Search result for

chors

(547 entries)
(0.0524 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chors-, *chors*, chor
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา chors มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *chors*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
petrichor (n ) The smell of earth after a rain.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chord[N] คอร์ดดนตรี, See also: จำนวนโน้ตดนตรีที่เล่นในเวลาเดียวกัน
chord[VT] ดีด, See also: สี
chord[VT] ผสมผสาน, See also: สัมพันธ์, คล้องจอง, ประสาน, Syn. harmonize, blend, arrange
chord[N] เส้นตรงที่เชื่อมจุดสองจุดบนเส้นรอบวงของวงกลม
chord[SL] อารมณ์เสีย
chore[N] งานที่น่าเบื่อ
chore[N] งานบ้าน, Syn. routine;task
chore[SL] ขโมย
anchor[ADJ] ซึ่งยึดติด, See also: ซึ่งยึดติดอย่างมั่นคง
anchor[VI] ทอดสมอ
anchor[VT] ทอดสมอ
anchor[N] ที่ยึดเหนี่ยว, See also: เครื่องยึดเหนี่ยว, Syn. support, hold, fastener
anchor[VT] เป็นผู้ประกาศข่าว
anchor[N] ผู้ที่สามารถไว้ใจได้, See also: ผู้ที่พึ่งพิงได้
anchor[N] ผู้ประกาศข่าว, Syn. newscaster, commentator
anchor[N] สมอ, See also: สมอเรือ, Syn. stay, tie, cramp
choral[ADJ] ซึ่งประสานเสียงหมู่, See also: ที่ร้องหมู่
chordy[SL] หงุดหงิด
chorus[N] คณะขับร้องหมู่, See also: คณะนักร้องประสานเสียง, Syn. choir, choristers
chorus[N] คณะระบำเพลง
chorus[N] บทเพลงท่อนที่ร้องซ้ำ, Syn. refrain, melody, theme
chorus[VT] พูดขึ้นพร้อมกัน, See also: ร้องขึ้นพร้อมกัน
chorus[VT] ร้องประสานเสียง, See also: ขับร้องหมู่
anchors[SL] เบรก, See also: ห้ามล้อ
chortle[VI] หัวเราะร่าเริง, Syn. chuckle, snort
anchoret[N] ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล, Syn. anchorite
anchoress[N] ผู้หญิงที่อยู่อย่างสันโดษเพื่อการรักษาศีล
anchorite[N] ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล, Syn. anchoret
anchorman[N] หัวเรี่ยวหัวแรง
sea anchor[N] สมอเรือ, Syn. drag, grapnel, drogue
choreograph[VT] ออกแบบท่าเต้น
choreograph[VI] ออกแบบท่าเต้น
chorography[N] ศิลปะการวาดหรือทำแผนที่
dawn chorus[N] เสียงร้องของนกต่างๆ ตอนรุ่งเช้า, See also: เสียงนกร้อง, Syn. dawn chorus, bird call
Terpsichore[N] เทพธิดาแห่งการเต้นรำและร้องเพลงประสานเสียง
choreography[N] การเต้น, Syn. dancing, ballet dancing
choreography[N] การออกแบบท่าเต้น
lie at anchor[IDM] หยุดแล่น (เรือ), See also: ทอดสมอ
strike a chord[IDM] ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำให้หวนคิดถึง
strike a chord[IDM] คุ้นเคย, See also: ดูคุ้นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
anchoress(แอง' เคอริส) n. หญิงผู้อยู่อย่างสันโดดเพื่อรักษาศีล (female anchorite)
anchoret(แอง' เคอริท) n. = anchorite. -anchoretic adj., -anchoretism n.
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.
anchormanหัวเรืยวหัวแรง, หลักสำคัญ, นักกีฬาหลักคนสุดท้าย (เช่นในการวิ่งผลัด)
cast anchorn. การทอดสมอเรือ
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
choral(คอ'รัล) adj. เกี่ยวกับกลุ่มนักร้องประสานเสียง -n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์, See also: choralist n. ดูchoral
chorale(คะแรล') n. เพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์,กลุ่มนักร้องประสานเสียงในโบสถ์
chord(คอร์ด) n. สายเครื่องดนตรีดีดสี,สายซอ,เส้นตรงระหว่างจุด1จุดบนเส้นรอบวง,เอ็น,เส้น,ความรู้สึก,อารมณ์,เสียงที่คล้ายเส้นเชือก,เสียงประสาน vi. ประสาน,สัมผัส vt. ดีดสายให้เสียงสัมผัสกัน, See also: chordal adj. ดูchord
chordata(คอรเด'ทะ) n. ประเภท (phyllum) สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง (chordates)
chore(คอร์) n. งานเล็กงานน้อย,งานบ้าน,งานที่น่าเบื่อ,งานหยุมหยิม
choreaโรคประสาทชักกระตุก
chorion(โค'รีออน) n. เยื้อหุ้มทารก (ตัวอ่อน), See also: chorionic adj. ดูchorion chorial adj. ดูchorion
chorister(คอ'ริสเทอะ) n. นักร้องในคณะนักร้องประสานเสียงในโบสถ์,นักร้องผู้ชายในโบสถ์
choroid(คอ'รอยด์) n. เยื้อหุ้มลูกตาที่อยู่ระหว่างชั้นเรตินากับชั้นสเคลอรา
chortle(คอร์'เทิล) vt. vi.,n. หัวเราะฮะฮะ.
chorus(คอ'รัส) {chorused,chorusing,choruses} n. คณะนักร้อง,ลูกคู่,การร้องเพลงพร้อม ๆ กัน,เสียงเพลงที่ร้องพร้อมกัน,เสียงที่ออกมาพร้อมกันหลายคน,ความพร้อมเพรียง vt.,vi. ร้องพร้อมกัน,ท่องพร้อมกัน,พูดพร้อมกัน pl. choruses
drift anchorn. สมอเรือ,อวนใต้น้ำ
enchorialn. ของพื้นเมือง, Syn. enchoric
harpsichordn. เปียโนโบราณที่เล่นโดยการดีดสาย., See also: harpsichordist n.
heptachordn. เครื่องหมายดนตรีเจ็ดเสียง
patent anchorn. สมอเรือที่ไม่มีคานจับ
sea anchorn. สมอทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
anchor(n) สมอเรือ,หลัก
anchor(vi,vt) ทอดสมอ,จอด,ติดตั้ง
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
anchorite(n) ฤาษี,โยคี
choral(adj) เกี่ยวกับการร้องประสานเสียงในโบสถ์
chord(n) สายพิณ,สายซอ,เอ็น,เสียงประสาน
chore(n) งานบ้าน,งานหยุมหยิม,งานเล็กๆ น้อยๆ
chorister(n) นักร้องประสานเสียงในโบสถ์
chorus(n) การร้องประสานเสียง,ลูกคู่,นักร้องประสาน,คอรัส
chorus(vi) ร้องประสานเสียง
harpsichord(n) เปียโนชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polypetalous; apopetalous; choripetalous; dialypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pterochore๑. ผลมีปีก๒. เมล็ดมีปีก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
polysepalous; aposepalous; chorisepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stenochoria; stenosisการตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stricture ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis; stenochoriaการตีบ, การคอด, การหดแคบ [มีความหมายเหมือนกับ stegnosis ๒ และ stricture ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stabilized dune; anchored duneเนินทรายอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
onychorrhexisเล็บเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
orchichoreaอัณฑะกระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apopetalous; choripetalous; dialypetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anchor ice; bottom iceน้ำแข็งท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anchor pin; brake anchorสลักเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
anchor pintจุดตรึง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anchor ringทรงหูสมอ [มีความหมาย เหมือนกับ torus] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
aposepalous; chorisepalous; polysepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anchored dune; stabilized duneเนินทรายอยู่ตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
anachorismอสถานะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
binovular twin; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchorrhagiaการตกเลือดในหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bottom ice; anchor iceน้ำแข็งท้องน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bamboo hair; clastothrix; trichoclasia; trichoclasis; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
brake anchor; anchor pinสลักเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monozygotic twin; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monochorial twin; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monochorionic twin; twin, enzygotic; twin, identical; twin, monochorial; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chord; cordเส้น, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chordคอร์ด [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
chordคอร์ด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chord of contactคอร์ดเชื่อมจุดสัมผัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chorda dorsalis; notochordแกนสันหลัง (เอ็มบริโอ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chordataคอร์ดาตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
choripetalous; apopetalous; dialypetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chorisepalous; aposepalous; polysepalous-กลีบเลี้ยงแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
chorusนักร้องหมู่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
cord; chordเส้น, สาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clastothrix; hair, bamboo; trichoclasia; trichoclasis; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dizygotic twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dialypetalous; apopetalous; choripetalous; polypetalous-กลีบดอกแยก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dichorial twin; twin, binovular; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dichorionic twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dizygotic; twin, fraternal; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false vocal chords; false vocal cords; false vocal folds; ventricular foldsเส้นเสียงไม่แท้ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
fraternal twin; twin, binovular; twin, dichorial; twin, dichorionic; twin, dizygotic; twin, hetero-ovular; twin, nonidenticalแฝดต่างไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
false vocal cords; false vocal chords; false vocal folds; ventricular foldsเส้นเสียงไม่แท้ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
false vocal folds; false vocal chords; false vocal cords; ventricular foldsเส้นเสียงไม่แท้ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
enzygotic twin; twin, identical; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
identical twin; twin, enzygotic; twin, monochorial; twin, monochorionic; twin, monozygotic; twin, uniovularแฝดร่วมไข่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vocal cords; vocal bands; vocal chords; vocal foldsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
vocal folds; vocal bands; vocal chords; vocal cordsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
ventriculat folds; false vocal chords; false vocal cords; false vocal foldsเส้นเสียงไม่แท้ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
vocal bands; vocal chords; vocal cords; vocal foldsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
vocal chords; vocal bands; vocal cords; vocal foldsเส้นเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Choirs (Music) ; Choral organizationsคณะนักร้องประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choral musicดนตรีประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choral societiesสมาคมนักร้องเพลงประสานเสียง [TU Subject Heading]
Chord diagramsแผนภาพคอร์ด [TU Subject Heading]
Choreograbersผู้ออกแบบและกำกับท่า [TU Subject Heading]
Choreographic workนาฎยประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Choreographyการออกแบบและกำกับท่า [TU Subject Heading]
Chorioamnionitisถุงน้ำคร่ำอักเสบ [TU Subject Heading]
Chorionic villiเนื้อเยื่อรก [TU Subject Heading]
Chorionic villi samplingการสุ่มตัวอย่างเนื้อเยื่อรก [TU Subject Heading]
Chorus scores with organโน้ตเพลงประสานเสียงประกอบออแกน [TU Subject Heading]
Chorusesเพลงประสานเสียง [TU Subject Heading]
Choruses, Sacredเพลงประสานเสียงทางศาสนา [TU Subject Heading]
Choruses, Secularเพลงประสานเสียงทางโลก [TU Subject Heading]
Orthodontic anchorage proceduresการทำหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟัน [TU Subject Heading]
Swan Lake (Choreographic work)สวอน เลค (งานนาฎยประดิษฐ์) [TU Subject Heading]
Television news anchorsผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Women choreographersผู้ออกแบบและกำกับท่าสตรี [TU Subject Heading]
Ahchor pile เสาเข็ม
เสาที่ตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพื่อรับน้ำหนัก บรรทุกของอาคาร [สิ่งแวดล้อม]
Anchoring Groupกรุ๊ปที่ไปทำให้เกิดเกลือ [การแพทย์]
Arthrodesis, Chormleyการเชื่อมข้อตะโพกโดยใช้กระดูกปีกตะโพกเป็นตัวเชื่อม [การแพทย์]
Cells, Chords ofเซลล์ต่อกันเป็นสาย [การแพทย์]
Chorda Tympaniเส้นประสาทคอร์ดาทิมพาไน [การแพทย์]
Chorda Tympani Nerveประสาทคอร์ดาทิย์มปานี,ประสาทคอร์ดาทิมพานี [การแพทย์]
Chordae Tendineaeคอร์ดีเทนดินี,เครื่องยึดลิ้นหัวใจ [การแพทย์]
Chordee Diseasesองคชาตงอ [การแพทย์]
Chordomaคอร์โดมา,มะเร็ง;คอร์โดมา [การแพทย์]
Chordotonal Sensillaเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Choreaสันนิบาต,การเคลื่อนไหวผิดปกติ,คอเรีย,โฆเรีย,โคเรีย,ประสาทชักกระตุก [การแพทย์]
Chorea Insaniensโคเรียอินเซเนียนส์ [การแพทย์]
Chorea, Sydenham'sซิดแนฮ์มคอเรีย,การเคลื่อนไหวผิดปกติ [การแพทย์]
Choreoathetosisโครีโออธีโตซิส,โฆรีโออะธีโตสิส [การแพทย์]
Choresterinosisโคเลสเตอริโนซิส [การแพทย์]
Chorioadenoma Destruensโคริโอแอดดิโนมาเดสทรูเอนส์,โมลชนิดลุกลาม,คอริโออดีโนมาเดสทรูเอนส์ [การแพทย์]
Chorioallantoid Membranesเยื่อคอริโอแอแลนตอยด์,เยื่อคอริโอแอแลนตอย [การแพทย์]
Chorioamnionitisการอักเสบภายในถุงน้ำคร่ำ,เยื่อหุ้มทารกอักเสบ,ถุงน้ำคร่ำอักเสบ,การอักเสบของเยื่อหุ้มทารก,การอักเสบภายในถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Choriocarcinomaโคริโอคาร์ซิโนมา;คอริโอคาร์ซิโนมา,มะเร็ง;ครรภ์ไข่ปลาอุก;คอริโอคาร์ซิโนมา;มะเร็งครรภ์ไข่ปลาอุก;มะเร็งเนื้อรก;มะเร็งของครรภ์ไข่ปลาอุก;คอริโอคาร์ซิโนมา;มะเร็งของรก;มะเร็งคอริโอคาร์ซิโนม่า [การแพทย์]
Choriocarcinoma, Metastaticคอริโอคาร์ซิโนมาที่แพร่กระจาย [การแพทย์]
Chorioepitheliomaคอริโออีพิธีลิโอมา,มะเร็งบนเยื่อหุ้มทารก [การแพทย์]
Chorionเยื่อหุ้มเด็กชั้นนอก,คอเรียน,เยื่อหุ้ม [การแพทย์]
Chorion Lavaeคอเรียนลาเว [การแพทย์]
Chorionic Epitheliumเซลล์บุผิวคอริโอนิค [การแพทย์]
Chorionic Villiระหว่างเดสซิดัวของเยื่อบุโพรงมดลูกกับเนื้อรก,คอริโอนิควิลไล [การแพทย์]
Chorionic Villi, Youngคอริโอนิควิลไลตัวอ่อน [การแพทย์]
Chorioretinitisการอักเสบของคอรอยด์และเรตินา,เยื่อโครอยด์อักเสบ,การอักเสบของจอตารับภาพ [การแพทย์]
Chorismic Acidกรดโคริสมิค [การแพทย์]
Choristomaโคริสโตมา [การแพทย์]
Choroidคอรอยด์,เยื่อตา;เยื่อโครอยด์;คอรอยด์;ฆอรอยด์;เนื้อเยื่อของตา [การแพทย์]
Choroid Neoplasmsคอรอยด์,เนื้องอก;เยื่อโครอยด์,เนื้องอก [การแพทย์]
Choroid Plexitisคอรอยด์เพลกไซติส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chortle[ชอท' เทิ่ล] (n vi vt ) หัวเราะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Securing the last anchor now. We'll be moving out momentarily.เราคุ้มกันตัวสมอตัวสุดท้ายอยู่จะไปเดี๋ยวนี้ Dead Space: Downfall (2008)
And I know you're not a news anchor or a supermodel,แล้วผมก็รู้ว่าคุณไม่ใช่สุดยอดนายแบบ Adverse Events (2008)
Choriocarcinoma, would've triggered pregnancy hormones.Chriocarcinoma อาจไปทำให้เกิดฮอร์โมนตั้งครรภ์ Dying Changes Everything (2008)
I have huntington's chorea.ฉันเป็นโรคกล้ามเนื้อกระตุกฮันทิงตันต่างหาก Dying Changes Everything (2008)
And do all this choreographed sword-fighting.ได้เห็นการเคลื่อนไหว การพัฒนา และภาพรายละเอียดการต่อสู้ของดาบ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He's a famous choreographer. He said that I had perfect line.เขาเป็นคนออกแบบท่าเต้นที่มีชื่อเสียง เขาว่าฉันมีโครงร่างเส้นที่สมบรูณ์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Fly to Chorh-Gom prison and tell them to double the guards, double their weapons, double everything!จงบินไปแจ้งหน่วยคุม ให้เพิ่มกำลังเวรยาม เพิ่มอาวุธ เพิ่มทุกสิ่งเป็นสองเท่า Kung Fu Panda (2008)
Escape from Chorh-Gom prison is impossible!จะหลบหนีจากคุก มันเป็นไปไม่ได้ Kung Fu Panda (2008)
♪♪ [keyboard chord][เสียงคีย์บอร์ด] New York, I Love You (2008)
He said I couId live there in exchange I watch the place when he's gone, doing chores and stuff like that;เขาบอกว่าให้ผมอยู่นานแค่ไหนก็ได้ แค่ให้ผมเฝ้าฟาร์มให้เค้า ทำงานบ้าน ไรพวกนั้นน่ะครับ Changeling (2008)
Drop the anchor.ทิ้งสมอซะ! Ponyo (2008)
Kelsi will compose, Ryan will choreographเคลซีจะแต่งเพลง ไรอันจะออกแบบท่าเต้น High School Musical 3: Senior Year (2008)
Ryan, your choreography is quite inventive.ไรอัน เธอคิดท่าเต้นได้ดีจริงๆ High School Musical 3: Senior Year (2008)
I believe that actor is you, Mr. Choreographer.นักแสดงที่ว่านั้น คือเธอใช่มั้ยหล่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
He's the choreographer. # Kick it, girls # I want it all Want it all, want it allเขาเป็นคนออกแบบท่าเต้น ฉันอยากได้ทั้งหมด ทั้งหมด ทั้งหมด High School Musical 3: Senior Year (2008)
Congratulations, Mr. Ryan Evans, Choreography.ยินดีด้วย มิสเตอร์ไรอัน อีแวนส์ ด้านการออกแบบท่าเต้น High School Musical 3: Senior Year (2008)
(CHORTLES)หัวเราะร่าเริง Fighting (2009)
Kicking like a chorus line tonight.เธอเตะฉันเหมือนเป็นวงดนตรีเลยละ Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Can you imagine Ted Koppel or Tom Brokaw working with their wives as co-anchors?เธอคิดว่าเป็นไปได้ไหม ที่ เทดด์ โคพเพล หรือ ทอม โบรคอล จะทำงานร่วมกับ ผู้สี่อข่าวร่วมได้ ? ไม่ The Ugly Truth (2009)
So you're an anchor, then?งั้นคุณคงเป็นนักข่าวใช่ไหม? The Ugly Truth (2009)
No, why pull up anchor now?ทำไมมาถอดสมอคืนซ่ะละ The Ugly Truth (2009)
Why do they have anchors?พวกเราหยุดทำไมล่ะครับ 2012 (2009)
Aye, aye, captain. Engaging bow-anchor supports.รับทราบครับกัปตัน เปิดใช้ตัวรองรับ 2012 (2009)
- The mid-ship anchor is hit.ส่วนกลางเรือโดนกระแทก 2012 (2009)
The bow anchor's giving in.ส่วนหัวยังพอได้ 2012 (2009)
Chores.คอเรส Princess Protection Program (2009)
- Chores? I do not understand.- คอเรสเหรอ ชั้นไม่เข้าใจ. Princess Protection Program (2009)
Perhaps I could learn this "chores. " You could teach me.บางทีชั้นอาจได้เรียนรู้ "คอเรส" นี่ เธอสอนชั้นได้ไหม Princess Protection Program (2009)
Chores.คอเรส Princess Protection Program (2009)
I flew up to Anchorage this morning, so I'm having a bit of a slow start.ฉันบินไปที่ Anchorage \ ในเช้านี้ แล้วมีปัญหาทำให้ช้านิดหน่อย. The Fourth Kind (2009)
Second is Anchorage, with a population 76 times larger than Nome.อันดับสองคือ แอนโชเรจ เทียบกับประชากร ใหญ่กว่าโนม76เท่า The Fourth Kind (2009)
At 8:12, "Burnin' Up" with the anchors onstage.8โมงสิบสองนาที"เพลง Burnin'Up" เราต้องร้องเพลงนี้ Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
From the early days of BeatIemania, to the overnight sensations of the '70s, to the choreographed boy bands of the '90s.ผู้ประกาศ [ในทีวี]: Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
Look at you. Mouth open, vocal chords a-twitter.ดูนายสิ อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ Better Call Saul (2009)
She must be the TV anchor who came in with the firemen.เธอต้องเป็นพวกที่ทำรายการ ที่เข้ามากับพนักงานดับเงิน [Rec] 2 (2009)
It's stupid. ? I should just stick to doing chores.ความคิดผมมันงี่ง่า ผมควรอยู่เฉยๆทำงานบ้านต่อไป Bargaining (2009)
Some are needed for the occasional chore.บางอันจำเป็นต้องใช้ในการทำงานบ้านบางครั้งคราว Marry Me a Little (2009)
It's just three chords. That's rock'n'roll, it's simple.มันมีแค่สามคอร์ด นี่แหละร้อคแอนด์โรล มันง่าย Nowhere Boy (2009)
No, B minor, that's a banjo chord.ไม่ใช่ บี ไมเนอร์ นั่นมันคอร์ดแบนโจ Nowhere Boy (2009)
You need to calm nerves and warm vocal chord. you want tea?คุณหนูต้องตั้งสติและลดเสียงลงหน่อย รับชามั้ยคะ? The Age of Dissonance (2009)
Among them was New York City news anchor Chad Decker.ของพวกแนวร่วมที่ห้า การก่อความวุ่นวายอาจยับยั้ง V (2009)
An apprentice is ordered by his master to do various chores.ที่ว่าด้วยพ่อมดฝึกหัดทำตามคำสั่งของนาย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
- Find an anchor.- หาที่ยึดเหนี่ยว Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
Rachel, you can do choreography.เรเชล เธอออกแบบท่าเต้น Pilot (2009)
Or do you think that those kids-- that they give a damn that we go with so little because you spend all your spare time choreographing those stupid dance routines?ที่คุณใช้เวลาว่าง ไปสอนท่าเต้นบ้าๆนั่น Showmance (2009)
It's the choreography.- แต่เป็นท่าเต้น Acafellas (2009)
Okay, what's wrong with the choreography?- โอเค ท่าเต้นเป็นยังไงเหรอ? Acafellas (2009)
a trained choreographer.โค้ชสอนเต้นจริงๆ Acafellas (2009)
He's the best show choir choreographer in the midwest. We works with vocal adrenaline.เขาเป็นโค้ชสอนเต้นเก่งที่สุดในมิดเวสต์ เขาคิดท่าให้ โวคัล อะดรีนาลีน Acafellas (2009)
"to pluck a lady's heartstrings like a well-tuned "sexy harpsichord.ก็ทำให้สาวๆหลงรักได้ อย่างกับ ฮาร์พที่ตั้งเสียงมาอย่างดี Acafellas (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chorWe sang songs in chorus.
chorThat name struck a chord of remember.
chorThey usually use an anchor to hold a yacht in place.
chorI'm going to Europe by way of Anchorage next week.
chorThe ship cast anchor at Kobe.
chorThey all sang in chorus.
chorWe tried hard to get first prize in the chorus contest.
chorThey sang in chorus.
chorA big ship is at anchored near here.
chorThey cried out in chorus "No!"
chorI help mother do the household chores every day.
chorMore and more married couples share household chores.
chorThey all joined in the chorus.
chorThe anchorman had an audience with the king.
chorThe ship dropped anchor.
chorHe threw in the towel in defeat when his favorite chorus girl married another man.
chorThere are always some chores to be done about the house.
chorHis mother's letters were an anchor to the boy.
chorHe finished his chores in no time.
chorWe joined in on the chorus.
chorI feel like I'm just getting comfortable with my homemaking chores.
chorWho leads the chorus?
chorThe party ended up with a chorus.
chorWe sang in chorus to the piano.
chorI have some chores to do.
chorWorking in a society gives women both hardship and achievement, but the daily chores at home don't seem to give them fulfillment.
chorThe boat anchored near the shore.
chorThe ship is at anchor in the harbor.
chorHer eyes anchored on him.
chorShe went about the household chores.
chorThe maid was dead tired of her household chores.
chorI went to Europe by way of Anchorage.
chorThey answered in chorus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำงานบ้าน[V] do housework, See also: do household chores, Example: แม่ยังหาคนช่วยทำงานบ้านไม่ได้เลย
ฮา[V] laugh, See also: chuckle, chortle, Example: ผู้ชมฮากันทั้งหอประชุม เพราะเด็กชายบ๊อบกลายเป็นท่านผู้เฒ่าบ๊อบเสียแล้ว, Thai definition: หัวเราะเสียงดังพร้อมๆ กันเพราะขบขันหรือชอบใจ
หัวเราะ[V] laugh, See also: chuckle, chortle, guffaw, giggle, titter, be in stitches, snigger, Syn. หัวร่อ, ขัน, ขบขัน, Example: พวกเขาหัวเราะที่ได้เจอคนชื่อประหลาด, Thai definition: เปล่งเสียงแสดงความขบขัน ดีใจ ชอบใจ
ท่าจอดเรือ[N] harbour, See also: port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าเทียบเรือ, ท่าเรือ, Example: เขาจ่ายเชือกออกไปขณะที่เรือออกจากท่าจอดเรือ, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ท่าเทียบเรือ[N] harbour, See also: quayside, port, anchorage, haven, wharf, dock, Syn. ท่าจอดเรือ, ท่าเรือ, Example: ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบังประกอบด้วยท่าเทียบเรือคอนเทนเนอร์ 3 ท่า ท่าเทียบเรือสินค้าเกษตร 2 ท่า และท่าเทียบเรือชายฝั่ง 1 ท่า, Thai definition: สถานที่สำหรับให้บริการแก่เรือในการจอดเทียบบรรทุก หรือขนถ่ายของ
ทิ้งสมอ[V] anchor, See also: drop anchor, Syn. ทอดสมอ, Ant. ถอนสมอ, Example: เรือทิ้งสมออยู่ที่กลางแม่น้ำ, Thai definition: ทิ้งสมอเรือลงน้ำ
ขันสมอ[V] turn a capstan to raise an anchor, Example: ลูกเรือขันสมอเตรียมตัวเอาเรือออก, Thai definition: หมุนเครื่องเอาสมอขึ้น
คายกคณะ[N] choir, See also: chorus, singer, Syn. ลูกคู่, Example: เขาเหล่านั้นเป็นคายกคณะอยู่ในโบสถ์, Thai definition: หมู่คนผู้ขับร้อง
คอร์ด[N] chord, See also: string, Example: เด็กๆ ช่างจำแม่นร้องเพลงกันเก่งๆ ไม่ว่าผมจะจับคอร์ดบรรเลงกีตาร์เพลงใดเด็กๆ ก็ร้องได้หมด, Count unit: คอร์ด, Notes: (อังกฤษ)
ลูกคู่[N] chorus, See also: choir, ensemble, Syn. คายกคณะ, Example: ลูกคู่ร้อยคนร้องรับเพลงกันอย่างเป็นจังหวะ, Thai definition: หมู่คนผู้ขับร้องประกอบเพลง
งานบ้าน[N] housework, See also: housekeeping, household chores, Example: งานบ้านเป็นงานที่ต้องทำอยู่ตลอดไม่มีวันเสร็จสิ้น, Count unit: งาน
ผักตบชวา[N] Water hyacinth, See also: Eichornia speciosa, Syn. ผักป่อง, ผักสามหาว, Example: ในคลองมีผักตบชวาเป็นแพ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้น้ำในวงศ์ Pontederiaceae มี 2 ชนิด คือชนิด Monochoria hastata Solms ขึ้นตามท้องนาที่แฉะและน้ำนิ่ง ดอกสีน้ำเงิน ยอดอ่อนและดอกกินได้, ราชาศัพท์เรียกว่า ผักสามหาว, และชนิด Eichhornia crassipes Solms ขึ้นตามลำน้ำทั่วไป ดอกสีม่วงอ่อน เรียกว่า ผักตบชวา
ผ้าถุง[N] Acrochordus granulatus, Syn. งูผ้าขี้ริ้ว, Example: เวลาลงทะเลก็ระวังจะเหยียบผ้าขี้ริ้วด้วยนะ, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่องูทะเลชนิด Acrochordus granulatus ในวงศ์ Colubridae ตัวสีเทาลายเทาเข้มปนน้ำเงิน นุ่มนิ่มเหมือนกองผ้าขี้ริ้ว ชอบอาศัยตามทะเลโคลนมากกว่าทะเลน้ำใส ไม่มีพิษ
ฤๅษี[N] hermit, See also: anchorite, Syn. ฤษี, Thai definition: นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ
ลูกบท[N] chorus song, Thai definition: เพลงย่อยที่ร้องหรือบรรเลงต่อเพลงใหญ่
สมอ[N] anchor, Syn. สมอเรือ, Example: กัปตันสั่งให้นำเรือมาจอดและทอดสมอไว้หน้าหาดใกล้กระท่อม, Count unit: ตัว, Thai definition: ของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือเวลาจอดเรือ ใช้ทอดลงไปในน้ำให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เรือเคลื่อนไปที่อื่น
สมอเรือ[N] anchor, Syn. สมอ, Count unit: ตัว, Thai definition: ของหนักที่ล่ามโซ่หรือเชือกอยู่กับเรือเวลาจอดเรือ ใช้ทอดลงไปในน้ำให้เกาะดินเพื่อไม่ให้เรือเคลื่อนไปที่อื่น
อายัน[N] ascetic, See also: hermit, anchorite, recluse, Syn. นักบวช, ฤษี
อิสิ[N] anchorite, See also: hermit, Thai definition: ผู้แสวงคุณความดี, ฤษี, ผู้ถือบวช
ฮ้าไฮ้[N] choral sound, Example: เสียงชะ ชะ ฮ้าไฮ้ ของเพลงเรือแว่วมาในความรู้สึกของเขา, Thai definition: เสียงลูกคู่ร้องรับในเพลงบางชนิด เช่น เพลงเห่เรือ
สายเอก[N] string which tie the anchor of a junk, Count unit: สาย, เส้น, Thai definition: สายสมอเรือสำเภาทำด้วยเชือกเหนียว
เสสรวล[V] guffaw, See also: chortle, chuckle, giggle, heehaw, Syn. หัวเราะ, สรวลเส, สรวลเสเฮฮา, Example: ในระหว่างทานข้าว ทุกคนต่างเสสรวลกันอย่างมีความสุข, Thai definition: หัวเราะเล่น, หัวเราะอย่างร่าเริง
ถอนสมอ[V] weigh an anchor, See also: hoist an anchor, haul an anchor, raise an anchor, Syn. ยกสมอ, Example: กัปตันสั่งถอนสมอเพื่อออกเรือ, Thai definition: ดึงสมอขึ้น
ทอดสมอ[V] cast anchor, See also: drop anchor, Syn. ทิ้งสมอ, Ant. ถอนสมอ, Example: เขานำเรือมาจอดทอดสมอไว้หน้าหาด หน้ากระท่อม, Thai definition: ทิ้งสมอลงไปในน้ำเพื่อให้เรืออยู่กับที่
ซ้อง[V] sing in unison, See also: praise in song or chorus, sing together, acclaim, Syn. แซ่ซ้อง, สรรเสริญ, Example: ประชาชนพากันซ้องสรรเสริญเขา
จอดเทียบ[V] moor (e.g. a boat), See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat), Syn. เทียบท่า, จอดเทียบท่า, Example: ขบวนรถไฟจอดเทียบที่สถานีหัวลำโพง, Thai definition: หยุดแล่นเข้าเทียบสถานีหรือหยุดเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า
ต้นเสียง[N] leader singer, See also: chief of the chorus, precentor, Syn. คนร้องนำ, Example: เพลงนี้ต้นเสียงเป็นนักร้องยอดนิยมขับร้องเอง, Count unit: คน
เทียบเรือ[V] moor, See also: wharf, bring a boat up alongside a wharf, come alongside, anchor, berth, dock
ธุระ[N] business, See also: duty, affair, work, activity, errand, mission, task, commission, chore, Syn. กิจ, การงาน, ภาระ, หน้าที่, กิจธุระ, Example: อาทิตย์ไปทำธุระที่ต่างประเทศนานประมาณ 3 เดือน, Count unit: เรื่อง, Thai definition: หน้าที่การงานที่พึงกระทำ
หึๆ[ADV] chuckle, See also: chortle, Example: เขาหัวเราะหึๆ เหมือนไม่ใส่ใจกับเรื่องที่พูดถึง, Thai definition: เสียงหัวเราะดังเช่นนั้น
อนุบท[N] chorus, See also: minor chorus, Syn. บทลูกคู่, Thai definition: บทรับของเพลงและกลอน, Notes: (บาลี)
จอด[V] park, See also: moor, stop, anchor, Syn. หยุด, Ant. แล่น, วิ่ง, Example: เรือจอดอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: หยุดอยู่หรือทำให้หยุด, หยุดอยู่ชั่วคราว, (ใช้แก่เรือรถ เป็นต้น)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
หัวเราะ[v.] (hūarǿ) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger   FR: rire ; rigoler
จอดเทียบ[v. exp.] (jøt thīep) EN: moor ; anchor   FR: amarrer ; mouiller ; ancrer ; jeter l'ancre
คลาวิคอร์ด[n.] (khlāwikhø) EN: clavichord   FR: clavicorde [m]
คอร์ด[n.] (khøt) EN: chord   
ลูกคู่[n.] (lūkkhū) EN: chorus ; choir ; ensemble   FR: choeur [m] ; ensemble [m]
งานบ้าน[n.] (ngānbān) EN: housework ; housekeeping ; household chores ; chore   FR: ménage [m] ; tâche domestique [m] ; tâche ménagère [f] ; corvées domestiques/ménagères [fpl] (fig.)
งานที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān thī nābeūa) EN: boring job ; chore ; hack work   FR: travail ennuyeux [m] ; corvée [f] (fig.)
ผักตบไทย[n. exp.] (phak top Thai ) EN: Arrow-feaf Monochoria   
ฤๅษี[n.] (rāsī) EN: hermit anchorite   FR: ermite [m]
สมอ[n.] (samø) EN: anchor   FR: ancre [f]
สมอเรือ[n.] (samø reūa) EN: anchor   FR: ancre [f]
สนั่น ขจรประศาสน์[n. prop.] (Sanan Khajønprasāt) EN: Sanan kachornprasart   FR: Sanan kachornprasart
ทำงานบ้าน[v. exp.] (thamngān bān) EN: do housework ; do household chores   FR: accomplir les tâches ménagères
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock   
ทิ้งสมอ[v. exp.] (thing samø) EN: anchor   FR: jeter l'ancre ; être à l'ancre ; mouiller
ถอนสมอ[v. exp.] (thøn samø) EN: weigh an anchor ; hoist an anchor ; haul an anchor ; raise an anchor   FR: lever l'ancre ; appareiller
ทอดสมอ[v. exp.] (thøt samø) EN: anchor ; throw out the anchor   FR: jeter l'ancre ; s'ancrer ; ancrer

CMU English Pronouncing Dictionary
ACHOR    EY1 K ER0
CHORE    CH AO1 R
CHORD    K AO1 R D
SCHOR    SH AO1 R
CHORAL    K AO1 R AH0 L
CHORBA    K AO1 R B AH0
CHORIC    K AO1 R IH0 K
CHORDS    K AO1 R D Z
CHORES    CH AO1 R Z
SOCHOR    S AA1 K ER0
CHORUS    K AO1 R AH0 S
SCHORR    SH AO1 R
SCHORK    SH AO1 R K
ACHORD    AE1 K AO0 R D
ACHORN    AE1 K ER0 N
ANCHOR    AE1 NG K ER0
SCHORN    SH AO1 R N
EICHORN    AY1 K AO0 R N
PECHORA    P EH1 K ER0 AH0
PECHORA    P AH0 K AO1 R AH0
CHORTLE    CH AO1 R T AH0 L
MELCHOR    M EH1 L CH ER0
CHORNEY    K AO1 R N IY0
CHORALS    K AO1 R AH0 L Z
ANCHORS    AE1 NG K ER0 Z
SCHORR'S    SH AO1 R Z
CHORTLED    CH AO1 R T AH0 L D
CHORUSES    K AO1 R AH0 S AH0 Z
ANCHORED    AE1 NG K ER0 D
WATCHORN    W AO1 CH ER0 N
EICHORST    AY1 K HH AO0 R S T
ANCHOR'S    AE1 NG K ER0 Z
SCHORSCH    SH AO1 R SH
CHORTLES    CH AO1 R T AH0 L Z
ANCHORMAN    AE1 NG K ER0 M AE2 N
ANCHORING    AE1 NG K ER0 IH0 NG
ANCHORAGE    AE1 NG K ER0 AH0 JH
ANCHORMAN    AE1 NG K ER0 M AH0 N
ANCHORMEN    AE1 NG K ER0 M EH2 N
NOTOCHORD    N OW1 T AH0 K AO2 R D
CHORDATES    K AO1 R D EY2 T S
CHORTLING    CH AO1 R T AH0 L IH0 NG
CHORTLING    CH AO1 R T L IH0 NG
ANCHORAGE    AE1 NG K R IH0 JH
CLAVICHORD    K L AE1 V AH0 K AO2 R D
HARPSICHORD    HH AA1 R P S AH0 K AO2 R D
CHOREOGRAPH    K AO1 R IY0 AH0 G R AE2 F
CHOREOGRAPHY    K AO2 R IY0 AA1 G R AH0 F IY0
CHOREOGRAPHIC    K AO2 R IY0 AH0 G R AE1 F IH0 K
CHOREOGRAPHED    K AO1 R IY0 AH0 G R AE2 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chord    (n) (k oo1 d)
chore    (n) (ch oo1 r)
anchor    (v) (a1 ng k @ r)
choral    (j) (k oo1 r @ l)
chords    (n) (k oo1 d z)
chores    (n) (ch oo1 z)
chorus    (v) (k oo1 r @ s)
Chorley    (n) (ch oo1 l ii)
anchors    (v) (a1 ng k @ z)
chorale    (n) (k @1 r aa1 l)
chortle    (v) (ch oo1 t l)
anchored    (v) (a1 ng k @ d)
chorales    (n) (k @1 r aa1 l z)
chortled    (v) (ch oo1 t l d)
chortles    (v) (ch oo1 t l z)
chorused    (v) (k oo1 r @ s t)
choruses    (v) (k oo1 r @ s i z)
anchorage    (n) (a1 n k @ r i jh)
anchoring    (v) (a1 ng k @ r i ng)
anchorite    (n) (a1 ng k @ r ai t)
anchorman    (n) (a1 n k @ m @ n)
anchormen    (n) (a1 n k @ m @ n)
chorister    (n) (k o1 r i s t @ r)
chortling    (v) (ch oo1 t l i ng)
chorusing    (v) (k oo1 r @ s i ng)
anchorages    (n) (a1 n k @ r i jh i z)
anchorites    (n) (a1 ng k @ r ai t s)
choristers    (n) (k o1 r i s t @ z)
clavichord    (n) (k l a1 v i k oo d)
chorus-girl    (n) - (k oo1 r @ s - g @@ l)
clavichords    (n) (k l a1 v i k oo d z)
harpsichord    (n) (h aa1 p s i k oo d)
choreography    (n) (k o2 r i o1 g r @ f ii)
chorus-girls    (n) - (k oo1 r @ s - g @@ l z)
harpsichords    (n) (h aa1 p s i k oo d z)
sheet-anchor    (n) - (sh ii1 t - a1 ng k @ r)
Terpsichorean    (j) (t @@2 p s i k @ r ii1 @ n)
choreographer    (n) (k o2 r i o1 g r @ f @ r)
sheet-anchors    (n) - (sh ii1 t - a1 ng k @ z)
choreographers    (n) (k o2 r i o1 g r @ f @ z)
harpsichordist    (n) (h aa1 p s i k oo d i s t)
harpsichordists    (n) (h aa1 p s i k oo d i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzmagnet {n}anchor tenant [Add to Longdo]
Adventsingen {n}Advent choral concert [Add to Longdo]
Akkord {m} | Akkorde {pl} | den richtigen Ton treffenchord | chords | to strike the right chord [Add to Longdo]
Anker {m} | Anker {pl} | den Anker lichten | Anker gelichtet; Anker ist freianchor | anchors | to weigh anchor; to pull anchor | anchor aweigh [Add to Longdo]
vor Anker treibento drag (the anchor) [Add to Longdo]
Ankerbauart {f}design type of anchor [Add to Longdo]
Ankerbohrgerät {n}anchor boring rig [Add to Longdo]
Ankergrund {m}; Ankerplatz {m}anchorage; anchorage ground [Add to Longdo]
Ankerkasten {m}anchor locker [Add to Longdo]
Ankerkopf {m} | kugeliger Ankerkopfanchor head | shaped anchor head [Add to Longdo]
Ankerkopfausbildung {f}design of anchor head [Add to Longdo]
Ankerkopfverschiebung {f}dislocation of anchor head [Add to Longdo]
Ankerkraft {f}anchoring force [Add to Longdo]
Ankerkraftkontrollgerät {n}anchoring force test jack [Add to Longdo]
Ankerlage {f}row of anchor [Add to Longdo]
Ankerlänge {f}anchor length [Add to Longdo]
Ankerloch {n}anchor hole [Add to Longdo]
Ankerneigung {f}inclination of anchor [Add to Longdo]
Ankerplatte {f}anchor plate [Add to Longdo]
Ankerring {m}anchor ring [Add to Longdo]
Ankerschraube {f} [techn.]anchor bolt [Add to Longdo]
Ankerschuhhaube {f}protective hood of anchor head [Add to Longdo]
freie Ankerstrecke {f}unbonded length of anchor; boundless length of anchor [Add to Longdo]
Ankertragfähigkeit {f}; Ankertragkraft {f}anchor capacity [Add to Longdo]
Ankerwinde {f}anchor windlass [Add to Longdo]
Ankerzugglied {n}anchoring tendon [Add to Longdo]
Apfelsaftschorle {f}; Apfelschorle {f}apple juice with sparkling mineral water [Add to Longdo]
Arbeit {f}chore [Add to Longdo]
Ausklang {m} [mus.]final notes; final chord [Add to Longdo]
Befestigungsbohrung {f}anchor point [Add to Longdo]
Cembalo {n} [mus.]harpsichord [Add to Longdo]
Chor {m} | Chöre {pl}choir | choirs [Add to Longdo]
Chor {m}chorus [Add to Longdo]
im Chor singen; im Chor sprechen | im Chor singend | singt im Chor | sang im Chorto chorus | chorusing | choruses | chorused [Add to Longdo]
Chor...chorally [Add to Longdo]
Choral {m}chorale [Add to Longdo]
Choreograph {m}choreographer [Add to Longdo]
Choreographie {f} | Choreographien {pl}choreography | choreographies [Add to Longdo]
Chorgesang {m}choral singing [Add to Longdo]
Chorhemd {n} | Chorhemden {pl}surplice | surplices [Add to Longdo]
Chorknabe {m}choir boy [Add to Longdo]
Chorknabe {m}choirboy [Add to Longdo]
Clavichord {n}; Klavichord {n}clavicord [Add to Longdo]
Dachorganisation {f}umbrella organization; parent organization [Add to Longdo]
Dübel {m}screw anchor [Add to Longdo]
Einsiedler {m}anchorite [Add to Longdo]
Gesangverein {m} | Gesangvereine {pl}choral society | choral societies [Add to Longdo]
Hausarbeit {f}; Arbeit im Haushalt; häusliche Pflichten | den Haushalt machenhousework; chores {pl}; household chores {pl} | to do the chores [Add to Longdo]
Isochore {f}isochor [Add to Longdo]
Keilendklemme {f} für Drahtseil [techn.]wire rope anchorage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うろちょろ[, urochoro] (n,vs) loitering; hanging around; wandering around [Add to Longdo]
おろちょろ[, orochoro] (n,vs) lounging about [Add to Longdo]
ちょろい[, choroi] (adj-i) easy; simple [Add to Longdo]
ちょろちょろ[, chorochoro] (adv,n,vs) (1) in trickles (e.g. water flowing); (2) darting about (e.g. a small animal); moving rapidly [Add to Longdo]
ちょろまかす[, choromakasu] (v5s,vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket [Add to Longdo]
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita [Add to Longdo]
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
アンカー[, anka-] (n) (1) anchor; (2) {comp} (See レスアンカー) link to previous post (e.g. in web forums); (P) [Add to Longdo]
アンカーボルト[, anka-boruto] (n) anchor bolt [Add to Longdo]
アンカーマン[, anka-man] (n) anchorman [Add to Longdo]
アンカレジ;アンカレッジ[, ankareji ; ankarejji] (n) Anchorage [Add to Longdo]
ガウチョルック[, gauchorukku] (n) gaucho look [Add to Longdo]
キャスター[, kyasuta-] (n) (1) caster; (2) (abbr) (See ニュースキャスター) newscaster; news anchor; anchorman; anchorwoman; (P) [Add to Longdo]
クラヴィコード;クラビコード[, kuraviko-do ; kurabiko-do] (n) clavichord [Add to Longdo]
コード[, ko-do] (n) (1) code; (2) cord; (3) chord; (P) [Add to Longdo]
コードネーム[, ko-done-mu] (n) (1) chord-name; (2) code name [Add to Longdo]
コード進行[コードしんこう, ko-do shinkou] (n) chord progression (music) [Add to Longdo]
コーラス[, ko-rasu] (n) chorus; (P) [Add to Longdo]
コーラスガール[, ko-rasuga-ru] (n) chorus girl [Add to Longdo]
コーラル[, ko-raru] (n) (1) coral; (adj-f) (2) (See コラール) choral [Add to Longdo]
コーラルリーディング[, ko-raruri-deingu] (n) choral reading (reading aloud in a group) [Add to Longdo]
コラール[, kora-ru] (n) choral (ger [Add to Longdo]
コリオグラファー[, koriogurafa-] (n) choreographer [Add to Longdo]
コレオグラフィー[, koreogurafi-] (n) choreography [Add to Longdo]
シーアンカー[, shi-anka-] (n) sea anchor [Add to Longdo]
シブリー・アールキスト鳥類分類[シブリー・アールキストちょるいぶんるい, shiburi-. a-rukisuto choruibunrui] (n) Sibley-Ahlquist taxonomy of birds [Add to Longdo]
シュプレヒコール(P);シュプレッヒコール[, shupurehiko-ru (P); shupurehhiko-ru] (n) speaking in chorus, unison (ger [Add to Longdo]
ジャズコーラス[, jazuko-rasu] (n) jazz chorus [Add to Longdo]
ソーラン節[ソーランぶし, so-ran bushi] (n) traditional work song of Hokkaido herring fishery workers, performed by school students in modern choreographed interpretations [Add to Longdo]
チョリソ;チョリソー[, choriso ; choriso-] (n) chorizo (spa [Add to Longdo]
ハープシコード[, ha-pushiko-do] (n) harpsichord [Add to Longdo]
ハンチントン舞踏病[ハンチントンぶとうびょう, hanchinton butoubyou] (n) Huntington's chorea [Add to Longdo]
パチョリ[, pachori] (n) patchouli [Add to Longdo]
モノコード[, monoko-do] (n) monochord [Add to Longdo]
仮泊[かはく, kahaku] (n,vs) emergency anchoring [Add to Longdo]
家事[かじ, kaji] (n) (1) housework; domestic chores; (2) family affairs; household matters; (P) [Add to Longdo]
家事一切[かじいっさい, kajiissai] (n) all the domestic (housekeeping) chores [Add to Longdo]
解纜[かいらん, kairan] (n,vs) weighing anchor; unmooring; sailing off [Add to Longdo]
甘っちょろい[あまっちょろい, amacchoroi] (adj-i) optimistic [Add to Longdo]
擬宝珠虫[ぎぼしむし;ギボシムシ, giboshimushi ; giboshimushi] (n) (uk) acorn worm (any hemichordate of class Enteropneusta) [Add to Longdo]
菊萵苣[きくぢしゃ;キクヂシャ, kikudisha ; kikudisha] (n) (uk) endive (Cichorium endivia); escarole [Add to Longdo]
係留;繋留[けいりゅう, keiryuu] (n,vs) mooring; anchorage [Add to Longdo]
結構大変[けっこうたいへん, kekkoutaihen] (exp) quite a chore; not that easy; fairly difficult [Add to Longdo]
原索動物[げんさくどうぶつ, gensakudoubutsu] (n) protochordate [Add to Longdo]
[げん, gen] (n) (1) (arch) bowstring; (2) (See 絃) string (of a shamisen, etc.); stringed instrument; (3) {geom} chord; (4) hypotenuse [Add to Longdo]
弦材[げんざい, genzai] (n) civil engineering chord member [Add to Longdo]
弦鳴楽器[げんめいがっき, genmeigakki] (n) chordophone [Add to Longdo]
鼓索[こさく, kosaku] (n) chorda tympani [Add to Longdo]
五重唱[ごじゅうしょう, gojuushou] (n) vocal quintet; five-part chorus [Add to Longdo]
口を揃えて[くちをそろえて, kuchiwosoroete] (exp) (to complain) unanimously; in chorus [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下锚[xià máo, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄠˊ, / ] to drop anchor [Add to Longdo]
主持人[zhǔ chí rén, ㄓㄨˇ ㄔˊ ㄖㄣˊ, ] tv or radio presenter; host; anchor [Add to Longdo]
停泊[tíng bó, ㄊㄧㄥˊ ㄅㄛˊ, ] anchorage; mooring (of a ship) [Add to Longdo]
合唱[hé chàng, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ, ] chorus; to chorus [Add to Longdo]
合唱团[hé chàng tuán, ㄏㄜˊ ㄔㄤˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] chorus [Add to Longdo]
和弦[hé xián, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˊ, ] chord (music) [Add to Longdo]
哈普西科德[hā pǔ xī kē dé, ㄏㄚ ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 西] harpsichord [Add to Longdo]
大键琴[dà jiàn qín, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄢˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] a harpsichord [Add to Longdo]
安克拉治[Ān kè lā zhì, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄚ ㄓˋ, ] Anchorage (Alaska) [Add to Longdo]
安克雷奇[Ān kè léi qí, ㄢ ㄎㄜˋ ㄌㄟˊ ㄑㄧˊ, ] Anchorage (city in Alaska) [Add to Longdo]
延髓[yán suǐ, ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˇ, ] medulla oblongata (part of hind brain continuing the spinal chord) [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] bow string; string of musical instrument; watchspring; chord (segment of curve); hypotenuse [Add to Longdo]
弦切角[xián qiē jiǎo, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧㄝ ㄐㄧㄠˇ, ] chord angle (i.e. angle a chord of a curve makes to the tangent) [Add to Longdo]
抛锚[pāo máo, ㄆㄠ ㄇㄠˊ, / ] to drop anchor [Add to Longdo]
拔锚[bá máo, ㄅㄚˊ ㄇㄠˊ, / ] weigh anchor [Add to Longdo]
新闻主播[xīn wén zhǔ bō, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄓㄨˇ ㄅㄛ, / ] newsreader; anchor [Add to Longdo]
旁白[páng bái, ㄆㄤˊ ㄅㄞˊ, ] background narrator or commentator in a play; chorus (as a subsidiary character in a play) [Add to Longdo]
早课[zǎo kè, ㄗㄠˇ ㄎㄜˋ, / ] matins; morning service (in Catholic church); morning chorus (of birds) [Add to Longdo]
晨歌[chén gē, ㄔㄣˊ ㄍㄜ, ] morning chorus (birdsong) [Add to Longdo]
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, ] (plant); anchor [Add to Longdo]
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, / ] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫 [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] to anchor; touch at; to moor [Add to Longdo]
眼底[yǎn dǐ, ㄧㄢˇ ㄉㄧˇ, ] fundus of the eye (containing the choroid, retina, optic nerve etc); inside the eye; right in front of one's eyes; in full view as a panorama [Add to Longdo]
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, ] anchor [Add to Longdo]
神经索[shén jīng suǒ, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄙㄨㄛˇ, / ] spinal chord [Add to Longdo]
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] variant of 弦; bow string; string of musical instrument; watch spring; chord (straight line joining two points on a curve); hypotenuse [Add to Longdo]
编导[biān dǎo, ㄅㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] to write and direct (a play, film etc); playwright-director; choreographer-director; scenarist-director [Add to Longdo]
编舞[biān wǔ, ㄅㄧㄢ ˇ, / ] choreography; choreographer [Add to Longdo]
脉络膜[mài luò mó, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˊ, / ] choroid (anat. vascular layer between sclera and retina) [Add to Longdo]
脊索[jǐ suǒ, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ, ] notochord (internal skeletal rod in primitive fish) [Add to Longdo]
脊索动物[jǐ suǒ dòng wù, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ, / ] chordata [Add to Longdo]
脊索动物门[jǐ suǒ dòng wù mén, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄇㄣˊ, / ] Chordata, phylum containing vertebrates [Add to Longdo]
脊髓[jǐ suǐ, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄟˇ, ] spinal chord [Add to Longdo]
起锚[qǐ máo, ㄑㄧˇ ㄇㄠˊ, / ] to weigh anchor [Add to Longdo]
[máo, ㄇㄠˊ, / ] anchor [Add to Longdo]
开打[kāi dá, ㄎㄞ ㄉㄚˊ, / ] to perform acrobatic or choreographed fight [Add to Longdo]
高潮[gāo cháo, ㄍㄠ ㄔㄠˊ, ] high tide; high water; upsurge; climax; chorus (part of a song) [Add to Longdo]
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, / ] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks [Add to Longdo]
齐声[qí shēng, ㄑㄧˊ ㄕㄥ, / ] all speaking together; in chorus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンカー[あんかー, anka-] anchor [Add to Longdo]
端点[たんてん, tanten] anchor, endpoint node, peripheral node [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合唱[がっしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
合唱団[がっしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]
煙突[えんとつ, entotsu] Schornstein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top