ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drabble

D R AE1 B AH0 L   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drabble-, *drabble*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา drabble มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *drabble*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I mean, they should have asked Margaret Drabble.Ich finde, sie hätten Margaret Drabble fragen sollen. Man's Crisis of Identity in the Latter Half of the 20th Century (1969)
My name is Drabble.Mein Name ist DrabbleThe Black Windmill (1974)
Drabble?DrabbleThe Black Windmill (1974)
Drabble!DrabbleThe Black Windmill (1974)
...the kidnapper's name is Drabble....Der Name des Entführers lautet DrabbleThe Black Windmill (1974)
- Drabble's calling back at seven.- Drabble ruft um sieben zurück. The Black Windmill (1974)
- Drabble speaking.- Hier DrabbleThe Black Windmill (1974)
- Drabble speaking.- Hier DrabbleThe Black Windmill (1974)
There's more than one Drabble.Es gibt mehr als einen DrabbleThe Black Windmill (1974)
- Now what's all this about Drabble?- Was ist nun mit diesem DrabbleThe Black Windmill (1974)
From what this Drabble said, it's obvious they've penetrated my department very deeply.Den Worten dieses Drabble zufolge ist meine Abteilung gründlich infiltriert worden. The Black Windmill (1974)
What am I going to say to Drabble in the morning?Was soll ich morgen früh zu Drabble sagen? The Black Windmill (1974)
But don't tell Drabble that. Or Tarrant, either.Aber sagen Sie das weder Drabble noch Tarrant. The Black Windmill (1974)
If... Drabble is privy to the information he's already given us, we must assume he has knowledge which could endanger the country's security, and put countless lives at risk.Dass Drabble so gut informiert ist, zeigt, dass er die nationale Sicherheit gefährden und viele Leben aufs Spiel setzen könnte. The Black Windmill (1974)
Drabble speaking.Hier DrabbleThe Black Windmill (1974)
- Drabble speaking.- Drabble am Apparat. The Black Windmill (1974)
Let him lead us to Drabble.Er soll uns zu Drabble führen. The Black Windmill (1974)
If Tarrant is guilty, all we need is a positive link between Tarrant and Drabble.Ist Tarrant schuldig, muss seine Verbindung zu Drabble bewiesen werden. The Black Windmill (1974)
Drabble?DrabbleThe Black Windmill (1974)
But if this woman belonged to Drabble, why did they want to kill her?Wenn diese Frau zu Drabble gehörte, wieso wollten sie sie töten? The Black Windmill (1974)
Unless the man behind Drabble is a member of the General Purposes Committee.Es sei denn, der Mann hinter Drabble ist ein Mitglied des Generalkomitees. The Black Windmill (1974)
Our only hope of finding David is to make the real Drabble break cover.Wir können David nur finden, indem wir den echten Drabble hervorlocken. The Black Windmill (1974)
What did Drabble say in Paris?Was sagte Drabble doch gleich in Paris? The Black Windmill (1974)
Now, that policeman at your place said the Drabble call originated somewhere in the Brighton area.Der Polizist in deinem Haus sagte, Drabbles Anruf kam von irgendwo in der Nähe von Brighton. The Black Windmill (1974)
My name is Drabble.Mein Name ist DrabbleThe Black Windmill (1974)
- Drabble speaking.- DrabbleThe Black Windmill (1974)
I told you before, there's more than one Drabble.Ich sagte Ihnen doch schon, es gibt mehr als einen DrabbleThe Black Windmill (1974)
My name is Drabble.Mein Name ist DrabbleThe Black Windmill (1974)
- I got a call from Drabble.- Drabble hat mich angerufen. The Black Windmill (1974)

CMU English Pronouncing Dictionary
DRABBLE    D R AE1 B AH0 L

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drabble \Drab"ble\, v. t. [imp. & p. p. {Drabbled}; p. pr. & vb.
   n. {Drabbling}.] [???.See {Drab}, {Draff}.]
   To draggle; to wet and befoul by draggling; as, to drabble a
   gown or cloak. --Halliwell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drabble \Drab"ble\, v. i.
   To fish with a long line and rod; as, to drabble for barbels.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top