Search result for

dents

(37 entries)
(0.0321 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dents-, *dents*, dent
English-Thai: Nontri Dictionary
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The wood have little dents or holes?ไม้มีรอยบิ่นหรือรูไหม? Emancipation (2008)
You have some dents in your car.รถเสียแค่นิดหน่อย เอาไปโป๊วก็หายแล้วมั้ง Dragonball: Evolution (2009)
Santa's probably fixing any dents or chips as we speak.ทั่วโลกในวันนี้ A Very Glee Christmas (2010)
- No dents, no scratches.- ไม่มีรอยแตกหรือขีดข่วน The Plateau (2010)
It's got a couple dents.เปล่าหรอก .. Just Go with It (2011)
Studio Ghibli, Nippon Television Network, Dentsu, Hakuhodo DYMP, Walt Disney Japan, Mitsubishi and Toho presentสตูดิโอ จิบลิ , นิปปอนเทเลเวิสชั่น เนทเวิร์ก , เดนซึ ,ฮากุโฮโด \ DYMP, วอลดีสนีย์ เจแปน, มิซูบิชิ และ โทโฮ ภูมิใจเสนอ From Up on Poppy Hill (2011)
Any idea how she got those dents?รถมีรอยตรงด้านหน้าและ มีรอยบุบที่กันชน รู้ไหมคะว่าเธอได้รอยบุบมาได้ยังไง Once Upon a Crime (2012)
These dents were most likely caused by an impact with his skull.รอยแตกพวกนี้น่าจะเกิด จากการกระแทกด้วยกระโหลกของเขา The Gunk in the Garage (2012)
dents in her skull, fro hammer blows.รูฆ้อนเจาะ อยู่ที่กะโหลก August: Osage County (2013)
Now, Dr. Hodgins found three dents on the suitcase, evenly spaced, that are different from the dents caused by the rocks.ดร.ฮอดจิ้นพบรอยตอก3รอย ที่กระเป๋า,ระยะห่างเท่ากัน แต่รอยเหล่านี้ แตกต่างออกไป มันเกิดจากก้อนหิน The Friend in Need (2013)
Dentsu and Studio Ghibli presentTokuma โชนิปปอนเครือข่ายโทรทัศน์ Dentsu และสตูดิโอ Ghibli ปัจจุบัน Princess Mononoke (1997)
FUJI TELEVISION NETWORK, ALTAMIRA PICTURES, TOHO and DENTSU presentFUJI TELEVISION NETWORK, ALTAMIRA PICTURES. TOHO and DENTSU present Swing Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dentsThere are so many fine scratches and dents on its surface, it's no use polishing it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธครบมือ[adj.] (āwut khrop meū) EN: fully armed   FR: armé jusqu'aux dents
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ฟันฟาง[n.] (fanfāng) EN: teeth   FR: dents [fpl] ; denture [f]
ฟันขึ้น[n.] (fan kheun) EN: teethe   FR: faire ses dents
ฟันปลอม[n. exp.] (fan pløm) EN: false tooth ; false teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
ฟันเทียม[n. exp.] (fan thīem) EN: false tooth ; false teeth ; artificial teeth ; false denture   FR: fausse dent [f] ; fausses dents [fpl] ; dentier [m] ; prothèse dentaire [f]
หัวนอนปลายตีน[n.] (hūanønplāitīn) EN: background ; origin ; family and status ; antecedents ; person's back ground   
จิ้มฟัน[v. exp.] (jim fan) FR: se curer les dents
การป้องกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān pǿngkan ubattihēt = kān pǿngkan ubatthēt) EN: accident prevention   FR: prévention des accidents [f]
กัดฟัน[v. exp.] (katfan) EN: gnash (the teeth) ; clench one's teeth   FR: grincer des dents

CMU English Pronouncing Dictionary
DENTS    D EH1 N T S
DENTSU    D EH1 N T S UW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dents    (v) (d e1 n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
アンデパンダン[, andepandan] (n) independents (in the context of art) (fre [Add to Longdo]
インフォーマント[, info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo]
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school" [Add to Longdo]
カデンツ[, kadentsu] (n) cadence (ger [Add to Longdo]
カデンツァ[, kadentsua] (n) cadenza (ita [Add to Longdo]
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class [Add to Longdo]
スリップ事故[スリップじこ, surippu jiko] (n) (car) accidents caused by slippery road conditions; icy road accidents [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top