Search result for

dialoges

(163 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dialoges-, *dialoges*, dialoge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dialoges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dialoges*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dialog[N] การอภิปราย, See also: การสนทนา
dialog[N] บทพูด, See also: บทสนทนา, Syn. dialoque
dialog[VI] สนทนา, See also: อภิปราย
dialogue[N] การสนทนา (คำทางการ), See also: การอภิปราย, Syn. dialog
dialogue[N] บทสนทนา, See also: บทพูด
dialogue[VI] สนทนา, See also: อภิปราย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dialog(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dialogismn. การสนทนาในเชิงมโนคติ
dialogistn. ผู้สนทนาในหนังสือ
dialogue(ได'อะลอก) n. การสนทนา vi. สนทนา. vt. ให้เป็นรูปสนทนา, See also: dialoguer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
dialogue(n) บทสนทนา,การสนทนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dialog; dialogueคำโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dialog; dialogueคำโต้ตอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dialogueบทสนทนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dialogueการสนทนาแลกเปลี่ยน [การจัดการความรู้]
Dialog (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [คอมพิวเตอร์]
DIALOG (Information retrieval system)ไดอะล็อก (ระบบการค้นข้อสนเทศ) [TU Subject Heading]
Dialogue analysisการวิเคราะห์บทสนทนา [TU Subject Heading]
Asia Cooperation Dialogueความร่วมมือเอเชีย เวทีความร่วมมือในระดับทวีปเอเชีย โดยเป็นความคิดริเริ่มของไทยในการสร้างกรอบความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกอนุ ภูมิภาคของเอเชีย มีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงจุดแข็งและต่อยอดความร่วมมือต่าง ๆ ของประเทศเอเชีย โดยอาศัยความแตกต่างหลากหลายและทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเอเชียมีอยู่มา ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมุ่งสร้างความร่วมมือในวงกว้างทั้งทวีปเอเชีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ซึ่งจะทำให้ภูมิภาคเอเชียแข็งแกร่งและเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็งสำหรับภูมิภาค อื่น ๆ เอซีดีได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อ 18-19 มิถุนายน 2545 โดยมีผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 18 ประเทศเข้าร่วม ที่ประชุมได้แบ่งกรอบความร่วมมือเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิติการหารือ (dialogue dimension) และมิติโครงการความร่วมมือ (project dimension) เช่น การท่องเที่ยว ความมั่นคงทางพลังงาน และการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Market) [การทูต]
ASEAN Dialogue Partnersคู่เจรจาอาเซียน " ประกอบด้วย 9 ประเทศ 1 กลุ่มประเทศ และ 1 องค์การระหว่างประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ประชาคมยุโรป และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดยคู่เจรจาเหล่านี้ (ยกเว้นโครงการพัฒนาแห่งสห- ประชาชาติ) จะเข้าร่วมการประชุม PMC ด้วย " [การทูต]
ASEAN Sectoral Dialogue Partnersคู่เจรจาเฉพาะด้านของอาเซียน " ปัจจุบันมีเพียงประเทศเดียว คือ ปากีสถาน ทั้งนี้ คู่เจรจาเฉพาะด้าน มิได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม PMC " [การทูต]
ASEAN-US Dialogueการประชุมอาเซียน-สหรัฐอเมริกา " เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ปลัดกระทรวงต่างประเทศ) จัดขึ้นทุก 18 เดือน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ " [การทูต]
Bangkok Declaration : Global Dialogue and Dynamic Engagementปฏิญญากรุงเทพ : การหารือและการมีส่วนร่วมอย่างมีพลวัตของประชาคมโลก " หนึ่งในสองของเอกสารผลการประชุมอังค์ถัด ครั้งที่ 10 ที่แสดงฉันทามติของประเทศสมาชิกอังค์ถัด 190 ประเทศ เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแสดงเจตนารมณ์ร่วมทางการเมืองของประเทศสมาชิกอังค์ถัดที่จะร่วมมือ กันดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อทำให้สมาชิกทั้งหมด โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ได้รับประโยชน์จากกระบวนการโลกาภิวัตน์ในด้านการค้า การเงิน การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม อีกทั้งเพื่อให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบด้านลบของกระบวนการโลกาภิวัตน์ได้ แม้ปฏิญญากรุงเทพจะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย แต่ก็เป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางการเมือง เป็นสัญญาประชาคมที่ทุกประเทศสมาชิกอังค์ถัดมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตามแนว นโยบายที่ได้ร่วมกันแถลงไว้ในเอกสารดังกล่าว และเอกสารนี้สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการเจรจาหารือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในเรื่องของการเงิน การค้า การลงทุน และการพัฒนาได้ " [การทูต]
ASEAN Post Ministerial Conferences 10+1 Session with a Dialogue Partnerการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของคู่เจรจาเป็น รายประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศ ของคู่เจรจา (PMC) ในลักษณะของการแยกหารือในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างสิบประเทศสมาชิกอา เซียนกับแต่ละคู่เจรจา [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[No audible dialogue][เสียงดังไม่พอที่จะได้ยิน] New York, I Love You (2008)
[No audible dialogue][เสียงดังไม่พอที่จะได้ยิน] New York, I Love You (2008)
[ No Audible Dialogue ][No Audible Dialogue] City of Ember (2008)
I believe we may still be able to open a dialog...ฉันเชื่อว่าเรายังสามารถ เปิดการเจรจาได้นะ The Day the Earth Stood Still (2008)
You know, I actually took the dialog when I was a kid.รู้มั้ย ตอนเด็กผมเคยเขียนบท Hachi: A Dog's Tale (2009)
Hachi! Inaudible dialog Hey, looks like we got the first visitor.ฮาชิ! เฮ้ ดูเหมือนเราจะมีแขกคนแรก Hachi: A Dog's Tale (2009)
Keep trying to open dialogue with Juma.คุณไปพยายามติดต่อจูม่าต่อไป Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
[ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ][ INDISTINCT DIALOGUE ON TV ] Ninja Assassin (2009)
[inaudible dialogue][INAUDIBLE DIALOGUE] Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
[inaudible dialogue][INAUDIBLE DIALOGUE] Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
[inaudible dialogue][INAUDIBLE DIALOGUE] Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
You know, we're talking, starting a dialogue.เฮ้ๆ นี่มันเรื่องห่าเหวอะไรกัน โย่ว Down (2009)
Th-There is a lot of dialogue. I figured... we could go somewhere quiet, maybe with low lighting and... Let me know.เราหาที่เงียบๆ ไฟสลัวๆ บอกฉันละกัน The Rhodes Not Taken (2009)
How can you have a dialogue with these people?นี่เธอคุยกับพวกเขาได้ไงเนี่ย? I Will Rise Up (2009)
So you really think the sight of Olivia in fake fangs reciting stilted dialogue is gonna be a deal breaker, don't you?นายคิดว่า ภาพโอลิเวียร์ ใส่เขี้ยวปลอม บทสนทนาโอ้อวด ทำให้เกิดความแตกแยกได้มั้ย How to Succeed in Bassness (2009)
Oh, the dialogue's awesome.บทสนทนา เจ๋ง How to Succeed in Bassness (2009)
Stefan! [music playing] [no audible dialogue, music playing only]สเตฟาน สวัสดี เจนน่า History Repeating (2009)
The picture of you with a woman with a post-it note dialogue balloon above her head that says,รูปภาพของคุณกับผู้หญิง พร้อมโน้ตโพสอิทแปะไว้เหนือหัวเธอ Environmental Science (2009)
Galileo's third text. Dialogo.Angels.and.Demons.2009 . R5.LINE.Ro.Subbed-SecretMyth Angels & Demons (2009)
I know about the Dialogo and the Discorsi.สันตะปาปาอพาร์ทเมนต์จากนั้นปิดผนึก ในระหว่างวันทุกข์เก้า, ระยะเวลาที่รู้จัก เป็น "sede vacante" Angels & Demons (2009)
Overwhelming... grief and solace... in dialogue with each other.เธอถูกครอบงำ จากความเศร้าโศก คำปลอบโยนของผู้คนรอบข้าง Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
So while you're doin' porn, he can make the dialogue rhyme.เวลาเธอถ่ายหนังโป๊ เขาจะได้เขียนบทให้เหรอ How About a Friendly Shrink? (2010)
I'm gonna be completely honest to you about the results. If there's no dialogue establish, i'm gonna tell you.ฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างที่ฉันเ็ห็น ไม่มีบทพูดใดๆเขียนขึ้นก่อนทั้งสิ้น Insidious (2010)
Oh, so the dialogue offends you?ฉันไม่เรียกนั่นว่าคำสนทนาหรอกนะ The Staircase Implementation (2010)
I would hardly call that dialogue!นายเสียสติ รู้ตัวใช่ไหม The Staircase Implementation (2010)
Dialogueคำพูดโต้ตอบกัน Episode #1.10 (2010)
Now it's time for the fun part. [INAUDIBLE DIALOGUE] [SLAINE'S "99 BOTTLES" PLAYING OVER SPEAKERS]ตอนนี้เป็นเวลาของความสนุก เกิดอะไรขึ้น เพื่อนฝูง The Town (2010)
I have tried repeatedly to have an open dialogue with her about my son's education but she has been completely uncaring and dismissive.ฉันพยายามคุยกับเธอหลายครั้ง เรื่องการเรียนลูกดิฉัน แต่เธอไม่สนใจและเพิกเฉย The Math Class (2011)
Our lips spent the evening mouthing Ali McGraw's dialogue.มัวแต่พูดตามบทของอาลี แมคกรอว์ Blame It on the Alcohol (2011)
Why don't you guys find a song and see if maybe the lyrics of the song could help you start a dialogue going?ทำไมพวกเธอไม่หาเพลง บางทีเนื้อเพลงอาจจะช่วยพวกเธอได้ ในการที่จะเริ่มพูดคุยกัน Sexy (2011)
He's the bad guy, right? ( No audible dialogue ) ( Melissa screams )เขาเป็นคนเลวใช่ไหม? เมลิซซ่า Blind Dates (2011)
Hold on. We're having an artistic dialogue here.เดี๋ยวก่อน เรากำลังสนทนาแบบศิลปินกันอยู่นะ School of Hard Knocks (2011)
Bugs Bunny tries to have a dialogue with the shotgun.บั๊กส์บันนี่พยายามจะ คุยกับปืนด้วย And Strokes of Goodwill (2011)
Before to fit this type of able to with ghost dialog people for quick medium.-ก็มีน่า -ใครละ Spellbound (2011)
[INAUDIBLE DIALOGUE][INAUDIBLE DIALOGUE] Something Borrowed (2011)
I started this dialog with some big shot theoretical physicist online, and I'm like, "Do the rules of quantum mechanics allow for alternate histories?"ฉันเริ่มคุยกับนักฟิสิกส์คนนึงออนไลน์ แล้วก็ถามว่า "ทฤษฎีควอนตัมแมคคานิกส์ ใช้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้มั้ย?" Safety Not Guaranteed (2012)
I'll keep with the Mafia, saves doing Jap dialogue.ฉันจะใส่มาเฟีย ใช้บทพูดภาษาญี่ปุ่น Seven Psychopaths (2012)
♪ I got the lights in my eyes ♪ [No audible dialogue] [New song playing]I got the lights in my eyes d I wanted money Fire/Ice (2012)
♪ Ice, ice, ice, ice... ♪ [No audible dialogue]Fire/Ice (2012)
I guess I was expecting more of a dialogue, a discussion, not a spectacle.ผมนึกว่าจะมาคุย ปรึกษาเฉยๆ ไม่ใช่มาตรวจสอบอย่างนี้ Turn This Mother Out (2012)
So it's an open, honest dialogue with my grandson you disapprove of.ฉันก็แค่พูดเปิดอก ซื่อตรง กับหลานฉัน แบบที่เธอไม่ชอบ Mockingbird Lane (2012)
I just hope you're not teaching your students your little trick of tilting your head before delivering an important line of dialogue.ฉันแค่หวังว่าคุณจะไม่สอนนักเรียน ให้เอียงคอไปมา ก่อนที่จะพูดบทสำคัญในละครหรอกนะคะ A Dance with Death (2012)
That means you're going to have to have a line of dialogue where one of them says, "Turn the traction control off."บางคนต้องพูดว่า "ปิดแทร็คชั่นคอนโทรล" Episode #18.3 (2012)
'I seized the opportunity to give the baddies their new dialogue.''ผมเลยถือโอกาส ให้บทใหม่กับผู้ร้าย' Episode #18.3 (2012)
Yeah. It ain't the most riveting dialogue.ใช่ นั่นไม่ใช่คำที่ต้องพูดให้เหมือนเป๊ะ Episode #18.3 (2012)
'With the dialogue sorted, I went to see my rather bruised colleague, 'who was now setting up a stunt in which the Jag would clip a caravan.''เมื่อบทจัดเรียงเรียบร้อย ผมเลยเดินมาดูสหายที่น่าจะโดนทารุณ' 'ซึ่งตอนนี้กำลังเซ็ตฉากสตันท์ ตอนจากัวร์ชนรถคาราวาน' Episode #18.3 (2012)
Think of it as inner dialogue. I'm reading the novelization of Chronicles of Riddick.ฉันกำลังอ่าน Chronicles of Riddick ฉบับนิยาย Introduction to Finality (2012)
(INAUDIBLE DIALOGUE)(ไม่ได้ยินเจรจา) The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
(INAUDIBLE DIALOGUE)ไม่ได้ยินเจรจา) One Chance (2013)
[INAUDIBLE DIALOGUE](ไม่ได้ยินเจรจา) Grudge Match (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dialogDiplomatic dialogue helped put an end the conflict.
dialogDiplomatic dialogue helped put an end to the conflict.
dialogThe mystery contains more dialogue than narrative.
dialogThe teacher asked the students to practice the dialogue in pairs.
dialogThe writer is very good at a dialog.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ละครพูด[N] dialogue play, See also: legitimate drama, Thai definition: ละครพูดเจรจา ได้แบบจากตะวันตก เป็นละครที่เล่นอย่างชีวิตจริง
บทพูด[N] dialogue, See also: conversation, Example: งานแสดงของเขาเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวประกอบและมีบทพูดเพียงไม่กี่ประโยค, Thai definition: บทสนทนาในละครหรือภาพยนตร์
สักวา[N] initial word of a dialogue which is sung, See also: kind of rondeau, Example: เจ้านายและข้าราชการชั้นสูงไปประชันสักวาอยู่ด้วยกันเสมอ, Thai definition: ชื่อลำนำเพลงอย่างหนึ่ง ร้องเป็นทำนองโต้ตอบกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทพูด[n.] (botphūt) EN: dialogue ; conversation   FR: dialogue [m] ; conversation [f]
บทสนทนา[n.] (botsonthana) EN: conversation ; dialog   FR: conversation [f] ; dialogue [m]
การเจรจา[n.] (kān jēnrajā) EN: negotiation   FR: négociation [f] ; pourparler [m] ; dialogue [m]
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak   FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DIALOG    D AY1 AH0 L AO0 G
DIALOGUE    D AY1 AH0 L AO2 G
DIALOGUES    D AY1 AH0 L AO2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dialogue    (n) (d ai1 @ l o g)
dialogues    (n) (d ai1 @ l o g z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dialog {m}; Zwiegespräch {n}; Wechselrede {f} | Dialoge {pl}dialogue; dialog [Am.] | dialogues; dialogs [Am.] [Add to Longdo]
Dialogdatenverarbeitung {f}interactive data processing [Add to Longdo]
Dialogeingriff {m}interaction [Add to Longdo]
Dialogist {m} | Dialogisten {pl}dialogist | dialogists [Add to Longdo]
Dialogprotokolldatei {f}; Prüfdatei {f}audit file [Add to Longdo]
Dialogrechner {m}interactive computer [Add to Longdo]
Dialogstation {f}interactive terminal [Add to Longdo]
Dialogsystem {n}query-reply system [Add to Longdo]
Dialogverarbeitung {f}transaction processing [Add to Longdo]
Dialogverkehr {m}dialogue exchange [Add to Longdo]
dialogorientiertconversational [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタムダイアログボックス[, kasutamudaiarogubokkusu] (n) {comp} custom dialog box [Add to Longdo]
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ;ダイアローグ[, daiarogu ; daiaro-gu] (n) (See モノローグ) dialogue; dialog [Add to Longdo]
ダイアログボックス[, daiarogubokkusu] (n) {comp} dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] (exp,v1) {comp} to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] (n) {comp} dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] (n) (obsc) {comp} dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu) [Add to Longdo]
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] (n) {comp} subordinate dialogue [Add to Longdo]
会話コーパス[かいわコーパス, kaiwa ko-pasu] (n) dialogue corpus (dialog); dialogue corpora [Add to Longdo]
掛け合い;懸け合い;掛合い;懸合い;懸合(io);かけ合い[かけあい, kakeai] (n) (1) negotiations; bargaining; (2) dialogue; duet [Add to Longdo]
掛け合い漫才[かけあいまんざい, kakeaimanzai] (n) rapid-fire comic dialogue [Add to Longdo]
愚問愚答[ぐもんぐとう, gumongutou] (n) silly questions and silly answers; a silly dialogue [Add to Longdo]
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] (n) {comp} superior dialogue [Add to Longdo]
政治対話[せいじたいわ, seijitaiwa] (n) political dialogue [Add to Longdo]
禅問答[ぜんもんどう, zenmondou] (n) Zen dialogue; Zen questions and answers; (P) [Add to Longdo]
対談[たいだん, taidan] (n,vs) talk; dialogue; conversation; (P) [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] (n,vs,adj-no) dialogue; discussion; conversation; interaction; (P) [Add to Longdo]
対話体[たいわたい, taiwatai] (n) dialogue form [Add to Longdo]
対話路線[たいわろせん, taiwarosen] (n) policy of using dialogue instead of confrontation [Add to Longdo]
大切り;大喜利;大切(io)[おおぎり, oogiri] (n) (1) (大切り, 大切 only) large cut (e.g. of meat); (2) last piece of the day's programme; last act of a play; comic dialogue as the last item in vaudeville, music hall, etc. [Add to Longdo]
直接対話[ちょくせつたいわ, chokusetsutaiwa] (n,vs) face-to-face talk; direct communication; direct dialogue; direct talk [Add to Longdo]
電話対話[でんわたいわ, denwataiwa] (n) telephone dialogue [Add to Longdo]
漫楽[まんがく, mangaku] (n) manzai (comic dialogue) accompanied by music [Add to Longdo]
漫才(P);万才(oK)[まんざい, manzai] (n) (See 万歳・まんざい) comic dialogue; two-man comedy act; (P) [Add to Longdo]
問答[もんどう, mondou] (n,vs) questions and answers; dialogue; (P) [Add to Longdo]
連歌[れんが, renga] (n) early Japanese poetry form; poetic dialogue [Add to Longdo]
連画[れんが, renga] (n) (abbr) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue) [Add to Longdo]
連続画像[れんぞくがぞう, renzokugazou] (n) sequential art or pictures (type of printed, graphic storytelling, differentiated from manga by its liberal use of page space, often only one panel per page, and sparing use of dialogue) [Add to Longdo]
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, / ] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box), #940 [Add to Longdo]
对话[duì huà, ㄉㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] dialog, #3,361 [Add to Longdo]
相声[xiàng sheng, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ˙, / ] comic dialog; sketch; cross talk, #9,261 [Add to Longdo]
对口[duì kǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ, / ] alternate dialog (comic, musical etc); repartee, #14,384 [Add to Longdo]
对白[duì bái, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄞˊ, / ] stage dialog, #16,034 [Add to Longdo]
捧哏[pěng gén, ㄆㄥˇ ㄍㄣˊ, ] fall-guy; supporting role in comic dialog 對口相聲|对口相声[dui4 kou3 xiang4 sheng1], #101,570 [Add to Longdo]
逗哏[dòu gén, ㄉㄡˋ ㄍㄣˊ, ] lead comic; leading role in comic dialog 對口相聲|对口相声[dui4 kou3 xiang4 sheng1]; to joke; to play the fool; to provoke laughter, #143,431 [Add to Longdo]
对口相声[duì kǒu xiàng shēng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄕㄥ, / ] comic cross talk; formalized comic dialog between two stand-up comics: leading role 逗哏[dou4 gen2] and fall-guy 捧哏[peng3 gen2], #144,690 [Add to Longdo]
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, / ] dialog (for stage performance), #218,080 [Add to Longdo]
撒科打诨[sā kē dǎ hùn, ㄙㄚ ㄎㄜ ㄉㄚˇ ㄏㄨㄣˋ, / ] to intersperse comic dialog (as they do in operas) [Add to Longdo]
江八点[jiāng bā diǎn, ㄐㄧㄤ ㄅㄚ ㄉㄧㄢˇ, / ] "Jiang Zemin's eight-point formula" (for resuming a dialog with Taiwan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアログ[だいあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[だいあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイアログ確立指示未完了[ダイアログかくりつしじみかんりょう, daiarogu kakuritsushijimikanryou] dialogue establishment indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了指示未完了[ダイアログしゅうりょうしじみかんりょう, daiarogu shuuryoushijimikanryou] dialogue termination indication outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
下位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
上位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] interaction (vs), conversation, dialogue [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
対話[たいわ, taiwa] Gespraech, Dialog [Add to Longdo]
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]
禅問答[ぜんもんどう, zenmondou] Zen-Dialog, unverstaendlicher_Dialog [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top