Search result for

detail

(93 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detail-, *detail*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Detailed Objectives (n) ข้อบังคับบริษัท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detail    [N] รายละเอียด, See also: ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, ส่วนเล็กๆ น้อยๆ, Syn. item, article, particulars
detail    [VT] อธิบายโดยละเอียด, See also: ทำโดยละเอียด, ชี้แจงรายละเอียด, Syn. elaborate, amplify, Ant. abbreviate, condense
detailed    [ADJ] ซึ่งมีรายละเอียดมาก, See also: อย่างละเอียด, Syn. particularized
detail off    [PHRV] สั่ง (ทางทหาร), Syn. tell off

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detail chartแผนภูมิละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
detail flowchartผังงานละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Detail accountบัญชีสาขา [การบัญชี]
detail designdetail design, การออกแบบขั้นรายละเอียด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
detail drawingdetail drawing, แบบรายละเอียด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Detail Screenชนิดที่ให้รายละเอียด [การแพทย์]
Detailed Reconnaissance Survey การสำรวจดินแบบค่อนข้างหยาบ
การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 40,000 ถึง 1 : 100,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 1 - 2 ตารางกิโลเมตร เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 50,000 ถึง 1 : 100,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ในงานวางแผนพัฒนาระดับจังหวัดและระดับภาค [สิ่งแวดล้อม]
Detailed Survey การสำรวจดินแบบละเอียด
การสำรวจดินที่ใช้แผนที่มาตราส่วนระหว่าง 1 : 5,000 ถึง 1 : 30,000 เป็นแผนที่พื้นฐานในการสำรวจในสนาม เจาะสำรวจดินจำนวน 1 หลุม ต่อพื้นที่ 50 - 80 ไร่ เพื่อทำเป็นแผนที่ดินมาตราส่วน 1 : 10,000 ถึง 1 : 30,000 แผนที่ดินแบบนี้นำไปใช้ประโยชน์ ในงานวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการอนุรักษ์ดินและน้ำระดับไร่นา งานวางแผนระบบชลประทานและงานวางแผนเกี่ยวกับที่ตั้งสถานีทดลองทางเกษตร [สิ่งแวดล้อม]
Detailsรายละเอียด [TU Subject Heading]
Details, Sharpรายละเอียดชัดเจน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
detailI will discuss the question with you in detail.
detailYour detailed explanation of the situation has let me see the light.
detailI'll give you our answer after we go into your proposal in greater detail.
detailHe's the type who doesn't worry about details.
detailIt is beyond the scope of this paper to argue the input theory in detail.
detailLet's not go into details.
detailThis theme should be treated in more detail.
detailI have no time to explain this in detail.
detailPlease turn over these papers and explain the matter to me in detail.
detailFrom this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
detailed(ดีเทลดฺ') adj. ซึ่งมีรายละเอียดมาก, Syn. thorough
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกร็ด    [N] detail, See also: frill, bits, fragment, Example: วันนี้เรามีเกร็ด เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกะ เลขประจำตัว น.ศ.มาฝากเพื่อเป็นความรู้, Thai definition: ข้อปลีกย่อย, ส่วนเบ็ดเตล็ด, ส่วนย่อย
ปลีกย่อย    [ADJ] odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
พิสดาร    [ADJ] detailed, See also: comprehensive, intensive, Syn. ละเอียด, Example: หนังสือเล่มนี้มีที่เป็นฉบับพิสดารอยู่ในห้องสมุดใหญ่อีกเล่ม, Thai definition: ที่มีความละเอียดลออ, ที่แสดงรายละเอียดมาก
ข้อปลีกย่อย    [N] detail, See also: particular, item, Syn. รายละเอียด, เรื่องเบ็ดเตล็ด, Example: ร่างสัญญามีข้อปลีกย่อยมากมาย ผู้เซ็นสัญญาต้องอ่านให้ดีก่อนเซ็นสัญญา
จาระไน    [V] detail, See also: elucidate, Syn. ชี้แจง, Example: คุณไม่ต้องจาระไนความสามารถพิเศษของคุณดอก ผลงานของคุณจะเป็นตัวบ่งบอกเอง, Thai definition: พูดชี้แจงอย่างละเอียดลออหรือถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ขายปลีก[v.] (khāiplīk) EN: retail ; sell in retail   FR: vendre au détail
ขายปลีก[adj.] (khāiplīk) EN: retail   FR: au détail
ค้าปลีก[v.] (khā plīk) EN: retail ; engage in retail trade   FR: vendre au détail ; vendre à la pièce
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
ข้อปลีกย่อย[n. exp.] (khøplīkyøi) EN: detail ; subtleties   FR: détail [m] ; subtilité [f]
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous   FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive   FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé

CMU English Pronouncing Dictionary
DETAIL    D AH0 T EY1 L
DETAIL    D IY1 T EY0 L
DETAILS    D AH0 T EY1 L Z
DETAILS    D IY1 T EY0 L Z
DETAILED    D AH0 T EY1 L D
DETAILEE    D AH0 T EY2 L IY1
DETAILER    D IY1 T EY0 L ER0
DETAILING    D AH0 T EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detail    (v) (d ii1 t ei l)
details    (v) (d ii1 t ei l z)
detailed    (v) (d ii1 t ei l d)
detailing    (v) (d ii1 t ei l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kleinarbeit {f}detail work [Add to Longdo]
Teilzeichnung {f}detail drawing [Add to Longdo]
Teilzeichnung {f}detail drawings [Add to Longdo]
Detail {n}; Einzelheit {f} | Details {pl}detail | details [Add to Longdo]
Einzelheit {f} | Einzelheiten {pl} | in den kleinsten Einzelheiten | in allen Einzelheiten | weitere Einzelheitendetail | details | in the minutest details | in explicit detail | further details [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
ディテール[, deite-ru] (n) detail; (P) [Add to Longdo]
デテール[, dete-ru] (n) detail [Add to Longdo]
委曲[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances [Add to Longdo]
委曲を尽くす[いきょくをつくす, ikyokuwotsukusu] (exp,v5s) to explain or describe a situation or matter in greatest details [Add to Longdo]
委細[いさい, isai] (n) details; particulars [Add to Longdo]
委細面談[いさいめんだん, isaimendan] (exp) details when I see you [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
案情[àn qíng, ㄢˋ ㄑㄧㄥˊ, ] details of a case; case [Add to Longdo]
清册[qīng cè, ㄑㄧㄥ ㄘㄜˋ, / ] detailed list; inventory [Add to Longdo]
端详[duān xiáng, ㄉㄨㄢ ㄒㄧㄤˊ, / ] details (of information) [Add to Longdo]
细节[xì jié, ㄒㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] details; particulars [Add to Longdo]
绵密[mián mì, ㄇㄧㄢˊ ㄇㄧˋ, / 綿] detailed; meticulous; fine and careful [Add to Longdo]
繁本[fán běn, ㄈㄢˊ ㄅㄣˇ, ] detailed edition; unexpurgated version [Add to Longdo]
[xiáng, ㄒㄧㄤˊ, / ] detailed; comprehensive [Add to Longdo]
详实[xiáng shí, ㄒㄧㄤˊ ㄕˊ, / ] detailed and reliable; full and accurate) [Add to Longdo]
详情[xiáng qíng, ㄒㄧㄤˊ ㄑㄧㄥˊ, / ] details; particulars [Add to Longdo]
详细[xiáng xì, ㄒㄧㄤˊ ㄒㄧˋ, / ] detailed; in detail; minute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
処理内容[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]
明細[めいさい, meisai] detail [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detail \De"tail\ (d[=e]"t[=a]l or d[-e]*t[=a]l"; 277), n. [F.
   d['e]tail, fr. d['e]tailler to cut in pieces, tell in detail;
   pref. d['e]- (L. de or dis-) + tailler to cut. See {Tailor}.]
   1. A minute portion; one of the small parts; a particular; an
    item; -- used chiefly in the plural; as, the details of a
    scheme or transaction.
    [1913 Webster]
 
       The details of the campaign in Italy. --Motley.
    [1913 Webster]
 
   2. A narrative which relates minute points; an account which
    dwells on particulars.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) The selection for a particular service of a person
    or a body of men; hence, the person or the body of men so
    selected.
    [1913 Webster]
 
   4. (Arch. & Mach.)
    (a) A minor part, as, in a building, the cornice, caps of
      the buttresses, capitals of the columns, etc., or
      (called {larger details}) a porch, a gable with its
      windows, a pavilion, or an attached tower.
    (b) A detail drawing.
 
   {Detail drawing}, a drawing of the full size, or on a large
    scale, of some part of a building, machine, etc.
 
   {In detail}, in subdivisions; part by part; item by item;
    circumstantially; with particularity.
 
   Syn: Account; relation; narrative; recital; explanation;
     narration.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Detail \De"tail\ (d[-e]*t[=a]l"), v. t. [imp. & p. p.
   {Detailed}; p. pr. & vb. n. {Detailing}.] [Cf. F.
   d['e]tailler to cut up in pieces, tell in detail. See
   {Detail}, n.]
   1. To relate in particulars; to particularize; to report
    minutely and distinctly; to enumerate; to specify; as, he
    detailed all the facts in due order.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To tell off or appoint for a particular service, as
    an officer, a troop, or a squadron.
    [1913 Webster]
 
   3. To provide with fine or intricate added decoration.
    [PJC]
 
   Syn: {Detail}, {Detach}.
 
   Usage: Detail respects the act of individualizing the person
      or body that is separated; detach, the removing for
      the given end or object.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detail
   n 1: an isolated fact that is considered separately from the
      whole; "several of the details are similar"; "a point of
      information" [syn: {detail}, {item}, {point}]
   2: a small part that can be considered separately from the
     whole; "it was perfect in all details" [syn: {detail},
     {particular}, {item}]
   3: extended treatment of particulars; "the essay contained too
     much detail"
   4: a crew of workers selected for a particular task; "a detail
     was sent to remove the fallen trees"
   5: a temporary military unit; "the peacekeeping force includes
     one British contingent" [syn: {contingent}, {detail}]
   v 1: provide details for
   2: assign to a specific task; "The ambulances were detailed to
     the fire station"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 detail [detɑj]
   detail
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Detail [deːtai] (n) , s.(n )
   detail
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top