ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deprive

D IH0 P R AY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deprive-, *deprive*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deprive(vt) ปลดตำแหน่ง
deprive(vt) ยึดทรัพย์, See also: ริบทรัพย์, ตัดทอน, ยึด, ถอดถอน, Syn. bereave, strip, Ant. supply
deprived(adj) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ), See also: ขาดแคลน, Syn. dispossed, stripped
deprive of(phrv) ทำให้สูญเสีย, See also: เพิกถอน สิทธิ, ทำให้ไม่ได้รับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน, ทำให้ไม่ได้รับ, ตัดสิทธิ, กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave

English-Thai: Nontri Dictionary
deprive(vt) เอาออก, ตัดสิทธิ์, ถอดถอน, กีดกัน, ถอดยศ, ถอนสิทธิ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won't deprive you of that pleasureฉันไม่ถอดถอนคุณของความยินดีนั้น Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
What will that deprive us of? Two rupees of salt tax?แล้วเราจะได้อะไรขึ้นมา ภาษีเกลือแค่ 2 รูปี Gandhi (1982)
Why deprive yourself of life's pleasures?ทำไมถึงกีดกันตัวเอง จากความสุขล่ะ? Wild Reeds (1994)
I'd hate to deprive you of this.ฉันเกลียดที่จะกีดกันคุณจากการนี​​้ The Shawshank Redemption (1994)
No state can deprive any person of life liberty or property without due process of law.ซึ่งเขียนไว้ว่า "รัฐย่อมไม่อาจเพิกถอนสิทธิของบุคคลใดจากชีวิต "อิสรภาพหรือทรัพย์สินโดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม" The Corporation (2003)
Oh you cant deprive a person of life liberty or property."ในเมื่อท่านไม่สามารถเพิกถอนสิทธิของบุคคลใด ๆ "จากชีวิต อิสรภาพหรือทรัพย์สิน The Corporation (2003)
But I'd hate to deprive the nation of China... of that kind of satisfaction.แต่ฉันไม่อยากทำให้ชาวจีน The Perfect Man (2005)
and in doing so, deprives our species of its evolutionary advancement.และในสิ่งที่ทำนั้น สกัดกั้นการวิวัฒนาการของพวกเขา Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
First to figure out what's threatening to deprive the patient of the 20 or so miserable years he's got left with sma, gets to keep their jobs. .เพื่อหาว่าอะไรกำลังเล่นงานคนไข้ ที่ต้องทนทุกข์เกือบ 20 ปีกับโรคนี้ ให้เขาได้ทำงานเค้าต่อไป 97 Seconds (2007)
And why should I deprive other men of chance at freedom?แล้วทำไมฉันต้องสนใจ อิสรภาพของคนอื่นด้วยล่ะ? Fire/Water (2007)
But it seems a shame to deprive them of even a little more time.แต่มันน่าละอาย ที่ให้เวลากับเขาไม่มาก WarGames: The Dead Code (2008)
You can't deprive yourself like this.นายปฎิเสธตัวเองไม่ได้หรอก Boxed In (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
depriveAge deprived him of his sight.
depriveAn accident deprived him of sight.
depriveAnger deprived him of his reason.
depriveAstonishment deprived me of my power of speech.
depriveAstonishment deprived me of speech.
depriveA toothache deprived me of sleep.
depriveA traffic accident deprived him of the use of his left hand.
depriveCommuters were deprived of their transport by the strike.
depriveCriminals are deprived of social rights.
depriveHe deprived my little sister of all her toys.
depriveHe deprived us of our liberty.
depriveHe was deprived of his civil rights.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดสิทธิ์(v) deprive of one's right, See also: deny someone the right, Example: ข้าราชการถูกตัดสิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชน, Thai Definition: ไม่ให้มีสิทธิ์ได้รับ หรือเข้าร่วม
ลิดรอน(v) deprive, See also: cut off, dispossess, Syn. ตัดทอน, ตัดรอน, Example: ส.ส. และวุฒิสภาชุดปัจจุบันถูกลิดรอนอำนาจจากรัฐธรรมนูญใหม่
รอนสิทธิ์(v) infringe upon, See also: deprive, infringe on, Thai Definition: รบกวนขัดสิทธิของบุคคลในอันที่จะครอง หรือใช้ทรัพย์สินโดยปกติสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปลื้อง[pleūang] (v) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of  FR: retirer ; ôter
ปราศจาก[prātsajāk] (v) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from  FR: être dépourvu de ; être privé de
ตัดหนทาง[tat honthāng] (v, exp) EN: deprive s.o. from his livelihood
ตัดสิทธิ[tat sitthi = tat sit] (v, exp) EN: deprive s.o. of a right ; deny s.o. the right to do sth  FR: priver qqn. de ses droits

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPRIVE D IH0 P R AY1 V
DEPRIVED D IH0 P R AY1 V D
DEPRIVES D IH0 P R AY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deprive (v) dˈɪprˈaɪv (d i1 p r ai1 v)
deprived (v) dˈɪprˈaɪvd (d i1 p r ai1 v d)
deprives (v) dˈɪprˈaɪvz (d i1 p r ai1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥夺[bō duó, ㄅㄛ ㄉㄨㄛˊ, / ] deprive; expropriate; strip (of), #8,740 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
干す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s, vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P) [Add to Longdo]
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1, vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P) [Add to Longdo]
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s, vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P) [Add to Longdo]
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P) [Add to Longdo]
貧困地域[ひんこんちいき, hinkonchiiki] (n) poor region; deprived area [Add to Longdo]
役を干される[やくをほされる, yakuwohosareru] (exp, v1) to be deprived of one's role; to have one's livelihood taken away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deprive \De*prive"\, v. t. [imp. & p. p. {Deprived}; p. pr. &
   vb. n. {Depriving}.] [LL. deprivare, deprivatium, to divest
   of office; L. de- + privare to bereave, deprive: cf. OF.
   depriver. See {Private}.]
   1. To take away; to put an end; to destroy. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       'Tis honor to deprive dishonored life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To dispossess; to bereave; to divest; to hinder from
    possessing; to debar; to shut out from; -- with a remoter
    object, usually preceded by of.
    [1913 Webster]
 
       God hath deprived her of wisdom.   --Job xxxix.
                          17.
    [1913 Webster]
 
       It was seldom that anger deprived him of power over
       himself.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. To divest of office; to depose; to dispossess of dignity,
    especially ecclesiastical.
    [1913 Webster]
 
       A minister deprived for inconformity. --Bacon.
 
   Syn: To strip; despoil; rob; abridge.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deprive
   v 1: take away possessions from someone; "The Nazis stripped the
      Jews of all their assets" [syn: {deprive}, {strip},
      {divest}]
   2: keep from having, keeping, or obtaining
   3: take away [syn: {deprive}, {impoverish}] [ant: {enrich}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top