Search result for

dodge

(76 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dodge-, *dodge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dodge[N] การหลบ, See also: การเลี่ยง, การหลีก, การหลบหลีก
dodge[N] เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trick, wiles, feint
dodge[VI] หลบ, See also: เลี่ยง, Syn. avoid, sidestop, Ant. confront, face
dodge[VT] หลบหลีก, See also: หลบ, เลี่ยง, Syn. avoid, sidestop, Ant. confront, face
dodger[N] คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ, Syn. traunt, absentee, defaulter, avoider

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dodge(ดอด) vi.,vt.,n. (การ) หลบ,เลี่ยง,บอกปัด, See also: dodger n. ดูdodge
corn dodgern. ขนมปังข้าวโพด
draft dodgern. ผู้หลบหนีการเกณฑ์ทหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
dodge(vi) เลี่ยง,หลบ,บอกปัด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who told you to hug me? Dummy. You're supposed to dodge.ใครบอกให้นายกอดชั้น? ตางั่งเอ๊ย นายน่าจะหลบ My Sassy Girl (2008)
For the moment Americans think they've dodged the bullet, do not be late.ช่วยที่พวกไอ้กันกำลังคิดว่า พวกมันพ้นอันตรายแล้ว รีบลงมือเลย Vantage Point (2008)
You know? We could like play some form of dodge ball, maybe.บางที่เราอาจจะเล่นดอร์จบอลกันก็ได้นะ The House Bunny (2008)
Hippies, draft dodgers, dilettantes, the same people who'd spit on me when I got back from Vietnam.พวกฮิปปี้ พวกหนีเกณฑ์ทหาร\ พวกคลั่งงานศิลปะ มันก็พวกเีดียวกันที่ถ่มน้ำลายใส่ผม ตอนที่ผมกลับมาจากสงครามเวียดนาม Frost/Nixon (2008)
I say we get the hell out of dodgeฉันบอกว่าเรามีหนทางหลบเลี่ยงได้ Shut Down (2008)
Give a kid a crayon and she'll draw you a picture of how she's getting the hell out of Dodge.เอาสีเทียนให้เด็ก แล้วเด็กจะวาดรูปให้คุณ เป็นวิธีที่จะหนีพ้นจากสถานะการแย่ๆได้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
- You have me in a Dodge Stratus in Kansas City.- นายให้ฉันนั่งรถเก๋งคันเล็กในแคนซัสซิตี้ Up in the Air (2009)
A game with one simple rule dodge.กีฬาที่มีกฏง่ายๆ แต่ข้อเดียว หลบ! After School Special (2009)
Ms. Boudreaux never let us play dodge ball.อาจารย์ บูเดรคไม่เคยให้พวกเราเล่น ดอร์จบอล After School Special (2009)
You realize that? You just dodged a bullet.คุณว่าอย่างนั้นหรอ คุณก็แค่หลีกเลี่ยงความไม่พอใจ Demonology (2009)
You'd have to be crazy to want to dodge those on a daily basis.ท่านต้องเป็นบ้าแน่ ถ้าต้องหลบเจ้าพวกนี้ทุกๆ วัน Jedi Crash (2009)
He owns a '79 Dodge D100.เขามีรถดอดจ์ ดี100 ปี 79 Roadkill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dodgeDon't dodge the issue, I want you to answer my question.
dodgeThe Dodgers and Giants, traditional rivals, arrived together.
dodgeThe Dodgers went on winning with irresistible force.
dodgeThe Dodgers were annihilated by the Giants.
dodgeThe Yankees got the better of the Dodgers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยึกยัก[V] avoid, See also: dodge, evade, hold out, Syn. บ่ายเบี่ยง, ยักท่า, เล่นตัว, Example: คุณจะตัดสินใจอย่างไรก็บอกมา อย่ามัวแต่ยึกยักอยู่เลย, Thai definition: ไม่อยู่กับร่องกับรอย, ไม่ตกลงใจอะไรสักอย่าง
หลบหัว[V] evade, See also: dodge, duck, Syn. หลบหน้า, หลบ, หลบซ่อน, หายหัว, Example: หลบหัวไปไหนมาทั้งวัน ?, Thai definition: หลบไปไม่ให้เจอ, ไม่อยู่ให้เห็น
ไพล่[V] dodge, See also: swerve, Syn. เอี้ยว, หลบ, หลีก, Example: เขาไพล่ตัวให้เธอเดินผ่านไปได้สะดวก
ถอยฉาก[V] withdraw, See also: dodge, evade, Example: เขาถอยฉากออกมาเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจ, Thai definition: ถอยหลังพร้อมกับเบี่ยงตัวหลบทันที, หลบอย่างมีชั้นเชิง
ชิ่ง[V] run away, See also: dodge, evade, avoid, elude, Syn. หนีไป, หายไป, Example: เขากลัวต้องตอบคำถามเลยชิ่งไปเสียก่อน
การเลี่ยง[N] avoidance, See also: dodge, evasion, elusion, Syn. การหลีก, การหลบ, การหลบหลีก, การหลีกเลี่ยง, การเลี่ยงหลีก, Ant. เผชิญหน้า, Example: การเลี่ยงภาษีถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย, Thai definition: การเบี่ยงออกไปจากทางหรือแนวเดิมเพื่อหนีหรือเพื่อให้พ้นอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบซ่อน[v.] (aēp-søn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud   FR: cacher ; dissimuler
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
เล่ห์กล[n.] (lēkon) EN: trick ; dodge   
เล่นแง่ทางกฎหมาย[n. exp.] (len ngaē thāng kotmāi) EN: use legal dodges   
หลบ[v.] (lop) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond   FR: éviter ; éluder ; esquiver
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: dodge ; evade cunningly   
อุบาย[n.] (ubāi) EN: trick ; stratagem ; ploy ; ruse ; finesse ; artfulness ; dodge   FR: artifice [m] ; ruse [f] ; stratagème [m]
โยน[v.] (yōn) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade   FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à

CMU English Pronouncing Dictionary
DODGE    D AA1 JH
DODGED    D AA1 JH D
DODGEN    D AA1 JH AH0 N
DODGER    D AA1 JH ER0
DODGES    D AA1 JH AH0 Z
DODGE'S    D AA1 JH AH0 Z
DODGERS    D AA1 JH ER0 Z
DODGER'S    D AA1 JH ER0 Z
DODGERS'    D AA1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dodge    (v) (d o1 jh)
dodged    (v) (d o1 jh d)
dodgem    (n) (d o1 jh @ m)
dodger    (n) (d o1 jh @ r)
dodges    (v) (d o1 jh i z)
dodgems    (n) (d o1 jh @ m z)
dodgers    (n) (d o1 jh @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelzug {m}; Kniff {m}; Trick {m}; Kabinettstück {n} | Winkelzüge {pl}dodge | dodges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドッジボール[, dojjibo-ru] (n) dodge ball; (P) [Add to Longdo]
ドッチボール[, docchibo-ru] (n) dodge ball [Add to Longdo]
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to give the slip [Add to Longdo]
肩透かしを食わせる[かたすかしをくわせる, katasukashiwokuwaseru] (exp,v1) to dodge [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
身をかわす;身を躱す[みをかわす, miwokawasu] (exp,v5s) to dodge; to evade [Add to Longdo]
身を翻す[みをひるがえす, miwohirugaesu] (exp,v5s) to turn aside adroitly; to dodge [Add to Longdo]
体をかわす;体を躱す;体を交わす(iK)[たいをかわす, taiwokawasu] (exp,v5s) (See 躱す) to avoid; to dodge; to evade [Add to Longdo]
徴兵忌避者[ちょうへいきひしゃ, chouheikihisha] (n) draft dodger; draught dodger [Add to Longdo]
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[càn, ㄘㄢˋ, ] dodger [Add to Longdo]
翼龙[Yì lóng, ㄧˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Dodge Nitro (abbr. for 道奇翼龍|道奇翼龙) [Add to Longdo]
道奇[Dào qí, ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ, ] Dodge, US automobile brand, division of Chrysler LLC [Add to Longdo]
避坑落井[bì kēng luò jǐng, ㄅㄧˋ ㄎㄥ ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧㄥˇ, ] dodge a pit only to fall into a well; out of the frying pan into the fire [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dodge \Dodge\, v. i. [imp. & p. p. {Dodged}; p. pr. & vb. n.
   {Dodging}.] [Of uncertain origin: cf. dodder, v., daddle,
   dade, or dog, v. t.]
   1. To start suddenly aside, as to avoid a blow or a missile;
    to shift place by a sudden start. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To evade a duty by low craft; to practice mean shifts; to
    use tricky devices; to play fast and loose; to quibble.
    [1913 Webster]
 
       Some dodging casuist with more craft than sincerity.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dodge \Dodge\, v. t.
   1. To evade by a sudden shift of place; to escape by starting
    aside; as, to dodge a blow aimed or a ball thrown.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To evade by craft; as, to dodge a question; to dodge
    responsibility. [Colloq.] --S. G. Goodrich.
    [1913 Webster]
 
   3. To follow by dodging, or suddenly shifting from place to
    place. --Coleridge.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dodge \Dodge\, n.
   The act of evading by some skillful movement; a sudden
   starting aside; hence, an artful device to evade, deceive, or
   cheat; a cunning trick; an artifice. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Some, who have a taste for good living, have many
      harmless arts, by which they improve their banquet, and
      innocent dodges, if we may be permitted to use an
      excellent phrase that has become vernacular since the
      appearance of the last dictionaries.   -- Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dodge
   n 1: an elaborate or deceitful scheme contrived to deceive or
      evade; "his testimony was just a contrivance to throw us
      off the track" [syn: {contrivance}, {stratagem}, {dodge}]
   2: a quick evasive movement
   3: a statement that evades the question by cleverness or
     trickery [syn: {dodge}, {dodging}, {scheme}]
   v 1: make a sudden movement in a new direction so as to avoid;
      "The child dodged the teacher's blow"
   2: move to and fro or from place to place usually in an
     irregular course; "the pickpocket dodged through the crowd"
   3: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top