ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congruity

K AH0 N G R UW1 AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congruity-, *congruity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congruity(n) ความเหมาะสม, Syn. appropriateness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม, ความสอดคล้องกัน, ความลงรอยกัน, ข้อตกลง, จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness, fitness, Ant. disparity, contrast
incongruity(อินคองกรู' อิที) n. ความเข้ากันไม่ได้, ความไม่ลงรอยกัน, สิ่งที่ไม่ลงรอยกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
incongruity(n) ความไม่เข้ากัน, ความไม่สนิทหู, ความไม่กลมเกลียวกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congruityความเหมือนกัน [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัคคี(n) harmony, See also: congruity, Syn. สมัครสมาน, Ant. สามัคคีเภท

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONGRUITY K AH0 N G R UW1 AH0 T IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
不調和[ふちょうわ, fuchouwa] (adj-na, n) discord; incongruity [Add to Longdo]
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congruity \Con*gru"i*ty\ (? or ?), n.; pl. {Congruities}. [Cf.
   F. congruit?.]
   1. The state or quality of being congruous; the relation or
    agreement between things; fitness; harmony;
    correspondence; consistency.
    [1913 Webster]
 
       With what congruity doth the church of Rome deny
       that her enemies do at all appertain to the church
       of Christ?              --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       A whole sentence may fail of its congruity by
       wanting one particle.         --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) Coincidence, as that of lines or figures laid over
    one another.
    [1913 Webster]
 
   3. (Scholastic Theol.) That, in an imperfectly good persons,
    which renders it suitable for God to bestow on him gifts
    of grace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congruity
   n 1: the quality of agreeing; being suitable and appropriate
      [syn: {congruity}, {congruousness}, {congruence}] [ant:
      {incongruity}, {incongruousness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top