Search result for

china

(114 entries)
(0.0035 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -china-, *china*. Possible hiragana form: ちな
English-Thai: Longdo Dictionary
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinawareเครื่องลายคราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
china    [N] เครื่องเคลือบดินเผา, Syn. chinaware, porcerlain
China [N] จีน, See also: เมืองจีน, ประเทศจีน
China [N] ประเทศจีน, See also: จีน, เมืองจีน
china    [SL] เพื่อน (คำเรียก), See also: สหาย
Chinaman    [N] คนจีน, Syn. Chinese person
China Sea    [N] ท้องทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก
Chinatown    [N] ชุมชนคนจีนในต่างแดน
chinaware    [N] เครื่องลายคราม, Syn. china
china clay    [N] ดินขาว, See also: ดินขาวใช้ทำกระเบื้อง, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Syn. kaolin, porcelain clay

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
china clayไชนาเคลย์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
china stoneไชนาสโตน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
china white; blance de chineเครื่องถ้วยกระเบื้องขาว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
china; chinawareเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chinaware; chinaเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chinaจีน [TU Subject Heading]
China Clayดินเหนียว [การแพทย์]
China Manคนจีน [การแพทย์]
China, Southeastจีน (ภาคตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
China, Southwestจีน (ภาคตะวันตกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chinaThe china was displayed in a special cabinet.
chinaThe priceless china shattered into fragments.
chinaI suggested to my father that Kumiko study in china.
chinaTo build a tunnel from Japan to china is out of the question.
chinaAfter he bumped into the shelf, the priceless china fell and shattered into fragments.
chinaHe wrote a book on china.
chinaShe is well known in both India and china.
chinaFamous china is on display.
chinaOh man! Aki in a china dress was so cute. I almost lost it then.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
china(ไช'นะ) n. เครื่องเคลือบดินเผา,เครื่องลายคราม
china barkเปลือกต้นซิงโคนา
china clayn. ดินที่ใช้ทำเครื่องดินเผา
china sean. ทะเลจีนตอนใต้ร่วมกับทะเลจีนด้านตะวันออก
chinatownn. ย่านคนจีนของตัวเมือง
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม
echinateadj. มีหนาม
echinatedadj. มีหนาม
indo-china(อิน'โดไช'นะ) n. อินโดจีน (ประกอบด้วย เวียดนาม,ลาว,เขมร,ไทย,พม่า,มาเลเซียและสิงคโปร์), Syn. Farther India
machinate(แมค'คะเนท) v. วางแผน,คิดเล่ห์เพทุบาย.

English-Thai: Nontri Dictionary
China(n) ประเทศจีน,เมืองจีน
china(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบดินเผา
chinaman(n) คนจีน,ชาวจีน,เจ๊ก
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกาลิน    [N] Kaolin, See also: china clay, Syn. เกาเหลียง, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Example: ดินเกาลินเกิดจากจากการแปรสภาพของหินแกรนิตเป็นหินฟันม้า มีความบริสุทธิ์สูง, Thai definition: ชื่อดินชนิดหนึ่ง ใช้ปั้นทำเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี, Notes: (จีน)
เกาเหลียง    [N] Kaoliang, See also: china clay, sorghum, Syn. เกาลิน, ดินเกาลิน, ดินเกาเหลียง, Example: เครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้องต้องเตรียมดินขึ้นเป็นพิเศษ โดยมีส่วนผสมของดินประกอบด้วย หินควอตซ์ ดินเกาเหลียง ดินเหนียวขาว, Thai definition: ชื่อดินชนิดหนึ่ง ใช้ปั้นทำเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี, Notes: (จีน)
เครื่องลายคราม    [N] Chinaware, See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: ในสมัยนี้มีการเขียนสีและเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามจีนด้วย, Thai definition: เครื่องกระเบื้องที่เขียนลงลายคราม
เครื่องกระเบื้อง    [N] chinaware, See also: porcelain, Syn. เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ, Count unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องเคลือบ    [N] porcelain, See also: chinaware, Syn. เครื่องลายคราม, Example: สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในสมัยสุโขทัยขณะนั้นคือเครื่องเคลือบซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า สังคโลก
ประเทศจีน    [N] People's Republic of China, See also: China, Syn. เมืองจีน, จีน, Example: ประเทศจีนมีการปกครองแบบสังคมนิยม
จีน    [N] China, Syn. เมืองจีน, ประเทศจีน, Example: ปัญญาชนเหล่านี้ได้เป็นแกนกลางของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในจีน, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย
ดินเกาลิน    [N] kaolin, See also: China clay, Syn. ดินเกาเหลียง
ดินเกาเหลียง    [N] kaolin, See also: China clay, Syn. ดินเกาลิน
ต้นแก้ว    [N] China box-tree, See also: Marraya paniculata, Example: ต้นแก้วออกดอกจนขาวไปหมดทั้งต้น, Count unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[n.] (chut) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]   FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
ดินเกาเหลียง[n. exp.] (din kaolīeng) EN: kaolin ; China clay   FR: kaolin [m]
ดินเกาลิน[n. exp.] (din kaolin) EN: kaolin ; China clay   FR: kaolin [m]
อินโดจีน [n. prop.] (Indōjīn) EN: Indochina   FR: Indochine [f]
อินโดจีน ฝรั่งเศส[n. prop.] (Indōjīn Farangsēt) EN: French Indochina   
จีน[n. prop.] (Jīn ) EN: China   FR: Chine [f]
การคบคิด[n.] (kān khopkhit) EN: conspiracy   FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
เกาลิน[n.] (kaolin) EN: kaolin ; china clay   FR: kaolin [m]
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [n. prop.] (Khēt Børihān ¯Phi_sēt Hǿng -Kong haeng Sāthāranarat Prachāchon Jīn) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China   
แหลมอินโดจีน[n. prop.] (laēm Indōjīn) EN: Indochinese Peninsula ; Indochina   FR: Indochine [f] ; Péninsule indochinoise[f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHINA    CH AY1 N AH0
CHINA'S    CH AY1 N AH0 Z
CHINATOWN    CH AY1 N AH0 T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
China    (n) (ch ai1 n @)
china    (n) (ch ai1 n @)
chinaware    (n) (ch ai1 n @ w e@ r)
china-closet    (n) - (ch ai2 n @ - k l o1 z i t)
china-closets    (n) - (ch ai2 n @ - k l o1 z i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: ไหน ๆ ก็พูดแล้ว English: incidently
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way

German-Thai: Longdo Dictionary
China(uniq) ประเทศจีน, See also: Related: chinesisch
Chinakohl(n) |der| ผักกาดขาว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
China [geogr.]China (cn) [Add to Longdo]
Kobaltblau {n}china blue [Add to Longdo]
Kaolin {n} [min.]china clay [Add to Longdo]
Porzellanaufglasurfarbe {f}china paint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
ぎこちない(P);ぎごちない[, gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
アクチニド;アクチナイド;アクチノイド[, akuchinido ; akuchinaido ; akuchinoido] (n,adj-f) actinide (family of elements); actinides; actinoid [Add to Longdo]
イモリザメ[, imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan) [Add to Longdo]
インドシナ戦争[インドシナせんそう, indoshina sensou] (n) (See ベトナム戦争) (first) Indochina War (1946-1954) [Add to Longdo]
ココノホシギンザメ[, kokonohoshiginzame] (n) Hydrolagus barbouri (species of cartilaginous fish found in the Sea of Japan and East China Sea) [Add to Longdo]
シナ海[シナかい, shina kai] (n) China Sea [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中俄[Zhōng E, ] China-Russia [Add to Longdo]
中印[Zhōng Yìn, ] China-India [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó, / ] China; Middle Kingdom [Add to Longdo]
中国中央电视台[zhōng guó zhōng yāng diàn shì tái, / ] China Central Television (CCTV), Chinese National TV [Add to Longdo]
中国人大[Zhōng guó rén dà, / ] China National People's Congress [Add to Longdo]
中国光大银行[Zhōng guó guāng dà yín háng, / ] China Everbright Bank [Add to Longdo]
中国北方工业公司[Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī, / ] China North Industries Corporation (NORINCO) [Add to Longdo]
中国国家原子能机构[Zhōng guó Guó jiā Yuán zǐ néng Jī gòu, / ] China Atomic Energy Agency (CAEA) [Add to Longdo]
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, / ] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau [Add to Longdo]
中国国家船舶公司[zhōng guó guó jiā chuán bó gōng sī, / ] China State Shipbuilding Corporation (CSSC) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハッチ内部様式[はっちないぶようしき, hacchinaibuyoushiki] hatch interior style [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Porcelain \Por"ce*lain\ (277), n. [F. porcelaine, It.
   porcellana, orig., the porcelain shell, or Venus shell
   (Cypr[ae]a porcellana), from a dim. fr. L. porcus pig,
   probably from the resemblance of the shell in shape to a
   pig's back. Porcelain was called after this shell, either on
   account of its smoothness and whiteness, or because it was
   believed to be made from it. See {Pork}.]
   A fine translucent or semitransculent kind of earthenware,
   made first in China and Japan, but now also in Europe and
   America; -- called also {China}, or {China ware}.
   [1913 Webster]
 
      Porcelain, by being pure, is apt to break. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   {Ivory porcelain}, porcelain with a surface like ivory,
    produced by depolishing. See {Depolishing}.
 
   {Porcelain clay}. See under {Clay}.
 
   {Porcelain crab} (Zool.), any crab of the genus {Porcellana}
    and allied genera (family {Porcellanid[ae]}). They have a
    smooth, polished carapace.
 
   {Porcelain jasper}. (Min.) See {Porcelanite}.
 
   {Porcelain printing}, the transferring of an impression of an
    engraving to porcelain.
 
   {Porcelain shell} (Zool.), a cowry.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 China \Chi"na\, n.
   1. A country in Eastern Asia.
    [1913 Webster]
 
   2. China ware, which is the modern popular term for
    porcelain. See {Porcelain}.
    [1913 Webster]
 
   {China aster} (Bot.), a well-known garden flower and plant.
    See {Aster}.
 
   {China bean}. See under {Bean}, 1.
 
   {China clay} See {Kaolin}.
 
   {China grass}, Same as {Ramie}.
 
   {China ink}. See {India ink}.
 
   {China pink} (Bot.), an anual or biennial species of
    {Dianthus} ({Dianthus Chiensis}) having variously colored
    single or double flowers; Indian pink.
 
   {China root} (Med.), the rootstock of a species of {Smilax}
    ({Smilax China}, from the East Indies; -- formerly much
    esteemed for the purposes that sarsaparilla is now used
    for. Also the galanga root (from {Alpinia Gallanga} and
    {Alpinia officinarum}).
 
   {China rose}. (Bot.)
    (a) A popular name for several free-blooming varieties of
      rose derived from the {Rosa Indica}, and perhaps other
      species.
    (b) A flowering hothouse plant ({Hibiscus Rosa-Sinensis})
      of the Mallow family, common in the gardens of China
      and the east Indies.
 
   {China shop}, a shop or store for the sale of China ware or
    of crockery.
 
   {Pride of China}, {China tree}. (Bot.) See {Azedarach}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 China
   n 1: a communist nation that covers a vast territory in eastern
      Asia; the most populous country in the world [syn: {China},
      {People's Republic of China}, {mainland China}, {Communist
      China}, {Red China}, {PRC}, {Cathay}]
   2: high quality porcelain originally made only in China
   3: a government on the island of Taiwan established in 1949 by
     Chiang Kai-shek after the conquest of mainland China by the
     Communists led by Mao Zedong [syn: {Taiwan}, {China},
     {Nationalist China}, {Republic of China}]
   4: dishware made of high quality porcelain [syn: {chinaware},
     {china}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 China [çiːnaː] (n) , s.(n )
   china; China (cn)
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ch
 
 1. (kıs.) chain, chancery, chapter, chief, child, China, church, of surgery.
 
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 China [ʃina]
   China
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 China
   China
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 China
   China
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 china
   Chinaman; Chinese
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top