ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cunnilingus

K AH2 N AH0 L IH1 NG G AH0 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cunnilingus-, *cunnilingus*, cunnilingu
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cunnilingus(คันนะลิง'กัส) n. การกระตุ้นอวัยวะเพศของ สตรีด้วยปากและลิ้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cunnilingusคันนิลิงกัส,การเลียอวัยวะเพศเมีย [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUNNILINGUS K AH2 N AH0 L IH1 NG G AH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舔阴[tiǎn yīn, ㄊㄧㄢˇ ㄧㄣ, / ] cunnilingus [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cunnilingus {m}cunnilingus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クンニ[, kunni] (n) (abbr) (See クンニリングス) cunnilingus [Add to Longdo]
クンニリングス[, kunniringusu] (n) cunnilingus [Add to Longdo]
ハーモニカ[, ha-monika] (n) (1) harmonica; mouth organ; (2) (X) cunnilingus; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cunnilingus \cun`ni*lin"gus\ n. [NL., fr. L. cunnus vulva +
   lingere to lick.]
   Stimulation of the vulva or clitoris of one person by the
   tongue of another, for the purpose of giving sexual
   gratification.
 
   Syn: cunnilinctus.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cunnilingus
   n 1: oral stimulation of the vulva or clitoris [syn:
      {cunnilingus}, {cunnilinctus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top