ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dogmatism

D AA1 G M AH0 T IH2 Z AH0 M   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dogmatism-, *dogmatism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dogmatism[N] การคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง, See also: การยึดเอาตนเป็นหลัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dogmatismสิทธันตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
DOGMATISM    D AA1 G M AH0 T IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dogmatism    (n) dˈɒgmətɪzəm (d o1 g m @ t i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
教条主义[jiào tiáo zhǔ yì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] dogmatism, #35,401 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dogmatismus {m}; Rechthaberei {f}dogmatism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドグマチズム[, dogumachizumu] (n) dogmatism [Add to Longdo]
ドグマティズム[, dogumateizumu] (n) dogmatism [Add to Longdo]
教条主義[きょうじょうしゅぎ, kyoujoushugi] (n) dogmatism [Add to Longdo]
独断論[どくだんろん, dokudanron] (n) dogmatism; dogma [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dogmatism \Dog"ma*tism\, n.
   The manner or character of a dogmatist; arrogance or
   positiveness in stating opinion.
   [1913 Webster]
 
      The self-importance of his demeanor, and the dogmatism
      of his conversation.           -- Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dogmatism
   n 1: the intolerance and prejudice of a bigot [syn: {bigotry},
      {dogmatism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top