ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ek

EH1 K   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ek-, *ek*
English-Thai: Longdo Dictionary
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์
geeky(adj) ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บ้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, บ้าวิชาการ, ที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก
triskaidekaphobia(n) โรคกลัวหมายเลย 13 เช่น There’s a horse named Triskaidekaphobia, fear of the number 13. I now officially suffer from this disease.
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, S. maid
fenugreek(n ) ลูกซัด
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eke[VT] หาเพิ่มเติม, See also: ขยาย, ยืด, ทำให้ยาวขึ้น, Syn. increase
eke out[PHRV] ชดเชยให้, See also: เพิ่มให้, Syn. scratch out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ekcabbr. epidermic keratoconjunctivitis
eke(อีค) {eked,eking,ekes} vt. เพิ่ม,ขยาย,ยืด,ทำให้ยาวขึ้น adv. ด้วย,อีกด้วย -Phr. (eke out ชดเชยส่วนที่ขาดไปหรือไม่ สมบูรณ์,ผดุงไว้)
ekgabbr. electrocardiogramภาพคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ
ekistics(อีคิส'ทิคซฺ) n. วิชาเกี่ยวกับผังเมือง
apeek(อะพีค') adj.,adv.ตั้งตรงดิ่ง,ไม่มากก็น้อย (more or less vertical)
beekeepern. คนเลี้ยงผึ้ง, See also: beekeeping n. การเลี้ยงผึ้ง
biweekly(ไบวีค'ลี่) adj.,adv.,ทุกสองอาทิตย์,อาทิตย์ละสองครั้ง n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุก 2 อาทิตย์
cheek(ชีค) n. แก้ม,ความทะลึ่ง, Syn. insolence
cheek by jowln. เคียงข้าง,ประชิดกัน,ติดกัน
cheek pouchn. กระพุ้งแก้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
eke(vt) เพิ่ม,ขยาย,ยืด
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง
cheek(n) แก้ม,ความทะลึ่ง,ความทะเล้น
creek(n) ห้วย,ลำคลอง
foreknow(vt) รู้ล่วงหน้า,เห็นการณ์ล่วงหน้า
foreknowledge(n) การรู้ล่วงหน้า,ฌาณ,การเห็นการณ์ล่วงหน้า
gamekeeper(n) คนเฝ้าสัตว์ป่าที่ล่ามาได้
gatekeeper(n) คนเฝ้าประตู,ยาม
Greek(adj) เกี่ยวกับชาติกรีก,เกี่ยวกับประเทศกรีก
Greek(n) ชนชาติกรีก,ประเทศกรีก,ชาวกรีก,ภาษากรีก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
EKG, ECG (electrocardiogram)อีเคจี, อีซีจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
EKG Monitoringติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ [การแพทย์]
EKG Simulatorsเครื่องสร้างสัญญาณหัวใจเทียม [การแพทย์]
Ekman spiralวงเกลียวของเอคแมน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mighty Ek Chuah, we beg you...Mighty Ek Chuah, we beg you... Apocalypto (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบมอง[v. exp.] (aēp møng) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep   FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: week   FR: semaine [f]
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week   FR: la semaine précédente
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
อาทิตย์ที่แล้ว[n. exp.] (āthit thīlaēo) EN: last week   FR: la semaine dernière
บ้านพักตากอากาศ[n. exp.] (bānphak tāk-ākāt) EN: weekend house   FR: résidence secondaire [f]
เบียร์ไฮเนเก้น[TM] (Bīa Hainēkēn) EN: Heineken Beer ; Heineken   FR: Heineken [f]
บุญส่ง เลขะกุล[n. prop.] (Bunsong Lekhakun) EN: Boonsong Lekagul   FR: Boonsong Lekagul

CMU English Pronouncing Dictionary
EK EH1 K
EK IY1 K EY1
EKE IY1 K
EKK IY1 K EY1 K EY1
EKO EH1 K OW0
EKA EH1 K AH0
EKCO EH1 K OW0
EKED IY1 K T
EKINS EH1 K IH0 N Z
EKERN EH1 K ER0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eke (v) ˈiːk (ii1 k)
eked (v) ˈiːkt (ii1 k t)
ekes (v) ˈiːks (ii1 k s)
eking (v) ˈiːkɪŋ (ii1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叶卡特琳娜堡[Yè kǎ tè lín nà bǎo, ㄧㄝˋ ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄚˋ ㄅㄠˇ, / ] Ekaterinaburg or Ekaterinburg (formerly Sverdlovsk), Russian town on the Ural mountains [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[えき, eki] (n) สถานีรถไฟ
駅員[えきいん, ekiin] (n) พนักงานประจำสถานีรถไฟ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[えき, eki] Thai: สถานี English: station

German-Thai: Longdo Dictionary
Projekt(n) |das, pl. Projekte| โครงการ
bekannt(adj) เป็นที่รู้จัก, เปิดเผย
bekommen(vt) |bekam, hat bekommen| ได้รับ
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
Wärmekapazität(n) |die, pl. Wärmekapazitäten| ความร้อนจำเพาะ
bekömmlich(adj) ย่อยง่าย, เป็นอาหารที่อ่อน, See also: leicht
eine Bekanntschaft machenทำความรู้จัก, See also: bekanntmachen, kennenlernen
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,
Deko(n) |die| เป็นคำย่อของ die Dekoration การประดับประดา, การตบแต่ง, See also: S. die Dekoration,
direktจริงๆ (ใช้เน้นเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหวัง) เช่น Der Film hat mir direkt Spaß gemacht. , See also: S. wirklich,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ekel {m}; Abscheu {f} (vor) | Abscheu vor etw. habenaversion; loathing (of; for) | to have a loathing of sth. [Add to Longdo]
Ekel {m} (vor) | Ekel empfinden; einen Ekel haben; ekeln; anekeln; anwidern | sich vor Ekel abwendenrevulsion (at); disgust (at; for) | to disgust | to look away in disgust [Add to Longdo]
Ekelempfindlichkeit {f}disgust sensitivity [Add to Longdo]
Ekstase {f}; Verzückung {f} | Ekstasen {pl}; Verzückungen {pl}ecstasy | ecstasies [Add to Longdo]
Ekstase {f} | Ekstasen {pl}frenzy | frenzies [Add to Longdo]
Ekel erregend; ekelerregend [alt]nauseous; nauseously [Add to Longdo]
ekelhaftfulsome [Add to Longdo]
ekelhaft {adj}nauseous [Add to Longdo]
ekelhaft {adv}nauseously [Add to Longdo]
ekelhaft {adv}disgustingly [Add to Longdo]
ekelhaft {adv}fulsomely [Add to Longdo]
ekelnd {adv}nauseatingly [Add to Longdo]
ekelt sichnauseates [Add to Longdo]
ekelte sichnauseated [Add to Longdo]
eklatant (Fehler) {adj}blatant; glaring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
ABO式血液型[エービーオーしきけつえきがた, e-bi-o-shikiketsuekigata] (n) ABO blood type [Add to Longdo]
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack [Add to Longdo]
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx [Add to Longdo]
GW[ジーダブリュー, ji-daburyu-] (n) (See ゴールデンウイーク) golden week [Add to Longdo]
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder [Add to Longdo]
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
X端末[エックスたんまつ, ekkusu tanmatsu] Xterm, Xterminal [Add to Longdo]
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check [Add to Longdo]
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
アクセスコンテキスト[あくせすこんてきすと, akusesukontekisuto] access context [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えき, eki] WEISSAGUNG [Add to Longdo]
易者[えきしゃ, ekisha] Wahrsager [Add to Longdo]
[えき, eki] FLUESSIGKEIT [Add to Longdo]
液体[えきたい, ekitai] Fluessigkeit [Add to Longdo]
液化[えきか, ekika] Verfluessigung [Add to Longdo]
[えき, eki] EPIDEMISCH [Add to Longdo]
疫病[えきびょう, ekibyou] Epidemie, Seuche [Add to Longdo]
疫痢[えきり, ekiri] Kinderruhr [Add to Longdo]
[えき, eki] VORTEIL, NUTZEN [Add to Longdo]
益虫[えきちゅう, ekichuu] nuetzliches_Insekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  ek
   oak

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top