Search result for

dengel

(55 entries)
(1.3077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dengel-, *dengel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dengel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dengel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You pure Angel...Du bist ja ein richtiger RauschgoldengelUn par de asesinos (1970)
-Go and fetch the root of all evil...- Ah! Bruder Clementino... Bring ihm das Sündengeld her. Trinity Is Still My Name (1971)
She's cost me an eye and an ear.Sie hat ein Heidengeld gekostet. A Genius, Two Partners and a Dupe (1975)
$325 in charity.$325. Und alles aus Spendengeldern. A Genius, Two Partners and a Dupe (1975)
No, uh-uh. You couldn't pay me triple to take it up.Nicht mal für ein Heidengeld. The Last Flight of Noah's Ark (1980)
Now, it comes back here with so much as a speck of dust on it you're gonna pay through the nose.Sollte er, wenn er zurückkommt, auch nur ein Staubkorn drauf haben, wird dich das ein Heidengeld kosten. Car Wars (1985)
I will be leaving for Charleston tomorrow.Das wurde alles mit Spendengeldern von unseren Befürwortern finanziert. December 1864 - February 1865 (1986)
It will, and it must.Dass diese Spendengelder für Munition verwendet werden. When Irish Eyes Are Crying (1986)
He make much money off us black people and all he got up there on the wall is Italians.Er verdient ein Heidengeld an Schwarzen und an seiner Wand hängen nur Italiener. Do the Right Thing (1989)
She's already spending the millions.Sie hat bereits ein Heidengeld ausgegeben. Episode #1.6 (1990)
He made us hide in the store and steal the kiddies' charity money.Er hat uns gezwungen, für ihn das Spendengeld aus dem Laden zu stehlen. Home Alone 2: Lost in New York (1992)
That fence was thrown together with boards and nails.Der wurde einfach so zusammengedengelt. How Green Was My Apple (1994)
-That'll cost a packet.- Das wird ein Heidengeld kosten. Devil's Island (1996)
His family's debt was paid off with money received from the donation.Die Schulden seiner Familie wurden mit den Spendengeldern beglichen. Not One Less (1999)
You're gonna hit the knees doing regular panel beating.Du hast einen Kopf, der regelmäßig gedengelt werden muss. Chopper (2000)
I will have more gold than I can spend!Die Originale, von Spendengeldern erworben, verkaufe ich. Dann werde ich mehr Geld haben, als ich ausgeben kann. Shisha no gakuensai (2000)
I can't believe this is happening to me.Wir haben 52 Mio. Dollar Kundengelder verloren und wodurch? Good Advice (2001)
- And the money?- Und das Spendengeld? Blood Money (2001)
That's millions of dollars at your charitable disposal.Ihnen stehen Millionen von Spendengeldern zur Verfügung. Two Weeks Notice (2002)
A larger voice in the monetary disbursal of charitable funds... donated to our institution.Größeres Mitspracherecht, was die Verwendung von Spendengeldern an unserer Schule angeht. I Can't Get Started (2002)
They have sent in donations.Sie haben Spendengelder geschickt. Hot and Bothered (2003)
I've been funneling money out of the charity into a private account, just to get us by!Ich hab Spendengelder auf mein Privatkonto überwiesen, damit wir überleben. White Chicks (2004)
Look here, Earth money.Ooh! Erdengeld! G.O.R.A. (2004)
I've lost small fortunes at poker. My eye twitches.Ich verliere beim Pokern ein Heidengeld. The Storm (2004)
Why don't you try calling him on mine? 310-LICKME.Russell, ich möchte Ihnen noch sagen, dass es mir nicht leid tut, was ich gesagt habe, denn Sara ist 12 und sie ist kreativ, und es ist mir egal, wenn Sie Ihre Spendengelder jetzt streichen, Ate the Hamburgers, Wearing the Hats (2004)
And for loads of money.Für'n Heidengeld, außerdem. Aislados (2005)
I got into this thing where I had to move a little client money around temporarily to cover some expenses.Ich war in einer Lage, wo ich zeitweilig Kundengelder hin- und herbewegen musste, um Ausgaben abzudecken. They Asked Me Why I Believe in You (2005)
We invest our clients' money in companies that show potential and then sell our share at a profit.Wir verwalten die Kundengelder." "Wir beteiligen uns an Firmen und verkaufen die Anteile mit Gewinn." Exit (2006)
I need me some braille bills, something.Ich brauch' Blindengeld oder so. That's Got His Own (2006)
Look, I spoke to the people at Smiling Faces Around the Globe, and they said you quit four months ago, because they caught you stealing donations."Lächelnde Gesichter auf der ganzen Welt" gesprochen. Und dort hat man Ihnen vor 4 Monaten gekündigt, weil Sie Spendengelder unterschlagen haben. A Dollar and a Dream (2008)
He's probably liquidated the charity's money into cash.Auch online ist nichts zu finden. Er hat wahrscheinlich die Spendengelder schon in Bares umgesetzt. The 12-Step Job (2009)
I'm raising money for a local free clinic.Ich sammelte Spendengelder für eine lokale unabhängige Klinik. Pilot (2009)
Having your car modified for daytime driving shouldn't cost you the Earth.Ein Auto für das Tagefahren zu modifizieren sollte sie nicht ein Heidengeld kosten.... Daybreakers (2009)
You get attacked by a few fundamentalist fucking assholes And the federal money comes raining down like rose petals.Ihr werdet von ein paar fundamentalistischen verdammten Arschlöchern angegriffen und das Behördengeld regnet auf euch wie Rosenblütenblättern. At the Foot of Canal Street (2010)
Fourty percent of the history city center was destroyed and later rebuilt with money donated by Americans.40 % der Altstadt wurden im Bombenhagel zerstört und anschließend mit amerikanischem Spendengeld wieder aufgebaut. Germany from Above (2010)
I mean you're raising money, building schools.Du sammelst Spendengelder, baust Schulen. Monte Carlo (2011)
Even second-hand, a bike like that costs a small fortune.- Non, non, non, non. Sogar gebraucht kostet so ein Motorrad ein Heidengeld. North Sea Texas (2011)
I will show you somethingDas sind ausländische Spendengelder. 1911 (2011)
You do not pay attention to your wordsEr sammelt Spendengelder, rekrutiert Kämpfer, kauft Waffen und plant Aufstände! Jetzt übertreibt Ihr aber, Minister Su. 1911 (2011)
She is cleaning up!Die macht ein Heidengeld! Promised Land (2012)
It's amazing how much you can buy at an auction with a shitload of charity money.Erstaunlich, was man mit einem Arsch voller Spendengelder alles ersteigern kann. Allosaurus Crush Castle (2012)
It's amazing how much you can buy at an auction with a shitload of charity money.Erstaunlich, was man mit einem Arsch voller Spendengelder alles ersteigern kann. Unfreeze (2012)
But a good education As is known, a heathen money.Aber eine gute Ausbildung kostet bekanntlich ein Heidengeld. The Olsen Gang in Deep Trouble (2013)
You were down in Spartanburg doing some sort of fundraiser.Du warst unten in Spartanburg und hast wohl Spendengelder gesammelt. Chapter 3 (2013)
Man, all those charities have gotta cost, like -Mann, all diese Stiftungen müssen ja ein Heidengeld kosten... Hey! Sea Tunt: Part 1 (2013)
Since that time, her nonprofit has raised over $35 million in her campaign to eliminate human and sex trafficking around the globe.Seither hat ihre Stiftung, rund um den Globus, mehr als 35 Millionen Dollar für ihre Kampagne gegen Menschen- und Sexhandel durch Spendengelder eingenommen. The Freelancer (No. 145) (2013)
And why do you still trek to Italy, to pay good money to bathe in plain spring water that is not a drop more medicinal than the water that flows from your own tub?Warum pilgerst du eigentlich noch nach Italien und gibst ein Heidengeld für Quellwasser aus, das keinen Deut medizinischer wirkt als das Wasser zu Hause in deiner Badewanne? Magic in the Moonlight (2014)
My host spends a tremendous amount of money on all the wrong things.Mein Gastgeber gibt ein Heidengeld für lauter falsche Sachen aus. The Kingmaker (No. 42) (2014)
And finally a cursory inspection of the church roof account reveals that fundraising has been, shall we say, erratic, to say the least.Eine Inspektion des Kirchendachs hat gezeigt, dass Spendengelder spärlich fließen, um es gelinde auszudrücken. The Daughters of Jerusalem (2014)
He's not me son, he's me grandson. Daniel's me son. The one who's drinking too much.Sie haben ein Heidengeld für meine Ausbildung ausgegeben. Episode #1.6 (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
DENGEL    D EH1 NG G AH0 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heidengeld {n}a fortune [Add to Longdo]
Sündengeld {n}illgotten money [Add to Longdo]
Weidengelbkehlchen {n} [ornith.]Common Yellowthroat [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top