und ich es hat mir nichts gegeben. Stripes (1981)
To answer your question, we had a man on the inside.Um dir zu antworten: Wir hatten einen HelferA Plush Ride (1982)
That she's a dental assistant... with great prospects of marriage.Dass sie Zahnarzthelferin sei mit tollen Heiratschancen. Thou Shalt Not Steele (1982)
That's more than she expects from a dental assistant.So was erwartet sie nicht von einer Zahnarzthelferin. Thou Shalt Not Steele (1982)
But he has two helpers, right? Two little ones? Right?Aber er hat zwei kleine Helfer, oder? The Entity (1982)
I do not have anything to offer you.Ich möchte als Wahlhelferin arbeiten. Antonieta (1982)
We can`t even get cable TV here, and you want romance.Wir haben nicht mal Kabelfernsehen, und du willst eine Liebesgeschichte. Fast Times at Ridgemont High (1982)
What's this, Red? Got yourself a helper?Hast du dir einen Helfer besorgt? Honkytonk Man (1982)
Give your names.Das ist Molly Grue, meine Helferin, und das ist ... The Last Unicorn (1982)
He just came here this morning to take the rest of his things.Kein Wort. Heute Morgen kamen Umzugshelfer, um seine Sachen abzuholen. Sophie's Choice (1982)
They had an obstetric nurse.Eine Geburtshelferin war da. The Verdict (1982)
- Did you get the obstetric nurse?- Hast du die Geburtshelferin erwischt? The Verdict (1982)
Maureen Rooney, obstetric nurse...Maureen Rooney, Geburtshelferin... The Verdict (1982)
- Did you find the obstetric nurse?- Und die Geburtshelferin? The Verdict (1982)
FACE: Chief Crossing Guard.- Oberster VerkehrshelferDiamonds 'n Dust (1983)
Looks like you got some help, huh?Sieht so aus, als hätten Sie ein paar Helfer, was? Mexican Slayride (1983)
Why don't you people get a cable TV hookup?Warum richtet ihr Leute kein Kabelfernsehen ein? A Nice, Indecent Little Town (1983)
Now, go out there and show the world the future... is alternative energy... And cable television.Gehen Sie also raus und zeigen der Welt, dass die Zukunft in alternativer Energie... und im Kabelfernsehen liegt. Give Me Liberty... or Give Me Death (1983)
You want accidents, explosions, chills and thrills... so you can sell what would have been a turkey... and keep your little cable network alive.Ihr wollt Unfälle, Explosionen und Nervenkitzel, damit ihr eure Mogelpackung verkaufen könnt... und euer Kabelfernsehen am Laufen haltet. Give Me Liberty... or Give Me Death (1983)
- Mm-mmm. Videotapes, cable TV.Videokassetten, Kabelfernsehen... Steeling the Show (1983)
No, I'm really a Bedside Bluebell.Nein, ich bin wirklich eine Helferin hier. If Thoughts Could Kill (1983)
Amanda King, Bedside Bluebell.Amanda King. Freiwillige Helferin. If Thoughts Could Kill (1983)
That you no longer require a Bedside Bluebell?Dass du keine freiwillige Helferin mehr brauchst? If Thoughts Could Kill (1983)
If you're referring to Mr. Stetson, I'm just his Bedside Bluebell.Wenn Sie von Mr. Stetson reden, ich bin nur seine Helferin. If Thoughts Could Kill (1983)
What was his Bedside Bluebell doing snooping around Glaser's office going through file folders?Was macht denn seine Helferin in Glasers Büro und sieht seine Akten durch? If Thoughts Could Kill (1983)
I found my job as a secretary by myself after an internship.Ich wurde Arzthelferin nach einem Praktikum in einer Schule. My Other Husband (1983)
Let's see what's on HBO tonight, okay?Sehen wir uns an, was heute Abend im Kabelfernsehen läuft. Blue Thunder (1983)
Short help's better than no help at all, Chewie.Na ja, kleine Helfer sind besser als keine, Chewie. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
It could be a cable company...Die Kabelfernsehfirma... Weißt du was? Scarface (1983)
People must help him, does that go for them too?Er muss Helfer in der Stadt haben. Gilt für die dasselbe? The Scarlet and the Black (1983)
You'll... you'll have to give me some crates and some boxes and...Dafür brauche ich aber Helfer und Kisten. Das ist unmöglich. The Scarlet and the Black (1983)
It's too hard. Give me a girl to help out.Geben Sie mir eine Helferin, irgendein Mädchen. Vassa (1983)
Borne on the shoulders of 12 attendants, the seat carrying the Holy Father is drawn to the central balcony, where he bestows his blessing on Rome and all the world.Auf den Schultern von zwölf Helfern wird der Stuhl des Heiligen Vaters auf den Mittelbalkon getragen, von wo aus er die Stadt und den Erdkreis segnen wird. Zelig (1983)
Believe me. Cookie is a fantastic dental assistant.Cookie ist eine fantastische Arzthelferin. Steele Sweet on You (1984)
Mr. Sinclair, this is Mrs. King. She's one of our new volunteers.Mr. Sinclair, das ist Mrs. King, eine unserer neuen Helferinnen. Brunettes Are In (1984)
- Are you having cable installed?- Kriegst du Kabelfernsehen? Fearless Dotty (1984)
Got some more help for you.Ich bringe euch Helfer. Und beeilt euch. Breakout (1985)
Your agent left them.Ihr Wahlhelfer hat sie heute Morgen gebracht. Party Games (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
elferAs a do-it-yourselfer, he made a doghouse.

CMU English Pronouncing Dictionary
BELFER    B EH1 L F ER0
ELFERS    EH1 L F ER0 Z
HELFER    HH EH1 L F ER0
TELFER    T EH1 L F ER0
YOURSELFER    Y AO2 R S EH1 L F ER0
YOURSELFERS    Y AO2 R S EH1 L F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
telfer    (n) (t e1 l f @ r)
telfers    (n) (t e1 l f @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arzthelferin {f}; Arzthelfer {m}; Notarzthelfer {m}doctor's assistant; doctor's receptionist; practice nurse; medical secretary [Add to Longdo]
Arzthelferin {f}doctor's receptionist [Add to Longdo]
Bewährungshelfer {m}; Bewährungshelferin {f}probation officer [Add to Longdo]
Eideshelfer {m}compurgator [Add to Longdo]
Einzelfertigung {f}batch production [Add to Longdo]
Entwicklungshelfer {m}development aid volunteer [Add to Longdo]
Geburtshelfer {m} | Geburtshelfer {pl}obstetrician | obstetricians [Add to Longdo]
Hebamme {f}; Geburtshelferin {f} | Hebammen {pl}; Geburtshelferinnen {pl}midwife | midwives [Add to Longdo]
Helfer {m}assistant [Add to Longdo]
Helfer {m}; Gehilfe {m}; Helferin {f}; Gehilfin {f} | Helfer {pl}; Gehilfen {pl}helper | helpers [Add to Longdo]
Helfer {m}; Berater {m}aide [Add to Longdo]
Helfershelfer {m}abetter [Add to Longdo]
Kabelfernsehen {n}; Kabel-TV {n}cable television; cable TV [Add to Longdo]
Krankenpflegehelfer {m}medical orderly [Add to Longdo]
Stapelfernverarbeitung {f} [comp.]remote batch processing [Add to Longdo]
Unterstützer {m}; Helfer {m}supporter; backer [Add to Longdo]
Wahlhelfer {m}; Wahlhelferin {f}election worker [Add to Longdo]
Wahlkampfhelfer {m}; Wahlkampfhelferin {f}supporter (at the election campaign) [Add to Longdo]
Zahnarzthelferin {f}dental assistant; dental nurse [Add to Longdo]
Zielfernrohr {n} | Zielfernrohre {pl}telescopic sight | telescopic sights [Add to Longdo]
schlüsselfertig {adj} | schlüsselfertiges Projektturnkey | turnkey project [Add to Longdo]
segelfertig {adj}ready to sail [Add to Longdo]
tafelfertiginstant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
日曜大工[にちようだいく, nichiyoudaiku] (n) weekend carpenter; do-it-yourselfer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
助産婦[じょさんぷ, josanpu] Hebamme, Geburtshelferin [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top