Search result for

diabetes

(53 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diabetes-, *diabetes*, diabete
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diabetes[N] โรคเบาหวาน, See also: เบาหวาน, Syn. endrocrine disease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diabetes(ไดอะบี'ทิส) n. โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) ,โรคเบาจืด (diabetes insipidus)
diabetes insipidusโรคเบาจืด

English-Thai: Nontri Dictionary
diabetes(n) โรคเบาหวาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diabetes๑. โรคปัสสาวะมาก๒. โรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes mellitus] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes insipidusโรคเบาจืด, เบาจืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, เบาหวาน [มีความหมายเหมือนกับ diabetes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, artificialเบาหวานทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, chemicalเบาหวานเชิงเคมี [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, latent; prediabetes] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, intermittentเบาหวานชนิดเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, latent; prediabetesเบาหวานแฝง [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, chemical] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, lipuricเบาหวานถ่ายไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, maskedเบาหวานเร้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diabetes, neurogenousเบาหวานเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diabetes complicationsภาวะแทรกซ้อนขณะเป็นเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes Insipidusเบาจืด,โรค,เบาจืด [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Centralเบาจืดจากการขาดเวโซเปรสซิน [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Nephrogenicเบาจืดเนื่องจากไต,โรคไตที่มีปัสสาวะมาก,โรคเบาจืดเนื่องจากไต,โรคเบาจืดที่มีสาเหตุจากไต,โรคเบาจืดที่มีสาเหตุมาจากไต [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Pituitaryโรคเบาจืดที่เกิดจากต่อมใต้สมอง [การแพทย์]
Diabetes Insipidus, Vasopressin Sensitiveเบาจืดที่ไวต่อเวโซเปรสซิน [การแพทย์]
Diabetes mellitusเบาหวาน [TU Subject Heading]
Diabetes mellitusโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus) เป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ มีสาเหตุมาจากตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยหรือไม่ได้เลยหรือมีอินซูลินเพียงพอแต่ร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินในการควบคุมระดับน้ำตาล

โรคเบาหวานที่พบบ่อยมี 2 ชนิด คือ โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และโรคเบาหวานชนิดที่ 2
1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากตับอ่อนถูกทำลายจึงไม่สามารถผลิตอินซูลินได้หรือผลิตได้น้อย มักพบในเด็กและผู้ที่มีอายุน้อย จำเป็นต้องรักษาโดยใช้ยาฉีดอินซูลินตั้งแต่แรกเริ่มและตลอดไป
2. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่เกิดจากร่างกายไม่สามารถใช้อินซูลินที่มีเพียงพอในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหรือตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อย มักพบในผู้ใหญ่ ผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดนี้ส่วนหนึ่งจะสามารถควบคุมโรคได้โดยการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมและการออกกำลังกายโดยไม่จำเป็นต้องใช้ยา แต่ถ้าไม่สามารถควบคุมโรคได้ต้องรับประทานยาร่วมด้วย มีผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดนี้ส่วนหนึ่งเป็นมานานแล้วอาจดื้อยาดังนั้นจำเป็นต้องรักษาด้วยยาฉีดอินซูลิน
โรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นโรคเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดในคนทั่วโลกและในคนไทย

การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อบ่งชี้โรคเบาหวานที่เป็นมาตรฐานมี 3 แบบ คือ
1. ตรวจระดับน้ำตาลตอนเช้าหลังงดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเวลาใดก็ได้
3. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 2 ชั่วโมงหลังจากดื่มสารละลายกลูโคส 75 กรัม

อาการของคนเป็นโรคเบาหวานที่สามารถสังเกตได้คือ ดื่มน้ำมาก ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลดลงโดยที่ยังรับประทานอาหารตามปกติ ตามัว ปลายมือปลายเท้าชา เป็นแผลแล้วหายยาก อย่างไรก็ตามผู้เป็นโรคเบาหวานจำนวนไม่น้อยมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แสดงให้เห็น

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมีลักษณะ เช่น อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป อ้วนหรืออ้วนลงพุง มีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน มีความดันโลหิตสูง มีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ มีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คลอดบุตรที่มีน้ำหนักแรกเกิดเกิน 4 กิโลกรัม ตั้งครรภ์ผิดปกติ มีประวัติโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน

วิธีการป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคเบาหวานมีดังนี้
1. ออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสม
2. รับประทานอาหารที่มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะ
3. ไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่

การตรวจสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประกอบด้วย การซักถามอาการ การตรวจร่างกาย การตรวจเท้าอย่างละเอียด การตรวจตา การตรวจปัสสาวะ การตรวจหาระดับไขมันในเลือด การตรวจการทำงานของไต

การที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานมีผลให้อวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายมีการทำงานที่ผิดปกติ เช่น
- โรคเบาหวานที่จอประสาทตา มีผลให้สายตาเสียหรือตาบอดหากมีอาการรุนแรง
- โรคเบาหวานที่ไต ทำให้ไตเสื่อม มีอาการบวม ซีด อ่อนเพลีย สุดท้ายไตจะวายและเสียชีวิต
- หลอดเลือดแดงตีบตัน หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่หัวใจทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและมีโอกาสหัวใจวาย หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่สมองทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ หากหลอดเลือดแดงตีบตันที่ขาทำให้มีอาการปวดน่องเวลาเดิน ปลายเท้าเย็น ถ้าอุดตันจะทำให้นิ้วเท้าแห้งดำ หากติดเชื้อแทรกซ้อนทำให้นิ้วเน่าดำ อาจต้องตัดนิ้วหรือเท้าหรือขา
โรคแทรกซ้อนที่เกิดจากการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานเหล่านี้สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดได้โดยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติหรือเป็นปกติ นอกจากนี้ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงและระดับไขมันในเลือดผิดปกติอย่างเคร่งครัด

แหล่งข้อมูล
วรรณี นิธิยานันท์. (2553). โรคเบาหวาน. ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. (เล่มที่ 35, หน้า 242-269). กรุงเทพฯ : โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Diabetes Mellitusโรคเบาหวาน,เบาหวาน,โรค,เบาหวาน [การแพทย์]
diabetes mellitusโรคเบาหวาน, โรคที่เกิดจากร่างกายขาดอินซูลิน อาการของโรคคือ ปัสสาวะบ่อย มีน้ำตาลในปัสสาวะ ร่างกายอ่อนแอ มีความต้านทานโรคต่ำ เมื่อเป็นแผลจะรักษาหายยาก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cures high blood when you boil it, cures sugar, diabetes, all diseases.ใช้ต้มกินรักษาความดันได้ รักษา โรคเบาหวาน รักษาได้ทุกโรค District 9 (2009)
The other, a middle-aged woman with a family history of diabetes.หญิงวัยกลางคน กับครอบครัวที่เลวร้าย Saw VI (2009)
Will, if my diabetes comes back, I can't get pregnant.- ใช่ วิลล์ ถ้าฉันเป็นเบาหวานอีก ฉันจะตั้งท้องไม่ได้ Pilot (2009)
I call it special drink. Someday you will know it by its true name, diabetes.แล้วซักวันเธอคงจะรู้ว่าชื่อจริงของมัน ก็คือ "โรคเบาหวาน" Home Economics (2009)
"Have you ever been diagnosed with diabetes?"เคยตรวจพบว่าเป็นเบาหวานไหม The Adhesive Duck Deficiency (2009)
Pancreas and kidneys from the diabetes.ตับอ่อนกับไต จากโรคเบาหวาน Repo Men (2010)
Is to check for diabetes?เอาไว้ตรวจโรคเบาหวาน The Boyfriend Complexity (2010)
How much longer we got with this diabetes thing? Couple hours?เรามีเวลาสำหรับเรื่องเบาหวานนี้เท่าไร สองชั่วโมงเหรอ Pilot (2010)
If that. Teresa's type 1 diabetes.แล้วถ้า เทเรสซ่า เป็นแบบ ไทป์ 1 Pilot (2010)
Men with diabetes, men with prostate cancer, men with massive penile injuries.ผู้ชายที่เป็นเบาหวาน มะเร็งต่อมลูกหมาก องคชาติกระทบกระเทือน Love & Other Drugs (2010)
Now I'm sneezing dust bunnies. Is that diabetes?ออกมาเป็นก้อนเลย ผมเป็นเบาหวานใช่มั้ย Horrible Bosses (2011)
You're battling diabetes, remember? Huh?เขาเป็นเจ้าหนุ่มพูดน้อย Just Go with It (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diabetesHe was watchful for any sign of diabetes.
diabetesI have diabetes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคเบาหวาน[N] diabetes, Syn. เบาหวาน, Example: คนที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คือ มีประวัติในครอบครัวมีความดันโลหิตสูง และขาดการออกกำลังกาย, Thai definition: ชื่อโรคชนิดหนึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
เบาหวาน[N] diabetes, Syn. โรคเบาหวาน, Example: มารดาที่เป็นเบาหวานจะพบบุตรมีความพิการสูงกว่าปกติถึง 3 เท่า, Thai definition: โรคชนิดหนึ่งมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคเบาหวาน[n.] (rōk bao wān) EN: diabetes   FR: diabète [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIABETES    D AY2 AH0 B IY1 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diabetes    (n) (d ai2 @ b ii1 t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diabetes {f}; Zuckerkrankheit {f} [med.] | Diabetes verhütenddiabetes | anti-diabetic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
若年型糖尿病[じゃくねんがたとうにょうびょう, jakunengatatounyoubyou] (n) juvenile onset diabetes [Add to Longdo]
多飲[たいん, tain] (n) polydipsia; excessive thirst (e.g. with diabetes) [Add to Longdo]
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] (n) diabetes mellitus; sugar diabetes; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糖尿病[táng niào bìng, ㄊㄤˊ ㄋㄧㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, 尿] diabetes; diabetes mellitus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
糖尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] Diabetes, Zuckerkrankheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 diabetes \di`a*be"tes\, n. [NL., from Gr. ?, fr. ? to pass or
   cross over. See {Diabase}.] (Med.)
   Any of several diseases which is attended with a persistent,
   excessive discharge of urine; when used without
   qualification, the term usually refers to {diabetes
   mellitus}. The most common form is {diabetes mellitus}, in
   which the urine is not only increased in quantity, but
   contains saccharine matter, and the condition if untreated is
   generally fatal.
   [1913 Webster]
 
   Note: The two major subtypes recognized are
 
   {diabetes insipidus} and
 
   {diabetes mellitus}. In {diabetes insipidus} there is
    excretion of large amounts of urine of relatively low
    density, accompanied by extreme thirst, but the urine
    contains no abnormal constituent. The more serious form
    {diabetes mellitus} (from Latin mellitus, sweetened with
    honey) is a metabolic disease in which the utilization of
    carbohydrate is reduced and that of lipids and proteins is
    increased. This form is caused by a deficiency in insulin
    (which is mostly formed in the pancreas), and may be
    accompanied by glucosuria, hyperglycemia, elecrolyte loss,
    ketoacidosis, and sometimes coma. It has severe long-term
    effects, including damage to the nerves, the retina, and
    the kidney, and degeneration of blood vessels which may
    lead to poor circulation, especially in the limbs,
    subsequent infection, and eventual loss of limbs.
    Diabetes mellitus itself has recognized variants, being
    divided into {insulin-dependent diabetes mellitus} and
    {non-insulin-dependent diabetes mellitus}.
    Non-insulin-dependent diabetes mellitus is also called
    {adult-onset diabetes} (abbreviated NIDDM), and is the
    less severe form of diabetes mellitus, occurring mostly in
    obese individuals over the age of 35. It may be treated by
    diet and oral hypoglycemic agents, though occasionally
    serious degenerative effects may develop.
    Insulin-dependent diabetes mellitus (abbreviated IDDM),
    also called {type I diabetes}, is a severe form of the
    disease, usually starting when the affected person is
    young (hence also called {juvenile-onset diabetes}). In
    addition to the increased urine (polyuria) common to all
    forms of diabetes, this form is characterized by low
    levels of insulin in the blood, ketoacidosis, increased
    appetite, and increased fluid intake, and may lead to
    weight loss and eventually the severe degenerative effects
    mentioned above. Treatment requires administration of
    insulin and careful regulation of the diet. --Stedman
    [PJC]
 
   {Diabetes mellitus} [NL., sweet diabetes], that form of
    diabetes in which the urine contains saccharine matter.
 
   {Diabetes insipidus} [NL., lit., diabetes], the form of
    diabetes in which the urine contains no abnormal
    constituent. Diabetic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diabetes
   n 1: a polygenic disease characterized by abnormally high
      glucose levels in the blood; any of several metabolic
      disorders marked by excessive urination and persistent
      thirst

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 diabetes [dijabetəs]
   diabetes
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 diabetes
   diabetes
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top