ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cuttlefish

K AH1 T AH0 L F IH2 SH   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cuttlefish-, *cuttlefish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cuttlefish[N] ปลาหมึก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cuttlefishn. ปลาหมึก

English-Thai: Nontri Dictionary
cuttlefish(n) ปลาหมึก,ลิ้นทะเล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cuttlefish (n) หมึกกระดอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"with cuttlefish tentacle, dog rose purée,พร้อมด้วยหนวดปลาหมึกและด็อกโรสปั่น Ratatouille (2007)
The cuttlefish saved me.อา เกือบไปแล้ว Episode #1.10 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cuttlefishThis cuttlefish has started to lose its freshness.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมึก[n.] (meuk) EN: cuttlefish ; squid ; octopus   FR: calmar [m] ; seiche [f]
งวง[n.] (ngūang) EN: tentacle of a cuttlefish/octopus   FR: tentacule [m]
ปลาหมึก[n.] (plāmeuk) EN: squid ; cuttlefish   FR: calmar = calamar [m] ; seiche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CUTTLEFISH K AH1 T AH0 L F IH2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cuttlefish (n) kˈʌtlfɪʃ (k uh1 t l f i sh)
cuttlefishes (n) kˈʌtlfɪʃɪz (k uh1 t l f i sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鱿[yóu, ㄧㄡˊ, 鱿 / ] cuttlefish, #16,932 [Add to Longdo]
乌贼[wū zéi, ㄨ ㄗㄟˊ, / ] cuttlefish, #48,188 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
烏賊(P);鰞[いか(P);イカ, ika (P); ika] (n) (uk) cuttlefish; squid; (P) [Add to Longdo]
甲烏賊;甲イカ[こういか(甲烏賊);こうイカ(甲イカ);コウイカ, kouika ( kabuto ika ); kou ika ( kabuto ika ); kouika] (n) golden cuttlefish (Sepia esculenta); cuttlefish (any species in the family Sepiidae) [Add to Longdo]
尻焼烏賊[しりやけいか;シリヤケイカ, shiriyakeika ; shiriyakeika] (n) (uk) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
針烏賊;針イカ[はりいか(針烏賊);はりイカ(針イカ);ハリイカ, hariika ( hari ika ); hari ika ( hari ika ); hariika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Madokai's cuttlefish (Sepia madokai) [Add to Longdo]
当たりめ;当りめ[あたりめ;アタリメ, atarime ; atarime] (n) (uk) (See 鯣・するめ・1) dried squid; dried cuttlefish [Add to Longdo]
墨烏賊[すみいか;スミイカ, sumiika ; sumiika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
墨魚[ぼくぎょ, bokugyo] (n) (See 烏賊・いか) cuttlefish; squid [Add to Longdo]
墨汁[ぼくじゅう, bokujuu] (n) (1) India ink; China ink; (2) ink (of a cuttlefish, etc.) [Add to Longdo]
[するめ;スルメ, surume ; surume] (n) (1) (uk) dried squid; dried cuttlefish; (2) (uk) (See 鯣烏賊) Japanese common squid (Todarodes pacificus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cuttle \Cut"tle\ (k[u^]t"t'l), Cuttlefish \Cut"tle*fish`\
   (-f[i^]sh`), n. [OE. codule, AS. cudele; akin to G.
   kuttelfish; cf. G. k["o]tel, D. keutel, dirt from the guts,
   G. kuttel bowels, entrails. AS. cwi[thorn] womb, Goth.
   qi[thorn]us belly, womb.]
   1. (Zool.) A cephalopod of the genus {Sepia}, having an
    internal shell, large eyes, and ten arms furnished with
    denticulated suckers, by means of which it secures its
    prey. The name is sometimes applied to dibranchiate
    cephalopods generally.
    [1913 Webster]
 
   Note: It has an ink bag, opening into the siphon, from which,
      when pursued, it throws out a dark liquid that clouds
      the water, enabling it to escape observation.
      [1913 Webster]
 
   2. A foul-mouthed fellow. "An you play the saucy cuttle with
    me." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cuttlefish
   n 1: ten-armed oval-bodied cephalopod with narrow fins as long
      as the body and a large calcareous internal shell [syn:
      {cuttlefish}, {cuttle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top