ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denouement

D EY2 N UW2 M AA1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denouement-, *denouement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denouement(เดนูมาน') n. ผลสุดท้าย, ตอนจบ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DENOUEMENT D EY2 N UW2 M AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denouement (n) dənˈɔɪmɛnt (d @ n oi1 m e n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lösung { f }; Auflösung { f }; Ausgang { m } (eines Konfliktes) | Lösungen { pl }; Auflösungen { pl }denouement | denouements [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
終局[しゅうきょく, shuukyoku] (n, adj-no) end; close; conclusion; denouement; finale; end of a game of go; (P) [Add to Longdo]
大団円[だいだんえん, daidan'en] (n) denouement; ending; conclusion; (grand) finale [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 D'enouement \D['e]`noue`ment"\, n. [F. d['e]nouement, fr.
   d['e]nouer to untie; pref. d['e]- (L. dis-) + nouer to tie,
   fr. L. nodus knot, perh. for gnodus and akin to E. knot.]
   1. The unraveling or discovery of a plot; the catastrophe,
    especially of a drama or a romance.
    [1913 Webster]
 
   2. The solution of a mystery; issue; outcome.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denouement
   n 1: the outcome of a complex sequence of events
   2: the final resolution of the main complication of a literary
     or dramatic work

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top