ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cretaceous period

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cretaceous period-, *cretaceous period*, cretaceous perio
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Cretaceous Periodยุคครีเทเชียส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cretaceous Periodระยะครีเตเซียส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The oxygen levels during the cretaceous period are half of what they are today.ออกซิเจน ในเวลานั้น... น้อยกว่าปัจจุบันครึ่งนึง 100 Million BC (2008)

Japanese-English: EDICT Dictionary
K−T境界;KT境界[ケイーティーきょうかい(K−T境界);ケイティーきょうかい(KT境界), kei-tei-kyoukai ( K-T kyoukai ); keitei-kyoukai ( KT kyoukai )] (n) K-T boundary (between the Cretaceous Period and the Tertiary Period) [Add to Longdo]
白亜紀[はくあき, hakuaki] (n) Cretaceous Period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cretacic \Cre*tac"ic\
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   {Cretaceous acid},
   an old name for carbonic acid.
 
   {Cretaceous formation} (Geol.), the series of strata of
    various kinds, including beds of chalk, green sand, etc.,
    formed in the Cretaceous period; -- called also the {chalk
    formation}. See the Diagram under {Geology}.
 
   {Cretaceous period} (Geol.), the time in the latter part of
    the Mesozoic age during which the Cretaceous formation was
    deposited, and at the end of which the dinosaurs died out.
    See {Cretaceous}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Cretaceous period
   n 1: from 135 million to 63 million years ago; end of the age of
      reptiles; appearance of modern insects and flowering plants
      [syn: {Cretaceous}, {Cretaceous period}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top