ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cations

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cations-, *cations*, cation
English-Thai: Longdo Dictionary
specifications(n) ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
serial communicationsการสื่อสารแบบเรียงลำดับหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลทีละบิตผ่านทางสายเคเบิลเดี่ยว โดยปกติจะต้องให้ผ่านโมเด็ม (modem) ด้วย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cationsประจุบวก [TU Subject Heading]
Cationsอิออนบวก,ไอออนประจุบวก,แคทไอออน,แคทอิออน,แคทไออ้อน,แคตไอออน,ประจุบวก,ไอออนบวก,อิออนที่มีประจุบวก,อีออนบวก,แคตอิออน,อานุภาคที่มีประจุบวก,อิออนประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Complexสารเชิงซ้อนที่มีประจุบวก [การแพทย์]
Cations, Divalentไดวาเลนต์แคตไอออน [การแพทย์]
Cations, Intracellularแคตไอออนภายในเซลล์ [การแพทย์]
Cations, Largeประจุบวกขนาดใหญ่ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วยบอกที[v. exp.] (chūay bøk thī) FR: donner des explications
ดาวเทียมสื่อสาร[n. exp.] (dāothīem seūsān) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
การสื่อสารแห่งประเทศไทย[org.] (Kān Seūsān Haeng Prathēt Thai) EN: Communications Authority of Thailand (CAT)   
ขอบเขตการประยุกต์ใช้[n. exp.] (khøpkhēt kān prayukchai) EN: range of applications ; areas of application   
ใครรู้ช่วยบอกที[xp] (khrai rū chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
ใครทราบช่วยบอกที[xp] (khrai sāp chūay bøk thī) EN: can someone who knows explain   FR: celui qui sait donne des explications ; quelqu'un peut-il m'expliquer ?
กินความ[v.] (kinkhwām) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications   
กระทรวงคมนาคม[org.] (Krasūang Khamanākhom) EN: Ministry of Transportation and Communications ; Ministry of Transportation   FR: ministère des Transports [m]
ลำ[n.] (lam) EN: [classifier : boats ; ships ; watercraft ; airplanes ; long round hollow objects (bamboo, stems, sugarcanes, ...)]   FR: [classificateur : bateaux ; embarcations ; avions ; fusées ; objets arrondis, allongés et creux (bambous, cannes à sucre, tiges, troncs ...)]
นิเทศศาสตร์[n.] (nithētsāt) EN: mass communications   

Japanese-English: EDICT Dictionary
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
アプリケーション開発者[アプリケーションかいはつしゃ, apurike-shon kaihatsusha] (n) {comp} application developer; applications developer; applications programmer [Add to Longdo]
インテルサット[, interusatto] (n) Intelsat; International Telecommunications Satellite Organization (Organisation) [Add to Longdo]
オールロケ[, o-ruroke] (n) (abbr) all locations [Add to Longdo]
オラクルアプリケーション[, orakuruapurike-shon] (n) {comp} Oracle Applications [Add to Longdo]
クラスタ化されたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) {comp} clustered applications [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[コネクションレスがたネットワークでんそう, konekushonresu gata nettowa-ku densou] (n) {comp} connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
コミュニケーションギャップ[, komyunike-shongyappu] (n) communications gap [Add to Longdo]
コミュニケーショングッズ[, komyunike-shonguzzu] (n) communications goods [Add to Longdo]
コミント[, kominto] (n) communications intelligence (comint) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]
データ通信機器[データつうしんきき, de-ta tsuushinkiki] Data Communications Equipment, DCE [Add to Longdo]
データ通信装置[データつうしんそうち, de-ta tsuushinsouchi] data communications equipment [Add to Longdo]
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function [Add to Longdo]
フロントエンド通信プロセッサ[フロントエンドつうしんプロセッサ, furontoendo tsuushin purosessa] front-end communications processor [Add to Longdo]
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications [Add to Longdo]
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications) [Add to Longdo]
遠隔通信[えんかくつうしん, enkakutsuushin] telecommunications [Add to Longdo]
回線業者[かいせんぎょうしゃ, kaisengyousha] telecommunications carrier (PTT) [Add to Longdo]
国際電気通信連合電気通信標準化セクタ[こくさいでんきつうしんれんごうでんきつうしんひょうじゅんかセクタ, kokusaidenkitsuushinrengoudenkitsuushinhyoujunka sekuta] International Telecommunications Union - Telecommunication Standardization Sector (formerly CCITT), ITU-TS [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ion \I"on\ ([imac]"[o^]n), n. [Gr. 'io`n, neut, of 'iw`n, p. pr.
   of 'ie`nai to go.]
   1. (Elec. Chem.) an atom or goup of atoms (radical) carrying
    an electrical charge. It is contrasted with neutral atoms
    or molecules, and free radicals. Certain compounds, such
    as sodium chloride, are composed of complementary ions in
    the solid (crystalline) as well as in solution. Others,
    notably acids such as hydrogen chloride, may occur as
    neutral molecules in the pure liquid or gas forms, and
    ionize almost completely in dilute aqueous solutions. In
    solutions (as in water) ions are frequently bound
    non-covalently with the molecules of solvent, and in that
    case are said to be solvated. According to the
    electrolytic dissociation theory, the molecules of
    electrolytes are divided into ions by water and other
    solvents. An ion consists of one or more atoms and carries
    one unit charges of electricity, 3.4 x 10^{-10}
    electrostatic units, or a multiple of this. Those which
    are positively electrified (hydrogen and the metals) are
    called {cations}; negative ions (hydroxyl and acidic atoms
    or groups) are called {anions}.
 
   Note: Thus, hydrochloric acid ({HCl}) dissociates, in aqueous
      solution, into the hydrogen ion, {H+}, and the chlorine
      ion, {Cl-}; ferric nitrate, {Fe(NO3)3}, yields the
      ferric ion, {Fe+++}, and nitrate ions, {NO3-}, {NO3-},
      {NO3-}. When a solution containing ions is made part of
      an electric circuit, the cations move toward the
      cathode, the anions toward the anode. This movement is
      called migration, and the velocity of it differs for
      different kinds of ions. If the electromotive force is
      sufficient, electrolysis ensues: cations give up their
      charge at the cathode and separate in metallic form or
      decompose water, forming hydrogen and alkali;
      similarly, at the anode the element of the anion
      separates, or the metal of the anode is dissolved, or
      decomposition occurs. Aluminum and chlorine are
      elements prepared predominantly by such electrolysis,
      and depends on dissolving compounds in a solvent where
      the element forms ions. Electrolysis is also used in
      refining other metals, such as copper and silver. Cf.
      {Anion}, {Cation}.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. One of the small electrified particles into which the
    molecules of a gas are broken up under the action of the
    electric current, of ultraviolet and certain other rays,
    and of high temperatures. To the properties and behavior
    of ions the phenomena of the electric discharge through
    rarefied gases and many other important effects are
    ascribed. At low pressures the negative ions appear to be
    electrons; the positive ions, atoms minus an electron. At
    ordinary pressures each ion seems to include also a number
    of attached molecules. Ions may be formed in a gas in
    various ways.
    [Webster 1913 Suppl.]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top