Search result for

chats

(27 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chats-, *chats*, chat
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I say it's a matter of chats.เขามีสิทธิที่จะนำตัวข้าไป. Kingdom of Heaven (2005)
Okay, I know she's wiretapping your angel chats or whatever, but it's no reason to gank her.โอเค ฉันรู้ว่าเธอแอบดักฟัง พวกเทวดาคุยกัน รึอะไรก็ช่างเถอะ แต่นั่นไม่ใช่เหตุผล ที่จะฆ่าเธอนะ Heaven and Hell (2008)
she was usually too wasted for relationship chats.เธอต้องใช้เวลาบำบัดยาเสพย์ติด พูดคุยความสัมพันธ์ทางสมรส The Sleep of Babies (2008)
I mean, he chats. He's chatty freakin' cathy..ฉันหมายถึงเขาชอบแชท ช่างพูดคุยช่างคุย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Old habits die hard, and if you guys still want to meet for your early morning chats, then this table has a standing res in my name.ของเก่าตายยาก และถ้าคุณยังต้องการที่จะพบกัน เพื่อจะสนทนากันตอนเช้า โต๊ะตัวนี้จะถูกจอง ไว้โดยชื่อของผม Dead Like Me: Life After Death (2009)
He has a beef soup and chats, chat time varies.ตรงเวลาจริงๆ นายว่ามันจะดีหรอ Some Kinda Love (2009)
He chats about girls with his friends.คุยเกี่ยวกับผู้หญิงกับเพื่อนของเขา The No-Brainer (2009)
Supposedly, they contacted the dead through Jonah and people came to have chats with their dead hubby or wife or find out where Auntie Mame hid the family jewels.สันนิฐานว่า เขาติดต่อคนตายผ่าน โจน่าห์ และผู้คนมาคุยกับสามีหรือภรรยาที่ล่วงลับ หริอ หาของเครื่องเพ็ชรที่ญาติที่ตายไปซ่อนไว้ The Haunting in Connecticut (2009)
It's 2 ways, and none of the chats are logged, so there's no way to tell how much it's been used or what's been said.มี 2 ทาง และที่เหลือก็ถูกล็อกหมด เลยไม่มีทางบอก ว่าใช้ไปมากเท่าไหร่ หรือถูกใช้คุยอะไรกัน All the Way (2010)
We have a report of a 1-11 in progress at Wiggly's donuts, 1327 Chatsworth.เราได้รับแจ้ง กำลังเกิดเหตุ 1-11 ที่ร้านโดนัท วิงลี่ย์ 1327 ชาร์ทสวอร์ท Pilot (2011)
"should anything ever happen" chats.สมมติว่าเกิดอะไรขึ้นมา Veiled Threat (2011)
I managed to extract all of the deleted e-mails and private chats and I found a bunch of exchanges with a guy namedฉันจัดการดึง อีเมลล์ทั้งหมดที่ถูกลบ และการคุยส่วนตัว และฉันก็พบ\ การแลกเปลี่ยนกับผู้ชายที่ชื่อ Ua Lawe Wale (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การซื้อของ[n. exp.] (kān seū khøng) FR: achats [mpl]
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ[n. exp.] (phūjatkān fāi jatseū) EN: purchasing manager   FR: directeur des achats [m]
ซื้อของ[v. exp.] (seū khøng) EN: buy things ; shop for sth ; go shopping   FR: faire des achats ; faire des emplettes

CMU English Pronouncing Dictionary
CHATS    CH AE1 T S
CHATSWOOD    CH AE1 T S W UH2 D
CHATSWORTH    CH AE1 T S W ER2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chats    (v) (ch a1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いちゃつく[, ichatsuku] (v5k,vi) to flirt with; to dally [Add to Longdo]
がちゃつく[, gachatsuku] (v5k,vi) (1) to clatter; to rattle; (2) to turn into a ruckus [Add to Longdo]
チャツネ[, chatsune] (n) chutney (hin [Add to Longdo]
茶摘み[ちゃつみ, chatsumi] (n) tea harvesting (picking) [Add to Longdo]
茶摘み歌[ちゃつみうた, chatsumiuta] (n) tea-picking song [Add to Longdo]
茶壺[ちゃつぼ, chatsubo] (n) tea urn [Add to Longdo]
楪子[ちゃつ, chatsu] (n) type of lacquerware plate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
茶摘み[ちゃつみ, chatsumi] Teepfluecken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top