Search result for

cs

(90 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cs-, *cs*, c
English-Thai: Longdo Dictionary
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
csabbr. clinical stage,cycloserine,cesarein section
cs&ccabbr. culture sensitivity and colony count
csfabbr. cerebrospinal fluid,colong stimulating factor
a/cs pay. a/ cs payabbr. accounts payable
a/cs rec.abbr. accounts receivable
acoustics(อะคู' สทิคซฺ) n. วิชาที่ว่าด้วยเสียง, โสตศาสตร์, ประสิทธิภาพของห้องที่มีต่อเสียง
acrobatics(แอคโรแบท' ทิคซฺ) n. กายกรรม, ศิลปกายกรรม, การกระทำที่โลดโผน, Syn. gymnastics)
actinic ray physics.รังสีคลื่นสั้น, รังสีพันสีม่วง (which produces photochemical effects)
aeroballistics(แอโรบะลิส' ทิคซฺ) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับขีปนาวุธ. -aeroballistic adj.
aerodynamics(แอโรไดแนม' มิค') n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอากาศและแก๊สและผลของมัน. -aerodynamical adj., -aerodynamicist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acoustics(n) เสียงสะท้อน,การได้ยิน,วิชาเสียง
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
aeronautics(n) วิชาการบิน
aesthetics(n) สุนทรียศาสตร์
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก
aquatics(n) กีฬาทางน้ำ
astronautics(n) วิทยาศาสตร์การบิน
athletics(n) การกรีฑา,การกีฬา
atmospherics(n) การรบกวนคลื่นวิทยุ
bionomics(n) นิเวศน์วิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
CSF (fluid, cerebrospinal)ซีเอสเอฟ (น้ำหล่อสมองไขสันหลัง, น้ำไขสันหลัง) [มีความหมายเหมือนกับ neurolymph] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
CSLIP (compressed SLIP)ซีสลิป (สลิปแบบอัด) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CSMA/CD (carrier sense multiple access with collision detection)ซีเอสเอ็มเอ/ซีดี (การเข้าถึงหลายทางแบบตรวจรู้พาหะและตรวจหาการชน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CSU (channel service unit)ซีเอสยู (หน่วยบริการช่องสื่อสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CSU (channel service unit)ซีเอสยู (หน่วยบริการช่องสัญญาณ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
CSIเป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2545 โดยสำนักศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐอเมริกา ( US Bureau of Customs and Border Protection )ภายใต้กระทรวง Department of Homeland Security มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่สินค้าที่ขนส่งเข้าไปยังสหรัฐ อเมริกา ด้วยการติดตั้งระบบติดตามตู้บรรทุกสินค้าที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย และมีระบบตรวจสอบตู้บรรทุกสินค้าก่อนออกจากประเทศต้นทางไปสู่สหรัฐอเมริกา [การทูต]
CSO ซีเอสโอ
ดู Combined Sewage Overflow [สิ่งแวดล้อม]
CSTR ซีเอสทีอาร์
ดู Completely Stirred Tank Reactor [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
CSU.CSU... Basic Instinct (2012)
On her csf to look for hidden protein markers.และเธอทำCSF มองหาจุดที่ผลิตโปรตีนที่ซ่อนอยู่ Not Cancer (2008)
Man, ain't nobody trying to hear that CSI bullshit.ไอ้หนู, ไม่มีใครเคยฟังเรื่องแบบนี้ มาก่อนหรือไง CSI บ้าเอ้ย. Day of the Dead (2008)
They have smart police these days, like the cute one on CSI.เดี๋ยวนี้เค้ามีตำรวจเก่งๆกันแล้วนะ เหมือนพวกน่ารักๆใน CSI. New York, I Love You (2008)
- I'm getting Cs in all my classes. - Why am I looking like this?ฉันงีบหลับในห้องเรียนบ่อยๆ ทำไมฉันกลายเป็นนแบบนี้ The House Bunny (2008)
Call csu and get the M.E. Down here.โทรหา CSUและให้M.Eมาที่นี่ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
CSI:CSI: Out of Time (2009)
Yeah,they're gonna rename it CSI.ใช่ เขาตั้งชื่อว่า CSOut of Time (2009)
CSI: MIAMI Season 08 Episode 03-Syn By Guildwar Si@mbiT- Bolt Action (2009)
d inside that vehicle were CSI Delko and Alexander Sharova,correct?ข้างในรถนั่นคือ CSI เดลโก และ อเล็กซานเดอร์ ชาโรว่า ถูกต้องมั๊ย? Bolt Action (2009)
CSI Delko was attempting to do the right thing and help his father.CSI เดลโกพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง และช่วยพ่อของเขา Bolt Action (2009)
That occurred after CSI Duquesne fired at you.นั่นเกิดจาก CSI ดูเควนท์ยิงคุณ Bolt Action (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise   FR: aérobic [m] (anglic.)
อากาศพลศาสตร์[n.] (ākātphonlasāt) EN: aerodynamics   FR: aérodynamique [f]
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อำนาจรัฐ[n. exp.] (amnāt rat) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [mpl]
อภิปรัชญา[n.] (aphipratyā = aphipratchayā) EN: metaphysics   FR: métaphysique [f]
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: semantics   FR: sémantqiue [f]
อายุรศาสตร์[n.] (āyurasāt) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics   FR: sciences médicales [fpl] ; médecine [f] ; pathologie [f] ; thérapeutique [f]
บัลลังก์[n.] (banlang) EN: bench ; tribunal   FR: bancs de la magistrature [mpl]
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
โบราณวัตถุ[n.] (bōrānnawatthu = bōrānwatthu) EN: antiques ; relics ; ruins ; archaeological finds   FR: antiquité [f] ; ruine [f] ; relique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CSAR    Z AA1 R
CSPI    S IY1 EH1 S P IY1 AY1
CSPAN    S IY1 S P AE1 N
CSASZAR    K AH0 S AA1 SH ER0
CSASZAR    S AA1 SH ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
CSU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Soziale-Politik Union

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Csardas {m}czardas [Add to Longdo]
CSU : Christlich-Soziale UnionChristian Social Union [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS [Add to Longdo]
CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS [Add to Longdo]
IEEE[アイトリプルイー;アイイーイーイー, aitoripurui-; aii-i-i-] (n) Institute of Electrical and Electronics Engineers; IEEE [Add to Longdo]
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
ばらつき[, baratsuki] (n) (Orig. 薔薇搗き rose petals scattered before shoguns marching in triumph) scattering (e.g. in statistics); a scatter; dispersion [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
エリクソン[えりくそん, erikuson] Ericsson [Add to Longdo]
エルゴノミクス[えるごのみくす, erugonomikusu] ergonomics [Add to Longdo]
オートメーション理論[オートメーションりろん, o-tome-shon riron] automatics [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
カラーグラフィックス[からーぐらふぃっくす, kara-gurafikkusu] color graphics [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
グラフィックアクセラレータ[ぐらふぃっくあくせられーた, gurafikkuakuserare-ta] graphics accelerator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cs
   n 1: a soft silver-white ductile metallic element (liquid at
      normal temperatures); the most electropositive and alkaline
      metal [syn: {cesium}, {caesium}, {Cs}, {atomic number 55}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CS
     Carrier Selection
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CS
     Chip Select (IC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CS
     Client/Server, "C/S"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CS
     Code Segment [register] (CPU, Intel, assembler)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CS
     Coding Scheme (GPRS, mobile-systems)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CS
     Computer Science
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CS
     Convergence Sublayer (ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CS
     Controlled Slip [error event] (DS1/E1)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top