Search result for

chev

(69 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chev-, *chev*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chevron[N] เครื่องหมายรูปตัววี (V)
cheval glass[N] กระจกบานใหญ่หมุนได้หรือพลิกกลับได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chevalier(เชฟ'วะเลีย) n. ทหารม้า,อัศวิน
chevron(เชฟ'เริน) n. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์รูปตัว V.,บั้งนายสิบหรือนายจ่า
chevrotain(เชฟ'ระเทน) n. สัตว์เคี้ยวเอื้องตัวเล็กมากที่คล้ายกวาง
chevy(เชฟ' วี) vt. ทำให้ลำบากใจ,ตามล่า,ไล่ตาม . vi. วิ่งแข่ง,รีบ,วิ่ง
whichever(วิช'เอฟ'เวอะ) pron. อันไหนก็ตาม,ไม่ว่าอันไหนก็ตาม,adj. ไม่ว่าอันไหนก็ตาม

English-Thai: Nontri Dictionary
chevalier(n) ขุนนาง,อัศวิน,ทหารม้า
cheviot(n) ผ้าสักหลาด,ผ้าขนสัตว์
chevron(n) บั้ง
whichever(pro,adj) ไม่ว่าอันไหนก็ตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chevron foldชั้นหินคดโค้งหน้าจั่ว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chevrotainsกระจง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Congregation in Chevy Chase.งานชุมนุมที่เชฟวี่เชส Burn After Reading (2008)
1967 chevy impala.1967 เชฟวี่ อิมพาล่า The Monster at the End of This Book (2009)
Chemotherapy and marijuana go together like apple pie and Chevrolet. Maybe he' s addicted to the pot and he owes his drug dealer a lot of money.เอ่อ ฉันจะบอกเธอให้นะ เรากำลังตามสืบเรื่องนี้กันอยู่ Grilled (2009)
Is Jesse still driving the '89 Chevy Monte Carlo, as far as you know?เจ้าของชื่อเจสซี่ พิ้งแมน Grilled (2009)
Low rider, huh? Hey, listen, do me a solid and check out a '89 Chevy Monte Carlo registered to a one Jesse Pinkman.ขอบใจ คู่หู เมทแอมเฟตามีน Grilled (2009)
Like Chevalier kissed Gigi.เขาจูบฉันที่หน้าผาก Remains of the J (2009)
An unprecedented amount of power is required... [lecture starts to blur, and Jackson's voice overlaps] ...Mysterious ninth chevron...สัญลักษณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องการพลังงาน... [การบรรยายเริ่มไม่ชัดเจน, แจ๊คสัน พูดซ้ำไปซ้ำมา] สัญลักษณ์ลึกลับทั้ง เก้าตัว Air: Part 1 (2009)
Is to hopefully one day dial the nine chevron addressสักวันหนึ่งเราหวังว่า จะสามารถต่อเข้าสัญลักษณ์ที่เก้า ได้ Air: Part 1 (2009)
To unlock the stargate's ninth and final chevron.เพื่อปลดล๊อค สัญลักษณ์ที่เก้า และเชฟลอนตัวสุดท้าย Air: Part 1 (2009)
Chevron one encoded.รหัส หมายเลขหนึ่ง เข้าที่ Air: Part 1 (2009)
Chevron one locked.รหัสหมายเลข 1 ล๊อคแล้ว Air: Part 1 (2009)
Chevron two locked.รหัสหมายเลข 2 ล๊อค Air: Part 1 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บั้งยศ[N] chevrons, See also: stripes, Example: เมื่อไหร่จะได้ติดบั้งยศอย่างคนอื่นเขาบ้าง, Thai definition: เครื่องหมายเป็นแถบที่แสดงฐานะหรือชั้นของบุคคล
กระจง[N] chevrotain, See also: mouse deer, Example: ภูหินร่องกล้าเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายาก ไม่ว่าจะเป็นหมี เสือ กวาง เก้ง กระจง และนกที่สวยงามนานาชนิด, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งในวงศ์ Tragulidae ที่เล็กที่สุด รูปร่างคล้ายกวางแต่ไม่มีเขา ตัวผู้มีเขี้ยวแหลมคมงอกออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อัศวิน [n.] (atsawin) EN: knight   FR: chevalier [m]
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
บั้ง[n.] (bang) EN: streak ; stripe ; chevron   
ใด[X] (dai) EN: any ; whatever ; whichever   FR: quelconque
ฝูงแพะ[n. exp.] (fūng phae) EN: flock of goats ; herd of goats   FR: troupeau de chèvres [m]
หัวหงอก[adj.] (hūa-ngøk) EN: grey-headed ; hoary ; white-haired   FR: grisonnant ; aux cheveux gris ; aux cheveux blancs
จบ[v.] (jop) EN: end ; come to an end ; conclude ; finish ; complete ; terminate   FR: finir ; se terminer ; cesser ; prendre fin ; terminer ; finaliser ; mener à terme ; achever
กำลังม้า[n.] (kamlang-mā) EN: horsepower ; H.P.   FR: puissance en chevaux [f] ; cheval-vapeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHEVY    CH EH1 V IY0
CHEVES    CH IY1 V Z
CHEVYS    CH EH1 V IY0 Z
CHEVIS    CH EH1 V IH2 S
CHEVRON    SH EH1 V R AA0 N
CHEVIOT    SH EH1 V IY0 AH0 T
CHEVIES    CH EH1 V IY0 Z
CHEVY'S    CH EH1 V IY0 Z
CHEVRON    SH EH1 V R AH0 N
CHEVIOTS    CH IY1 V IY0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Chevy    (n) (sh e1 v ii)
chevron    (n) (sh e1 v r @ n)
chevrons    (n) (sh e1 v r @ n z)
Chevrolet    (n) (sh e1 v r @ l ei)
cheval glass    (n) - (sh @1 v a1 l - g l aa s)
cheval glasses    (n) - (sh @1 v a1 l - g l aa s i z)

French-Thai: Longdo Dictionary
chèvre(n) |f| แพะ เช่น lait de chèvre นมแพะ, tomme de chèvre เนยแข็งที่ทำจากนมแพะ
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
どちみち[, dochimichi] (n) whichever; whatever [Add to Longdo]
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way [Add to Longdo]
どの場合にも[どのばあいにも, donobaainimo] (exp) in any case; in either case; whichever the case may be [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
シボレー[, shibore-] (n) Chevrolet; (P) [Add to Longdo]
シュヴァリエ[, shuvarie] (n) chevalier [Add to Longdo]
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish [Add to Longdo]
メイキュウサザナミハギ[, meikyuusazanamihagi] (n) chevron tang (Ctenochaetus hawaiiensis, species of bristletooth tang from the Pacific); black surgeonfish; Hawaiian kole; Hawaiian surgeonfish [Add to Longdo]
ヤリカタギ[, yarikatagi] (n) chevron butterflyfish (Chaetodon trifascialis); acropora butterfly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雪佛兰[Xuě fó lán, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄢˊ, / ] Chevrolet [Add to Longdo]
雪佛龙[xuě fó lóng, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] Chevron (oil company) [Add to Longdo]
雪佛龙公司[xuě fó lóng gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chevron Corporation [Add to Longdo]
雪佛龙石油公司[xuě fó lóng shí yóu gōng sī, ㄒㄩㄝˇ ㄈㄛˊ ㄌㄨㄥˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Chevron Corporation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top