Search result for

county

(68 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -county-, *county*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
county[N] เขตปกครอง, Syn. division, admistrative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
county(เคา'ที) n. เขต,มณฑล

English-Thai: Nontri Dictionary
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
countyเคาน์ตี, เทศมณฑล (หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) [ดู shire ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
countyเทศมณฑล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
countyเทศมณฑล (หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
county clerk; clerk, countyปลัดเทศมณฑล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
county commissioner; commissioner, countyเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
county seatที่ตั้งเทศมณฑล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
county townเมืองที่ตั้งเทศมณฑล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
County อำเภอ, เขต
เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตปกครอง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดหรือมลรัฐ แต่ใหญ่กว่าเมือง [สิ่งแวดล้อม]
County budgetsงบประมาณจังหวัด [TU Subject Heading]
County council membersสมาชิกสภาจังหวัด [TU Subject Heading]
County councilsสภาจังหวัด [TU Subject Heading]
County governmentการบริหารส่วนจังหวัด [TU Subject Heading]
County hospitalsโรงพยาบาลชุมชน [TU Subject Heading]
County Seat เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ
เมืองซึ่งเป็นเมืองหลวงของมลรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
County servicesสาธารณูปโภค (เมือง) [TU Subject Heading]
County Town เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง
เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dr. Marsh is contracted with the county.ดร.มาร์ชมีสัญญากับกรมปกครอง And How Does That Make You Kill? (2008)
He spent months on horseback, scout the entire county, searching for you ...เขาใช้เวลาเป็นเดือนๆบนหลังม้า ตระเวณไปจนทั่ว เพื่อตามหาท่าน The Secret of Moonacre (2008)
ELMWOOD COUNTY ANIMAL SHELTERELMWOOD CNTY. \ สถานสงเคราะห์สัตว์ Bolt (2008)
This is Dr. Haskins's office calling from the County Generalฟังนะ คืนก่อน ที่แม่ผมจะผ่าตัด The Eye (2008)
Enjoy your time in County, Mr. Lau.งั้นเชิญคุณติดคุกให้เปรมนะคุณเหลา The Dark Knight (2008)
He can't go to County. I'll keep him here in the holding cells.เขาต้องถูกขังไว้ที่นี่ The Dark Knight (2008)
Well, you trust them over at County?ผมไม่ไว้ใจคนที่นี่ The Dark Knight (2008)
You refuse to cooperate, you're not coming back here, you go to County.คุณคุ้มครองผมไม่ได้หรอก The Dark Knight (2008)
We get this guy to County, he's their problem. The streets will be cleared so let's go.เราต้องจัดการเขา เขาเป็นตัวปัญหา เราต้องล้างเมืองให้สะอาด The Dark Knight (2008)
This is Haley Schue reporting for KDSX, Colorado County.ฮัลลี่ รายงานจาก KDSX โคโลลาโด Day of the Dead (2008)
Groden. There's a fire in the county dump-โกรเดน มีไฟไหม้ที่ที่ทิ้งขยะของเมือง Marley & Me (2008)
- Recurring theme is we got a lot of cranks in Broward County.-เรื่องซ้ำซากก็คือเรามีแต่คนที่มีความคิดประหลาดๆ ในโบรเวิร์ด เคาน์ตี้ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
countyAnd now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.
countyThese smaller parts are called counties, and each county has a county council, like Westhamptonshire County Council.
countyThis county is poor in natural resources.
countyWe're chosen by the people living in the county of Westhamptonshire to be members of the council.
countyWe spent a quiet day in the county.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาร์บี้[TM] (Dābī) EN: Derby County   FR: Derby County

CMU English Pronouncing Dictionary
COUNTY    K AW1 N T IY0
COUNTY    K AW1 N IY0
COUNTY'S    K AW1 N T IY0 Z
COUNTY'S    K AW1 N IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
county    (n) (k au1 n t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsgericht {n}county court; local court [Add to Longdo]
Grafschaft {f} | Grafschaften {pl}county | counties [Add to Longdo]
Landkreis {m}county [Am.] [Add to Longdo]
Landrat {m}; Landrätin {f}county commissioner; head of the administration of a Landkreis (Germany) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンティ[, kauntei] (n) county [Add to Longdo]
[ぐん(P);こおり, gun (P); koori] (n) (1) (ぐん only) district; county; (2) (See 国郡里制) district (of 2-20 50-home neighbourhoods or townships, in the ritsuryo period); (P) [Add to Longdo]
郡県制度[ぐんけんせいど, gunkenseido] (n) county and prefecture system [Add to Longdo]
郡制[ぐんせい, gunsei] (n) county system [Add to Longdo]
郡庁所在地[ぐんちょうしょざいち, gunchoushozaichi] (n) county seat; parish seat; borough seat; county town [Add to Longdo]
郡長[ぐんちょう, gunchou] (n) district headman; head county official [Add to Longdo]
郡保安官[ぐんほあんかん, gunhoankan] (n) county sheriff [Add to Longdo]
郡役所[ぐんやくしょ, gunyakusho] (n) county offices [Add to Longdo]
県(P);縣(oK)[けん, ken] (n) (1) prefecture (of Japan); (2) county (of China); (P) [Add to Longdo]
県級市[けんきゅうし, kenkyuushi] (n) county-level city (of China) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, / ] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区, #993 [Add to Longdo]
县城[xiàn chéng, ㄒㄧㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] county seat; county town, #7,028 [Add to Longdo]
县级[xiàn jí, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, / ] county level, #7,868 [Add to Longdo]
县长[xiàn zhǎng, ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤˇ, / ] county's head commisioner, #13,840 [Add to Longdo]
地方法院[dì fāng fǎ yuàn, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] county court; district court, #50,157 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] county in Shandong province [Add to Longdo]
县级市[xiàn jí shì, ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧˊ ㄕˋ, / ] county level city [Add to Longdo]
郡会[jùn huì, ㄐㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] county capital [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 County \Coun"ty\ (koun"t[y^]), n.; pl. {Counties} (-t[i^]z). [F.
   comt['e], fr. LL. comitatus. See {Count}.]
   1. An earldom; the domain of a count or earl. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A circuit or particular portion of a state or kingdom,
    separated from the rest of the territory, for certain
    purposes in the administration of justice and public
    affairs; -- called also a {shire}. See {Shire}.
    [1913 Webster]
 
       Every county, every town, every family, was in
       agitation.              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. A count; an earl or lord. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {County commissioners}. See {Commissioner}.
 
   {County corporate}, a city or town having the privilege to be
    a county by itself, and to be governed by its own sheriffs
    and other magistrates, irrespective of the officers of the
    county in which it is situated; as London, York, Bristol,
    etc. [Eng.] --Mozley & W.
 
   {County court}, a court whose jurisdiction is limited to
    county.
 
   {County palatine}, a county distinguished by particular
    privileges; -- so called a palatio (from the palace),
    because the owner had originally royal powers, or the same
    powers, in the administration of justice, as the king had
    in his palace; but these powers are now abridged. The
    counties palatine, in England, are Lancaster, Chester, and
    Durham.
 
   {County rates}, rates levied upon the county, and collected
    by the boards of guardians, for the purpose of defraying
    the expenses to which counties are liable, such as
    repairing bridges, jails, etc. [Eng.]
 
   {County seat}, a county town. [U.S.]
 
   {County sessions}, the general quarter sessions of the peace
    for each county, held four times a year. [Eng.]
 
   {County town}, the town of a county, where the county
    business is transacted; a shire town.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 county
   n 1: (United Kingdom) a region created by territorial division
      for the purpose of local government; "the county has a
      population of 12,345 people"
   2: (United States) the largest administrative district within a
     state; "the county plans to build a new road"

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 co
 
 1. (kıs.) company, county.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ct
 
 1. (kıs.) cent, county, court, one hundred.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top