ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

creosote

K R IY1 AH0 S OW2 T   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -creosote-, *creosote*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
creosote[N] น้ำมันสีน้ำตาล (ใช้ทารักษาเนื้อไม้)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
creosote(ครี'อะโซท) n. ยาฆ่าเชื้อและกันผุชนิดหนึ่งเป็นของเหลวที่เป็นสารผสมของphenols

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creosoteน้ำมันครีโอโสท [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
CREOSOTE    K R IY1 AH0 S OW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
creosote    (n) krˈɪəʳsout (k r i@1 s ou t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クレオソート(P);ケレオソート[, kureoso-to (P); kereoso-to] (n) creosote; (P) [Add to Longdo]
クレオソート油[クレオソートゆ, kureoso-to yu] (n) creosote oil [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creosote \Cre"o*sote\ (kr[=e]"[-o]*s[=o]t), n. [Gr. kre`as, gen.
   kre`ws, flesh + sw`zein to preserve.] (Chem.)
   Wood-tar oil; an oily antiseptic liquid, of a burning smoky
   taste, colorless when pure, but usually colored yellow or
   brown by impurity or exposure. It is a complex mixture of
   various phenols and their ethers, and is obtained by the
   distillation of wood tar, especially that of beechwood.
   [1913 Webster]
 
   Note: It is remarkable as an antiseptic and deodorizer in the
      preservation of wood, flesh, etc., and in the
      prevention of putrefaction; but it is a poor germicide,
      and in this respect has been overrated. Smoked meat, as
      ham, owes its preservation and taste to a small
      quantity of creosote absorbed from the smoke to which
      it is exposed. {Carbolic acid} is {phenol[1]} proper,
      while creosote is a mixture of several phenols.
      [1913 Webster]
 
   {Coal-tar creosote} (Chem.), a colorless or yellow, oily
    liquid, obtained in the distillation of coal tar, and
    resembling wood-tar oil, or creosote proper, in
    composition and properties.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Creosote \Cre"o*sote\, v. t. [imp. & p. p. {Creosoted}
   (-s?"t?d); p. pr. & vb. n. {Creosoting}.]
   To saturate or impregnate with creosote, as timber, for the
   prevention of decay.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 creosote
   n 1: a colorless or yellowish oily liquid obtained by
      distillation of wood tar; used as an antiseptic
   2: a dark oily liquid obtained by distillation of coal tar; used
     as a preservative for wood [syn: {creosote}, {coal-tar
     creosote}]
   v 1: treat with creosote; "creosoted wood"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top