ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collette

K AH0 L EH1 T   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collette-, *collette*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา collette มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *collette*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Collette?ColletteShadow Dancer (2012)
Collette.ColletteFathers' Day (1997)
Collette Richard?Collette Richard? Fathers' Day (1997)
Oh, Collette....Oh, Collette... Fathers' Day (1997)
No, he"s okay, Collette.Nein, er ist wohlauf, ColletteFathers' Day (1997)
When did Collette call you?Wann rief Collette dich an? Fathers' Day (1997)
-Shouldn"t we call Collette?- Sollten wir Collette nicht anrufen? Fathers' Day (1997)
The girl they found in the stairwell in Saratoga... Collette something or other.Das Mädchen, das sie im Treppenhaus in Saratoga gefunden haben,... irgendwas mit Collette, und andere. The Target (2002)
I'm paying you a lot of money, Collette.Ich zahle Ihnen eine Menge Geld, ColletteDay 5: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2006)
I'm paying you a lot of money, Collette.Ich bezahle Ihnen sehr viel Geld, ColletteDay 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Who's Collette Stenger?Wer ist Collette Stenger? Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Collette Stenger.Collette Stenger. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
CURTIS: Alpha Team, we're approaching Collette Stenger's apartment and we're ready to move.Alpha Team, wir nähern uns Collette Stengers Hotelzimmer. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
You were with Collette Stenger.Sie waren mit Collette Stenger zusammen. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Collette Stenger is the only way we can find him.Collette Stenger ist die einzige Chance ihn zu finden. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Giving you Collette jeopardizes my operation.Wenn ich Ihnen Collette gebe gefährdet das meinen Auftag. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
I've been undercover for the last six months gathering intel on Collette's clientele.Ich bin seit sechs Monaten undercover und habe Informationen über Collettes Kunden gesammelt. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Collette Stenger is a golden goose.Collette Stenger ist eine goldene Gans. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
I will give you something that is more valuable than Collette Stenger.Ich gebe Ihnen etwas, das mehr wert ist als Collette Stenger. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
I'll give you Collette in exchange for the WET list.Im Austausch für die WET Liste gebe ich Ihnen ColletteDay 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
The WET list is what we're gonna have to pay to get Collette Stenger.Die WET-Liste is nunmal den Preis, den wir zahlen müssen, um Collette Stenger zu bekommen. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
You can't upload the WET list to your people until I have Collette Stenger in custody.Sie können die WET-List nicht zu Ihren Leuten schicken, solange ich Collette Stenger nicht festgenommen habe. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Copy that. Collette won't show herself if she senses anything's wrong.Collette wird sich nicht zeigen wenn sie denkt, dass etwas faul ist. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
To Collette.Mit Collette. Das weiß ich noch nicht. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Theo Stoller wouldn't lead us to Collette Stenger without it.Theo Stoller hätte uns ohne das Dokument nicht zu Collette Stenger geführt. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
And then we'll lose Collette Stenger.Und dann verlieren wir Collette Stenger. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Right now, Collette Stenger is our only connection to Bierko.Im Moment ist Collette Stenger unsere einzige Verbindung zu Bierko. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Collette Stenger, my name is Jack Bauer.Collette Stenger, mein Name ist Jack Bauer. Day 5: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2006)
Bill, we have a connection between Collette Stenger and Henderson.Wir haben eine Verbindung zwischen Henderson und Collette Stenger. Day 5: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2006)
I've been undercover for the last six months, gathering intel on Collette's clientele.Ich ermittle seit 6 Monaten verdeckt, um Informationen über Collettes Kunden zu bekommen. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
Collette Stenger's been passing information to Bierko, information he apparently intends to use in his next attack.Collette Stenger versorgte Bierko mit Informationen, die er offenbar für seinen nächsten Anschlag braucht. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
Then do the same thing to Collette Stenger.Dann machen Sie das Gleiche mit Collette Stenger. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
That's the dossier you gave me on Collette Stenger.Hattest Du jemals Kontakt zu Collette Stenger? Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
How did Collette Stenger get your name?Wie kam Collette Stenger an Deinen Namen? Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
Why did Collette Stenger name her as the source?Warum hat Collette Stenger Sie als Quelle angegeben? Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
You're getting ready to interrogate Audrey Raines when you should be interrogating Collette Stenger, because she still has information that we don't have!Sie sind bereit Audrey Raines zu befragen, wenn Sie eigentlich Collette Stenger befragen sollten, weil sie noch immer Informationen hat, die wir nicht haben! Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
But if I can prove that Collette Stenger is withholding information from us, that act alone negates her deal.Aber wenn ich beweisen kann, dass uns Collette Stenger Informationen vorenthält, reicht das schon, damit der Deal platzt. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
Let me and Chloe find proof that Collette Stenger is lying to us.Lass Chloe und mich beweisen, dass Collette Stenger uns angelogen hat. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
We need to find the connection between Collette Stenger and Henderson.Wie? Wir müssen eine Verbindung zwischen Collette Stenger und Henderson. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
We found Collette's name on Henderson's computer.Wir haben Collette's Name auf Hendersons's Computer gefunden. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
You think Henderson gave Collette Audrey's name? I'm sure of it.Denkst Du Henderson gab Collette Audrey's Name? Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
I found some masked entries in Collette Stenger's cell phone.Ich habe ein paar interessante Einträge in Collette Stenger's Handy gefunden. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
Henderson placed eight cell phone calls to Collette Stenger within the past three months.Henderson hat acht Einträge in dem Handy, zu Collette Stenger, in den letzten drei Monaten. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
Where's Collette Stenger now?- Wo ist Collette Stenger jetzt? Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
Bill, we have a connection between Henderson and Collette Stinger.Bill, wir haben eine Verbindung zwischen Henderson und Collette Stinger. Sie bekam acht Anrufe von ihm, und hat uns das nicht gesagt. Day 5: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2006)
- I put in an advertisement. We'd meet at Colette's when he was in town, and then come here...Wir trafen uns in Collettes Klub und dann gingen wir immer hierher. Den svaga punkten (2006)
St. Collette, the patron saint of people... - who have lost a parent.Das ist St. Collette, der Schutzgeist der Menschen -- die ihre Eltern verloren haben. The List Is Life (2007)
Matt, I'm in Tyra Collette's bathroom right now.Matt, ich bin gerade in Tyra Collette's Badezimmer. Last Days of Summer (2007)
I'm on Tyra Collette's couch.Ich bin auf Tyra Collette's Couch. Last Days of Summer (2007)
Yes, and you are on your own because I forgot that the Collette account's a little overdue so...Ja, und du musst sie selber besorgen, weil ich vergaß, dass die Collette Konten bisschen überfällig sind, also... Last Days of Summer (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLETTE    K AH0 L EH1 T

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top